TRWA NABÓR ŁAWNIKÓW

    Instytucja ławnika znana jest w wielu krajach. W Polsce funkcjonowała także przed wojną. Ma na celu zapewnienie udziału przedstawicieli społeczeństwa w procesie wymierzania sprawiedliwości. W sprawach karnych mniejszej wagi (np. o kradzież, pobicie) orzeka sędzia zawodowy i dwóch ławników. W sprawach najpoważniejszych, np. o zabójstwo, sądzi dwóch sędziów zawodowych i trzech ławników. Ławnik ma taki sam głos jak sędzia.

    Żeby zostać ławnikiem, nie trzeba mieć wykształcenia prawniczego. Wystarczy mieć polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończyć 30 lat, a nie przekroczyć 65. roku życia i mieć "nieskazitelny charakter". Ławników wybierają samorządy.

    O ławnikach zrobiło się głośno, gdy w ub. r. podczas wyborów na nową kadencję okazało się, że wielu z nich rekomendowały partie polityczne, co godzi w apolityczność sądów. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację przepisów o ławnikach, podnosząc wymagania wobec nich i ograniczając rodzaj spraw, w których mogą orzekać. Według nowelizacji: . ławników nie mogą rekomendować partie polityczne; . kandydaci na ławników muszą złożyć oświadczenie, że nie toczy się przeciw nim postępowanie karne; . muszą mieć wykształcenie co najmniej średnie; . ograniczony jest udział ławników w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz w sprawach z ubezpieczeń społecznych.

     Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie wydał komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy.

KOMUNIKAT O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

    Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców o możliwości zgłaszania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2007 r. na adres Rada Gminy Żegocina. 32 - 731 Żegocina 316

W celu ważności przedmiotowego wniosku należy załączyć:
1.    3 aktualne fotografie , zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
2.    informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3.    oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4.    zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
    Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

     Wzór zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gminy kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia /Dz.U. Nr 50, poz. 370/.

ZAŁĄCZNIK

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

UWAGA - KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

A. Dane kandydata na ławnika /wypełnia kandydat/:

1

Imię (imiona) i nazwisko

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa     

2

Nazwiska poprzednio używane

 

3

Imiona rodziców

 

4

Data i miejsce urodzenia

 

5

Obywatelstwo

 

6

Numer ewidencyjny PESEL

 

7

Numer NIP

 

8

Miejsce zamieszkania ze wskazaniem, od ilu lat kandydat mieszka na terenie gminy

 

9

Adres do korespondencji i dane kontaktowe (numer telefonu domowego, numer telefonu w miejscu pracy i ewentualnie adres e-mail)

 

10

Wykształcenie i kierunek (np. wyższe ekonomiczne, średnie zawodowe - technik budowlany itp.)

 

11

Status zawodowy (np. pracownik, przedsiębiorca, emeryt, bezrobotny itp. oraz wskazanie, od ilu lat (miesięcy) w nim pozostaje)

 

12

Miejsce pracy lub wykonywanej działalności ze wskazaniem, od ilu lat kandydat pracuje lub wykonuje działalność na terenie gminy

 

13

Doświadczenie w pracy społecznej (np. członkostwo w organizacjach społecznych)

 

14

Motywy kandydowania na ławnika

 

15

Informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach

 

16

Informacja, do orzekania w którym sądzie - w sądzie okręgowym albo rejonowym - proponowany jest kandydat

 


B.
- Wypełnia tylko związek zawodowy lub organizacja pracodawców, jeżeli to dotyczy:

Informacja, czy kandydat jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa     


- Dane podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika /wypełnia podmiot zgłaszający/:

1

Nazwa podmiotu i oznaczenie siedziby*

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa     

2

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata - uprawnionej do reprezentacji

 

3

Podpis osoby zgłaszającej kandydata - uprawnionej do reprezentacji

 

4

Nazwa i numer rejestru, do którego podmiot jest wpisany

 

5

Dane teleadresowe do korespondencji: adres (jeżeli jest inny niż adres siedziby), telefon kontaktowy i adres e-mail

 


* Prezes sądu wypełnia wyłącznie rubrykę 1 tej części.

    Stosownie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru ławników przez radę gminy oraz do czynności administracyjnych sądu związanych z organizacją pracy ławników.
Wyrażam zgodę na kandydowanie i potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.

..............................

 

........................

miejscowość i data wypełnienia

 

czytelny podpis kandydata na ławnika


Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.

.............................

 

..................................

miejscowość i data wypełnienia

 

czytelny podpis prezesa sądu albo osoby reprezentującej podmiot uprawniony w art. 162 § 1 ustawy do zgłoszenia kandydata bądź jednego z dwudziestu pięciu obywateli zgłaszających kandydata

 

POUCZENIE:
Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszenia niewypełnioną zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.                                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                              Jan Marcinek

[wstecz]