WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

    Sołectwa są organami pomocniczymi gmin. Ich działalnością kierują sołtysi i rady sołeckie, których kadencja trwa tyle, ile samorządu lokalnego, czyli cztery lata. Wybierani są podczas zebrań wiejskich, które zwołuje Rada Gminy. Rada sołecka jest organem uchwałodawczym, a sołtys wykonawczym.
     Działając w oparciu o uchwałę Rady Gminy w Żegocinie w dniu 2 stycznia 2007 roku Wójt Gminy Żegocina wydał zarządzenie w sprawie wyboru rad sołeckich i sołtysów. 11 lutego 2007 roku takie zebranie wiejskie odbyło się w Żegocinie. Tydzień wcześniej obradowali mieszkańcy Łąkty Górnej, a w tym samym dniu, co Żegocina, tylko kilka godzin później mieszkańcy Rozdziela.
   4 lutego 2007 r. w Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Górnej 101 przybyłych na zebranie mieszkańców tej wsi wybrało sołtysem (spośród 4 kandydatów) pana Stanisława Watrobę. W skład 10-osobowej rady sołeckiej weszli: Tadeusz Krawczyk, Józef Dziedzic, Stanisław Grabowski, Eugeniusz Kukla, Zofia Grabska, Józef Kukla, Krzysztof Guzik, Zdzisław Wrona, Józef Kowalczyk i Maria Krzysztofiak.
    Natomiast w Rozdzielu 61 uczestników zebrania wiejskiego, odbytego 11 lutego 2007 r. wybrało sołtysem ponownie Stanisława Guzika, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. W skład rady sołeckiej zostali wybrani: Andrzej Paruch, Józef Pławecki, Grażyna Gonkiewicz, Marian Orzeł, Antoni Pławecki, Grzegorz Sroka, Stanisław Burkowicz, Stanisław Ogiela, Piotr Pławecki i Jarosław Orzeł.
    W obu wioskach zebrania odbyły się w drugich terminach, bo frekwencja nie osiągnęła wymaganego 20 procentowego minimum (126 osób w Łąkcie Górnej i 224 w Rozdzielu). Jeszcze niższa frekwencja była na zebraniu w Żegocinie.

Zebranie wiejskie w Żegocinie. Zebranie wiejskie w Żegocinie.
Na zebranie przybyło 37 mieszkańców wsi Żegocina. Sprawdzanie listy obecności.

   Tutaj do sali narad urzędu gminy przybyło tylko 37 osób, na 250 wymaganych dla odbycia zebrania w pierwszym terminie. Dlatego prowadzący zebranie Tadeusz Olszewski przełożył zebranie na drugi termin. Pół godziny później wznowił obrady i zebranie przebiegało już bez zakłóceń. Czas oczekiwania wypełniła prelekcja pana Piotra Muchy z bocheńskiego oddziału Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, który zapoznał zebranych z podstawowymi założeniami "Programu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007 - 2013".

Zebranie wiejskie w Żegocinie. Zebranie wiejskie w Żegocinie.
Sprawozdanie rady sołeckiej zaprezentował Franciszek Koszyk. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił Stanisław Waligóra.

    Po wznowieniu obrad przyjęto porządek zebrania. Sprawozdanie z działalności rady sołeckiej z upoważnienia sołtysa odczytał Franciszek Koszyk. Przypomniał, że Rada Sołecka została wybrana na Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym w dniu 16 lutego 2003 r. i pracowała w następującym składzie: Bilski Andrzej, Kępa Józef, Franciszek Koszyk, Łukasik Reginald, Marcisz Józef, Mróz Jan, Pączek Józef, Waligóra Kazimierz, Zatorski Władysław. Następnie przedstawił działalność sołtysa i rady w poszczególnych latach kadencji. W tym okresie odbyło się 9 posiedzeń rady, w tym 2 posiedzenia nadzwyczajne i 4-ry zebrania wiejskie. Całe sprawozdanie publikujemy poniżej relacji z zebrania. Uzupełnieniem tego sprawozdania było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawił pan Stanisław Waligóra. Komisja nie stwierdziła uchybień w działalności rady sołeckiej i sołtysa i pozytywnie oceniła jej działalność.

Zebranie wiejskie w Żegocinie. Zebranie wiejskie w Żegocinie.
Głosowanie miało charakter tajny. Przemawiał m. in. Wójt Gminy Jerzy Błoniarz.

