SREBRNY JUBILEUSZ "PRZYBYSZÓWKI"

SM "Przybyszówka" w panoramie Łopusza.

    25 lat temu, w marcu 1982 roku, grupa kilkunastu osób postanowiła założyć drugą w Polsce wiejską spółdzielnię mieszkaniową". Nazwano ją "Przybyszówka" - od słowa "przybysz" - bo to właśnie dla przybyłych do Żegociny nauczycieli, kierowników zakładów pracy i innych pracowników postanowiono wybudować bloki mieszkalne. Tak o początkach tego budownictwa zapisano (w maju 1982 roku) w "Kronice Gminy Żegocina":
    "
Przybyszówka" - taką nazwę przyjęła pierwsza w Gminie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żegocinie. Budownictwo mieszkaniowe na wsi, w tym i gminie Żegocina cechuje kierunek indywidualny. Pierwsze obiekty mieszkalne wielorodzinne powstały: 1966 r0ku budynek Gminnej Spółdzielni w którym mieszka 8 rodzin pracowników Spółdzielni, w 1971 - Dom Nauczyciela wybudowany przez Urząd Gminy w którym mieszkają 4 rodziny nauczycielskie w Żegocinie, od 1973 r. organizowane są osiedla domków jednorodzinnych w Żegocinie - Os. Piechówka - do roku 1983 powstało 12 domków, Osiedle Nagórze w Żegocinie - do 1983 r. 10 domków oraz dobrych 10 działek pod budowę domków zostało sprzedanych, Osiedle "Robotnicze" w Łąkcie Górnej - 10 domków. Plan przestrzennego zagospodarowania przewiduje rozwój tych osiedli. Organizacja osiedli napotyka na ogrom trudności zwłaszcza w Żegocinie, głównie ze względów na sprzeciw właścicieli gruntów. /.../ Żegocina jest ośrodkiem administracyjno - usługowym dla 12 wsi i funkcja ta narzuca potrzebę budowy infrastruktury, do której osiedla mieszkaniowe mają znaczenie priorytetowe. Z tego faktu społeczeństwo musi sobie zdać sprawę. Przemiany można spotkać wszędzie a i Żegocina nie jest od nich wolna. A może Naczelnik Gminy nie ma racji ? Czytelniku za lat kilka osądź to sam ! Plan przestrzennego zagospodarowania gminy przewiduje również organizację oś. domków jednorodzinnych w Kamionnej, Trzcianie i Ł. Górnej dla pracowników "Zamvinex". Instytucjami w gminie kierować muszą ludzie z odpowiednimi kwalifikacjami. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie kandydatom mieszkania. Wychodząc z tego założenia podjęto w gminie budowę pierwszego osiedla mieszkaniowego. Inwestorem został Urząd gminy. Zgodnie z planem przestrzennym lokalizacja została zatwierdzona w przysiółku "Piechówka", jako poszerzenie istniejącego oś. domków jednorodzinnych. W I etapie zaprojektowano 8 obiektów - łącznie 72 mieszkania. Sa to budynki 10 - 8 rodzinne w stylu "Żegocińskim" o ciekawej sylwetce. Całość osiedla budowanego na tarasach jest atrakcyjna.  W r.1982 ukazują się zarządzenia preferujące organizację małych osiedli mieszkaniowych, budowanych przez przyszłych użytkowników. Sądząc że ten sposób przyspieszy budowę osiedla naczelnik gminy zgłasza propozycje organizacji Spółdzielni Mieszkaniowej w Żegocinie, wysyłając oferty do miejscowych Spółdzielczych Rad Nadzorczych, Zarządów i Rad Pracowniczych. Oferta zostaje przyjęta. W dniu 5.02. 1982 r. z udziałem kierownictwa politycznego i gospodarczego gminy na wniosek naczelnika powołana zostaje 3 osobowa grupa inicjatywna w składzie: 1. Franciszek Koszyk - kierownik zakładu "Zamvinex" Ł. Górna, 2. Stanisław Gołąb - V-ce prezes GS, 3. Stanisława Gąsiorek - Z-ca Dyrektora Gminnych Szkół , 4. Elżbieta Mrugacz - Członek Gminnej Rady ZMW, 5. Marian Krawczyk - Prac. Spółdz. Kółek Rolniczych. Celem grupy inicjatywnej jest doprowadzenie do zwołania założycielskiego zebrania przyszłych użytkowników. W dniu 3.03. 1982 z udziałem ponad 70 zainteresowanych zawiązuje się pierwsza w gminie Żegocina Spółdzielnia Mieszkaniowa która przyjęła nazwę "Przybyszówka". Wybrane zostały władze Spółdzielni w składzie: 1. Franciszek Koszyk - Przewodniczący, 2. Elżbieta Mrugacz - Sekretarz, 3. Stanisław Gołąb - Skarbnik, 4. Stanisława Łach - członek, 5. Marian Krawczyk - członek. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybrana została Stanisława Gąsiorek - Z-ca Dyrektora Gminnych Szkół. Zarządowi Spółdzielni przekazana została dokumentacja osiedla w formie terenu z pewnymi elementami uzbrojenia. O postępie budowy osiedla informować będziemy w następnych rozdziałach Kroniki". (Zachowano oryginalność zapisu).
   W "Kronice" znalazł się potem tylko jeden zapis: "W dniu 15.X.1984 zostało zakończone pełne uzbrojenie osiedla tj. kanalizacja fekalna łącznie z osadnikami, kanalizacje opadowe, doprowadzenie wody i prądu oraz drogi wewnątrz - koszt 26 mln zł. Wykonawca Zakład Terytorialny Gosp. Komunalnej w Żegocinie".
    Powołany w marcu 1982 roku zarząd opracował statut i dokonał we wrześniu tegoż roku rejestracji Spółdzielni w Sądzie Rejestrowym w Tarnowie. Do członków założycieli SM "Przybyszówka" należą:  Stanisława Gąsiorek, Stanisław Gołąb, Franciszek Koszyk, Tadeusz Olszewski, Anna Wierzbicka, Zofia Jarosz, Anna Zięć, Alicja Kądziołka, Stanisława Łach, Zofia Wach.
     Zaciągnięto kredyt w dwóch bankach przemiennie, aż do decyzji, że kredytowanie i obsługa bankowa będzie prowadzona przez Bank PKO w Bochni. Budowa początkowo przebiegała bardzo opornie. Przekazany teren pod budowę osiedla (o dużej pochyłości) nastręczał wiele trudności w realizacji tej inwestycji.  W latach 1983 - 87, pomimo posiadania środków kredytowych, była trudność w zdobyciu materiałów budowlanych na uzbrojenie terenu osiedla. Wykonawców nie brakowało, ale warunkiem było zabezpieczenie przez inwestora w materiały budowlane. Prawie 10 lat ciągnęła się budowa pierwszych bloków. Były też i inne trudności, ale wszystkie zostały pokonane. W pierwszym etapie zbudowano 4 budynki, kotłownię i całą infrastrukturę osiedlową. W drugim etapie zbudowano jeszcze dwa budynki wraz z drogami dojazdowymi, małą architekturą osiedlową i zapleczem socjalnym. Droga wewnętrzna w Spółdzielni otrzymała urzędową nazwę ulicy "Przybyszówka" i jest to do tej pory jedyną ulicą w Gminie Żegocina.

