SPRAWA WYMNIANY DOWODÓW PO RAZ DRUGI

Wymień dowód stary na nowy !

     Ministerstwo   Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojewodowie oraz pracownicy gmin i miast zajmujący się wydawaniem dowodów osobistych coraz głośniej biją na alarm. Czas płynie, a tu okazuje się, że jeszcze około 9 mln Polaków nie dokonało wymiany starych dowodów, które tracą ważność z ostatnim dniem bieżącego roku, na nowe. Wojewoda Małopolski w piśmie z dnia 22 czerwca zwraca się do wójtów i burmistrzów z gorącym apelem o organizowanie różnych przedsięwzięć, mających na celu jak najszybsze dokonanie wymiany. Chodzi o dotarcie z informacją do wszystkich mieszkańców, a także ułatwienie złożenia wniosku dowodowego. Proponuje otwarcie urzędu w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uruchomienie stanowiska kasowego, zorganizowanie na terenie urzędu punktu fotograficznego, zapewnienie transportu ludności do urzędu gminy. Prosi by o takiej akcji informować mieszkańców za pośrednictwem władz kościelnych, sołtysów, radnych, lokalnych mediów, serwisów internetowych itd.
    Jak informują Sekretarz Gminy Żegocina pan Zbigniew Nożkiewicz oraz pani inspektor
ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Krystyna Sawicka z Urzędu Gminy w Żegocinie podjęto już wiele działań informacyjnych. Apele ogłaszano na sesjach rady gminy, wydrukowano i poprzez uczniów rozkolportowano do domów 660 apeli o wymianę dowodów, wywieszono na wszystkich tablicach ogłoszeń, proszono także sołtysów o przekazywanie tych komunikatów, przez długi czas stosowny apel umieszczony był na stronie internetowej gminy. Komunikaty będą powtarzane także podczas zbliżających się dużych imprez rekreacyjnych i kulturalnych "Nasi grają i śpiewają" oraz "714 Urodzin Żegociny".
     Działania te spowodowały, że do urzędu zgłasza się większą niż poprzednio liczba ludzi, pragnących dokonać wymiany dowodu. Np w dniu 27 czerwca było aż 12 osób. Pewnie jeszcze więcej przyjdzie w najbliższy piątek, w dzień Świętego Piotra i Pawła, przy okazji przyjścia na nabożeństwo kościelne.

UWAGA ! W związku z obowiązkową wymianą dowodów osobistych i w porozumieniu z Urzędem Gminy w Żegocinie w niedzielę 8 lipca 2007 r. w godz. 8.30 - 13.00, w budynku UG w Żegocinie, wyrabiane będą zdjęcia do dowodów. Kolejna taka akcja zostanie przeprowadzona w dniu 12 sierpnia 2007 r. w godzinach 10 - 16.

Wymień stary dowód na nowy !!

Przypominamy raz jeszcze !!
     Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, brak posiadania nowego spersonalizowanego dowodu osobistego uniemożliwi załatwienie wszelkich spraw urzędowych i bankowych między innymi: wymianę i odbiór paszportu, wymianę i odbiór prawa jazdy oraz inne sprawy, przy których legitymowanie się dowodem osobistym jest niezbędne.

    Okres oczekiwania na dowód osobisty wynosi obecnie 30 dni. Z uwagi na dużą ilość przyjmowanych wniosków o wymianę dowodów osobistych termin ten pod koniec roku 2007 może się znacznie wydłużyć.

    Przypomina się, iż wnioski o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy. W przypadku braku zameldowania na pobyt stały wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego. Wniosek można też składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeśli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe. Opłata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 zł.

  • Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy załączyć:
  • dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego,
  • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
   Oto treść informacji z serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

     Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe. Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych proces wymiany dowodów kończy się 31 grudnia 2007 r. co oznacza, że od 1 stycznia 2008 r. stare książeczki stracą ważność.
Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m.in.
- załatwić formalności w urzędach,
- odebrać listu poleconego na poczcie,
- wziąć kredytu bankowego,
- sprzedać lub kupić mieszkania, itp.
     Jak dotąd, aż 10 milionów obywateli nie wymieniło dotychczasowych dowodów. Przyczyną może być cena wymiany (wymiana kosztuje 30 złotych), bądź nieświadomość konsekwencji jaką poniosą obywatele gdy tej czynności nie dokonają.
      Już dziś wymień dowód osobisty!

Wymień dowód ! Wymień dowód !

Wykorzystano materiały MSWiA

[wstecz]