  Zebrani uchwalili, że w kolejnej kadencji działać będzie 10 - osobowa rada sołecka. W celu przeprowadzenia tajnych wyborów sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej wyłoniono 3-osobową komisję skrutacyjną w składzie: Czesław Pączek, Bronisław Kuska i Bolesław Pączek. Na funkcje sołtysa wsi Żegocina zgłoszono tylko jednego kandydata - dotychczasowego sołtysa Bolesława Łękawę. Spośród wielu zgłoszonych kandydatów do rady sołeckiej zgodę na kandydowanie wyraziło 11 osób, a do komisji rewizyjnej 3 osoby. Podczas oczekiwania na obliczenie wyników głosowania oraz napisanie protokołów, Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz przedstawił informację w sprawie zrealizowanych i planowanych inwestycji oraz funkcjonowania podległych mu jednostek. Wójt mówił o funkcjonowaniu i remontach placówek oświatowych, w tym także plany dotyczące modernizacji budynku przedszkola w Żegocinie, na którym w tym roku budowany będzie nowy, spadzisty dach. Mówił także o budowie chodników, wodociągów, modernizacji świetlic, urządzeniu źródełka wody mineralnej, planach sprzedaży mienia komunalnego, problemach ze spółdzielnią mleczarską. Poruszył także sprawę wywozu śmieci i kanalizacji, dalszej modernizacji centrum Żegociny i stadionu piłkarskiego oraz funkcjonowania muzeum etnograficznego w Żegocinie. Podziękował radzie sołeckiej za sprawna pracę oraz mieszkańcom wsi za oddanie głosów podczas ostatnich wyborów samorządowych.
    Głos zabierali także: sekretarz gminy pan Zbigniew Nożkiewicz (mówił o konieczności dokonania wymiany dowodów osobistych), pan Gabriel Kwinta (poinformował o zmianach w funkcjonowaniu GZOZ), pan Marian Janiczek (sprawa planu zagospodarowania przestrzennego i zmian w prawie budowlanym), Wójt Jerzy Błoniarz (sprawa dopłat do "paliwa rolniczego"), Wiesław Dudziak (funkcjonowanie wodociągów i oczyszczalni ścieków oraz plany dalszych podłączeń). Tadeusz Olszewski poruszył natomiast sprawę świetlicy wiejskiej w Żegocinie, której  właściwie nie ma. Szerszą dyskusję wywołała sprawa odbioru śmieci ("czarnych worków") przez firmę Traszkan.

Zebranie wiejskie w Żegocinie. Zebranie wiejskie w Żegocinie.
Czesław Pączek ogłosił wyniki wyborów. Za wybór podziękował sołtys Bolesław Łękawa.

    Po zakończeniu obliczeń dokonanych przez komisje skrutacyjną pan Czesław Pączek ogłosił wyniki wyborów. Bolesław Łękawa uzyskał poparcie 32 osób i został tym samym wybrany na sołtysa już po raz ósmy z kolei, co dowodzi , że mieszkańcy wsi Żegocina darzą go wielkim dowodem zaufania. W skład nowej rady sołeckiej wybrano: Andrzeja Bilskiego, Józefa Kępę, Czesława Kmiecika, Pawła Kołdrę, Franciszka Koszyka, Reginalda Łukasika, Jana Mroza, Stanisława Pławeckiego, Kazimierza Waligórę i Stanisława Waligórę. Komisje rewizyjna sołectwa tworzyć będą: Tadeusz Olszewski, Antoni Pączek i Władysław Zatorski.
    Bolesław Łękawa podziękował za zaufanie i wybór i na zakończenie swojego wystąpienia prosił mieszkańców wsi, aby w sprawach urzędowych, w tym także zakupu worków na śmieci, przychodzili w wyznaczonych terminach.
   18 lutego 2007 r. odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Bytomska. Przyszło na nie 42 osoby, z 489 uprawnionych. Obradować więc musiano w drugim terminie. Sołtysem ponownie został wybrany Ignacy Rożnowski, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. W skład rady sołeckiej zostali wybrani: Stanisław Piech, Jan Rozum, Zenon Gąsiorek, Jan Prytko, Józef Dziedzic, Marek Jędrzejek, Józef Fąfara, Stanisław Mróz, Tadeusz Kępa oraz Roman Matras.
    Ostatnie z cyklu zebrań wiejskich odbyło się 25 lutego 2007 r. o godz. 17.00 w Bełdnie. Przyszło na nie tylko 28 osb, spośród 214 uprawnionych. Obradowano więc w drugim terminie. Ma stanowisko sołtysa kamdydował tylko poprzedni sołtys Stanisław Furtak i on też został ponownie wybrany. Zebrani do 6-osobowej rady sołeckiej wybrali: Józefa Grabiarza, Antoniego Mroczka, Józefa Kuskę, Eugeniusza Adamczyka, Czesława Krawczyka i Leopolda Grabowskiego. Dokonano także wyboru trzyosobowej komisji rewizyjnej. W jej skład weszli: Barbara Zimirska, Antoni Ogiela, Czesław Oszust.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ WSI ŻEGOCINA ZA POKRES 2003 - 2006