Z ARCHIWUM FOTOGRAFICZNEGO SM "PRZYBYSZÓWKA"

Foto - archiwum SM "Prrzybyszówka". Foto - archiwum SM "Prrzybyszówka".
Krajobraz "Przybyszówki" w latach budowy. Jeden z pierwszych lokatorów podczas odbierania kluczy do mieszkania.
Foto - archiwum SM "Prrzybyszówka". Foto - archiwum SM "Prrzybyszówka".
Przekazywanie mieszkań pierwszym lokatorom.
  Foto - archiwum SM "Prrzybyszówka". Foto - archiwum SM "Prrzybyszówka". Prezes F. Koszyk podczas pracy w biurze Spółdzielni.
Blok w budowie. Franciszek Koszyk - twórca Spółdzielni i wieloletni Prezes Zarządu

     Pierwsi lokatorzy zamieszkali w blokach A1 i B2 w 1992 roku. Dziś, w roku jubileuszowym na osiedlu,  w 52 mieszkaniach typu od M-3 do M-6,  zamieszkuje około dwieście osób. Na osiedlu nie ma dozorców, sprzątaczek i tym podobnych służb. Wstępne zagospodarowanie po zakończeniu budowy, upiększenie obiektów, posadzenie krzewów i kwiatów oraz ich pielęgnacja i konserwacja  - to zasługa samych lokatorów.
       Od kilku już lat w pomieszczeniach wynajmowanych od spółdzielni funkcjonuje sklep ogólno-spożywczy. W ostatnich latach sami lokatorzy wybudowali także osiedlowe garaże (pierwszy, z 13 boksami, w 1998 roku). W 2004 roku nastąpiła zmiana systemu ogrzewania mieszkań. Po wielu dyskusjach i problemach oraz zmianie przepisów zdecydowano się na indywidualnie ogrzewanie, poprzez założenie w każdym mieszkaniu dwufunkcyjnych, gazowych piecyków grzewczych (ciepła woda i c.o.). W lipcu 2007 roku rozebrano komin kotłowni, a w jej pomieszczenia zostały wydzierżawione firmie "Rafan".   

