DOWODY OSOBISTE DO WYMIANY

Wymiana dowodów osobistych.     Szanowni Mieszkańcy Gminy !

   Urząd Gminy w Żegocinie uprzejmie informuje, że z dniem 31 grudnia2007 roku tracą ważność książeczkowe /zielone/ dowody osobiste. Od dnia 1 stycznia 2008 załatwienie jakiejkolwiek sprawy przy użyciu starego dowodu będzie niemożliwe. Obowiązek wymiany dowodów osobistych został wprowadzony ustawą z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. Nr 183 póz. 1522) i nikt z niego nie jest zwolniony.

   Tej treści ogłoszenia wiszą od dłuższego już czasu na tablicach ogłoszeń w różnych miejscach na terenie Gminy Żegocina. Pismo przypomina o trwającej od 2001 roku akcji wymiany starych (książeczkowych) dowodów osobistych na nowe. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty: 1. od ukończenia 18 roku życia,
2. od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Od dnia 1 maja 2004 r., na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów, dowód osobisty może być również wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.
   Możliwość uzyskania w Polsce dowodu osobistego jako krajowego dokumentu tożsamości wprowadzono rozporządzeniem Prezydenta RP z 16 marca 1928. Niedługo będzie więc to już 80 rocznica wprowadzenia w Polsce tego dokumentu. Obowiązkowym uczynili go hitlerowscy okupanci, a po wojnie obowiązek utrzymano.
   Obecny, nowy wzór dowodu osobistego obowiązuje od 1 stycznia 2001 roku. Dokument ma postać wielowarstwowej karty poliwęglanowej o wymiarach 86 x 54 mm, zawierającej podstawowe informacje o jej posiadaczu, dacie wydania, organie wydającym i terminie ważności. Informacje zapisane są zarówno w sposób jawny, jak i zakodowany.
   W razie upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę. Dowody osobiste starego wzoru (książeczkowe), które były wydane przed dniem 1 stycznia 2001 r. tracą swoją ważność 31 grudnia 2007 r.
   
Jak poinformowała pani Krystyna Sawicka - inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych z Urzędu Gminy w Żegocinie od początku akcji wymiany do dnia 23 kwietnia 2007 r. na terenie Gminy Żegocina wydano 2838 nowych dowodów osobistych. W tym roku dokonało tego 322 osoby. Ale do wymiany pozostaje jeszcze 816 starych dowodów. - Apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy posiadających stare dowody, aby jak najprędzej je wymienili. W pokoju nr 15 przyjmujemy zainteresowanych codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Także w tzw. "długi weekend" będziemy pracować we wszystkie dni z wyjątkiem 1 i 3 maja. Serdecznie zapraszamy, bo w grudniu będzie stanowczo za późno. Pozostało nam właściwie 7 miesięcy, więc codziennie powinno się u nas pojawiać 5 - 6 osób. Dziś (23 kwietnia) przyszły cztery osoby. W takim tempie nie zdążymy, a na wydanie dokumentu trzeba czekać około 1 miesiąca - poinformowała pani Sawicka.
   O pomoc w sprawie przypominania o obowiązku wymiany starych dowodów mówił na piątej sesji Rady Gminy w Żegocinie pan Zbigniew Nożkiewicz - Sekretarz Gminy. Zwracał się do radnych i sołtysów. Przypominamy więc także my.

    

[wstecz]