  
   I. Rada sołecka działa na podstawie Statutu Sołectwa uchwalonego przez Radę Gminy. Rada Sołecka została wybrana na Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym w dniu 16 lutego 2003 r. i pracowała w następującym składzie:
1. Pan Bilski Andrzej
2. Pan Kępa Józef
3. Pan Franciszek Koszyk
4. Pan Łukasik Reginald
5. Pan Marcisz Józef
6. Pan Mróz Jan
7. Pan Pączek Józef
8. Pan Waligóra Kazimierz
9. Pan Zatorski Władysław
Funkcję Sołtysa wsi Żegocina pełnił Pan Łękawa Bolesław wybrany na zebraniu 16 lutego 2003 r. W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
1. Pan Górka Franciszek
2. Pan Kępa Stanisław
3. Pan Waligóra Stanisław.

    Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywały się według potrzeb do omawiania bieżących spraw dotyczących wsi Żegocina i zgłaszanych przez mieszkańców oraz zwoływane na życzenie Wójta Gminy.

II. Posiedzenia Rady Sołeckiej i zebrania wiejskie.

1. W dniu 16 luty 2003 r. odbyło się Wiejskie Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze, na którym przyjęto sprawozdanie i podjęto wiążące uchwały i wnioski.
2. Posiedzenie Rady Sołeckiej w dniu 29 marca 2003 r. w sprawach organizacyjnych. Wybrano Sekretarza Rady Sołeckiej i Pełnomocnika Rady Sołeckiej ds. Postępowania Administracyjnego, na którego wybrano Pana Reginalda Łukasika. Podjęto wniosek w sprawie likwidacji Spółdzielni Mleczarskiej stawiając ją w prawny stan likwidacji i rozliczyć były Zarząd z majątku spółdzielni oraz zadość uczynić byłym członkom tej spółdzielni. Do tej pory sprawa ta nadal jest nie rozwiązana.
3. Posiedzenie Rady Sołeckiej w dniu 13 .10.2003 r. na którym omówione były sprawy Żegociny, w którym uczestniczyli : Pani Anna Wrona - przedstawiciel ODR, Pani Anna Janiczek i Dyr. ZGK Wiesław Dudziak. Omawiano sprawy gospodarcze, rolnicze inwestycyjne oraz działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej realizacji planu wodociągowania uzdatniania wody oraz sprawy gospodarowania terenami i obiektami dzierżawionymi.
Przyjęto następujące wnioski:
1. Powołać Komisję ds. Ekologii Wsi i przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych oraz wnioskowania do Wójta Gminy w celu wyciągania wniosków.
2. Określić punkty kolczykowania zwierząt.
3. Rejestrować wypadki drogowe, kradzieże mienia i niszczenia obiektów małej architektury oraz zakłócenia porządku publicznego

4. Posiedzenie Rady Sołeckiej z dnia 19 stycznia 2004 r. Zapoznano się z zadaniami, które planowano na 2004r. w zakresie gospodarczym a szczególnie inwestycyjnym oraz wykonania zadań w 2003r. Zapoznano się z wielkościami zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację określonych zadań inwestycyjnych w tym na sanitację wsi. Rozpatrzono sprawy organizacyjne i bieżące. Rozważono sprawę sprzedaży lub zagospodarowania dworku w Łąkcie Górnej i byłego budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w "Nadolu".