Panorama na "Przybyszówkę".

Panorama na "Przybyszówkę".

Panorama na "Przybyszówkę".
Osiedlowy plac zabaw (ogródek jordanowski). Osiedlowe boisko.
Osiedlowy plac zabaw (ogródek jordanowski). Osiedlowe boisko.
  Garaże.  "Przybyszówka" wygrywała w konkursach na najpiękniejsze budynki gminy.
Garaże. "Przybyszówka" wygrywała w konkursach na najpiękniejsze budynki gminy.
  Ulica "Przybyszówka". Komin kotłowni, działającej do 2004 r.
  Ulica "Przybyszówka". Komin kotłowni, działającej do 2004 r.
 "Przybyszówka" zimą.  "Przybyszówka" zimą.
"Przybyszówka" zimą.
"Przybyszówka" z lotu ptaka. Po rosnących drzewkach widać wiek "Przybyszówki".
"Przybyszówka" z lotu ptaka. Po rosnących drzewkach widać wiek "Przybyszówki".

      Rozpoczął się także proces przekształceń własnościowych. Dwie rodziny mają już własnościowe prawo do lokalu, a dalszych 12 prawo odrębnej własności. Proces przekształceń trwa.
      Obecne problemy SM "Przybyszówka to przede wszystkim utrzymanie budynków i całego osiedla w należytym stanie. Do remontu już nadają się dachy oraz elewacje budynków. Przy stawce na fundusz remontowy 70 gr. od 1 m2   mamy zbyt mało środków na ten cel - informuje pani Zofia Pławecka - od 2004 roku Prezes Zarządu (wcześniej w latach 1992 - 2004 była referentem ds. administracji). Przed nią funkcję tę sprawowali: Franciszek Koszyk (1982 - 2003) i Mirosław Gądek (2003-2004). Osobami ściśle związanymi z historią tej Spółdzielni są także: Przewodniczący Rad Nadzorczych: Stanisława Gąsiorek (kilka kadencji), Andrzej Grabiasz i Dorota Salamon oraz główni księgowi: Zbigniew Michalik (1982 - 1984), Janina Chrzan (IV. 1984 - VI 2007) i Halina Pietras (od lipca 2007).

Blok B1. Blok B2.
Blok B1. Blok B2. Tu jest biuro Spółdzielni.
Blok B3. Blok B4.
Blok B3. Blok B4.
Blok B5. Blok B6.
Blok B5. Blok B6.

    Niewielka spółdzielnia, mająca jednie 51 członków, przeżywa szereg trudności w swoim funkcjonowaniu. To nie tylko wspomniane wcześniej niskie fundusze na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie majątku oraz dokonywanie remontów. To także wysokie koszty wszelkich corocznych obowiązkowych przeglądów, okresowych lustracji, energii itp. Na szczęście udało się już zażegnać kłopoty w zaopatrzeniu w wodę (remont żegocińskiego wodociągu) oraz wyegzekwować płacenie czynszów i kosztów eksploatacji przez wszystkich użytkowników lokali (aktualnie to stawka 1,95 zł za 1 m2).

Obecny Prezes Zarządu - Zofia Pławecka. Obecna Główna Księgowa SM "Przybyszówka" - Halina Pietras.
Obecny Prezes Zarządu SM "Przybyszówka" - Zofia Pławecka. Obecna Główna Księgowa SM "Przybyszówka" - Halina Pietras.

     "Przybyszówka" na stałe wrosła już nie tylko w krajobraz Żegociny, ale także w świadomość społeczną lokalnej społeczności. Choć w życiu społecznym jest tu wiele elementów podobnych do życia miejskiego (bloki, klatki schodowe, podobny tryb życia), to jednak "przybysze" aktywnie włączają się w życie społeczne wsi. Są radnymi, członkami rady sołeckiej, organizacji pozarządowych. Troszczą się o swoją Spółdzielnię i jej interesy. Dzięki zgodzie i współpracy (choć zdarzyło się w ciągu 25-lecia kilka konfliktów, łącznie z procesami sądowymi), udawało się rozwiązać pojawiające się problemy i przetrwać trudne czasy. Poza tym wszystko dzieje się tak, jak w pozostałych społecznościach. Rodzą się dzieci, są wesela i pogrzeby, czasy smutku i radości. Jedyną niezmienną rzeczą są rozciągające się stąd piękne widoki na stoki Kamionnej i Nową Wieś.  

[wstecz]