5. Zebranie wiejskie odbyte w dniu 2 marca 2004r. na którym omówiono najważniejsze zagadnienia realizowane w 2003 r. które były przedstawione na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym. Omówiono również sprawy organizacyjne.

6. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbyte w dniu 24 sierpnia 2004r. które było zwołane przez Wójta Gminy do omówienia następujących zagadnień- realizacji budowy wodociągu, wykonawstwa kanalizacji sanitarnej w przysiółku "Nadole" oraz bieżące sprawy dotyczące wsi Żegocina.

7. Posiedzenie Rady Sołeckiej z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy i wsi Żegocina. Zapoznano się z planem zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wsi Żegocina oraz omawiano sprawy gospodarcze i organizacyjne.

8. Zebranie Wiejskie odbyte w dniu 3 stycznia 2005 r. na którym omawiano najważniejsze zagadnienia realizowane w 2004 r., które są dokładnie sprecyzowane w protokole z tego zebrania z zawartymi wnioskami.

9. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Sołeckiej odbyte w dniu 26 sierpnia 2005r. w sprawie rozważenia udzielenia pomocy materialnej dla rodziny Marka Kępy po niespodziewanej śmierci oraz przyjęto informację Wójta Gminy w sprawach bieżących. Na posiedzeniu uzgodniono, że ośmiu członków Rasy Sołeckiej będzie zbierać dobrowolne datki na rzecz pięciorga dzieci i matki Ewy Kępa. Zebrane dobrowolne datki od mieszkańców wsi będą przeznaczane na przygotowanie domu na zimę i na pomoce szkolne dla dzieci.

10. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Sołeckiej obyte w dniu 10 września 2005 r. Na tym posiedzeniu powołano Komisję w składzie: Pan Reginald Łukasik, Pan Pączek Józef, Pan Bilski Andrzej. Komisja dokonała przekazania zebranych kwot przez członków Rady Sołeckiej i społeczników, która na podstawie list wpłat stwierdziła, że zebrano łączną kwotę 15,095 zł, która została przekazana na ręce Sołtysa. Rada Sołecka powołała Zespół Realizacyjny wydatkowania tej kwoty na cele określane w osobach:
1. Łękawa Bolesław - Przewodniczący Zespołu
2. Łukasik Reginald
3. Bilski Andrzej
4. Marcisz Józef
5. Kuska Bronisław
    Zespół w powyższym składzie miał zadanie wydatkowania środków na określone potrzeby to jest zakupu materiałów, zapłaty wykonawcom i przekazanie pozostałych pieniędzy dla potrzeb dzieci, co zostało wykonane. Do protokołu Rady Sołeckiej tego posiedzenia dołączone są listy wpłat darczyńców z 11 -tu przysiółków wsi.

11. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbytego w dniu 31 stycznia 2006 roku, na którym omawiano tematykę ekonomiczną rozwoju gospodarczego gminy z pozyskanych środków zewnętrznych i wspomaganych własnymi środkami budżetowymi. Rozważano problematykę ładu, porządku, zbioru i segregowania śmieci i odpadów wsi Żegocina zgodnie z obowiązującymi regulaminami.

12. Zebranie Wiejskie odbyte w dniu 19 luty 2006 r. Na zebraniu przyjęto informacje Wójta Gminy, wykonania Uchwały Rady Gminy w sprawie utrzymania ładu i porządku na terenie gminy w odniesieniu do wsi Żegocina. Omówione zagadnienia i zgłaszane wnioski zostały odnotowane w szczegółowym 4-ro stronicowym protokole.

13. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbytego w dniu 7 lutego 2007 r. w sprawie omówienia sprawozdania Rady Sołeckiej za okres 4-ro letniej kadencji do przedłożenia na Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym w dniu 11 luty 2007 r. Reasumując działanie Rady Sołeckiej w Żegocinie oznajmiamy, że posiedzeń Rady Sołeckiej odbyło się 9, w tym 2 posiedzenia nadzwyczajne i 4-ry zebrania wiejskie. Protokoły z posiedzeń Rady Sołeckiej i Zebrań Wiejskich były protokołowane i przekazywane Radzie Gminy i Wójtowi Gminy.

      Myślimy, że za wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Sołeckiej zostanie udzielone absolutorium dla upływającej kadencji obecnej Rady Sołeckiej.

Żegocina dnia 11 luty 2007 r.

[wstecz]