RENTY STRUKTURALNE DLA ROLNIKÓW

Renty strukturalne dla rolników. Renty strukturalne dla rolników.
    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 25 czerwca 2007 r. uruchomiła działanie "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Renty strukturalne będą przyznawane według kolejności złożonych wniosków w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kto może ubiegać się o rentę strukturalną?
     Producent rolny będący osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po spełnieniu następujących warunków:
- ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty
- prowadził nieprzerwalnie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu rolników (KRUS) przez okres co najmniej 5 lat
- w dniu złożenia wniosku:
.    podlegał ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu
.    nie posiadał zaległości w opłacaniu należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników
.    został wpisany do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w ARiMR
.    przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha
Pobierający rentę strukturalną może prowadzić działalność rolniczą na gruntach własnych lub będących własnością małżonka o powierzchni nie większej niż 0,5 ha użytków rolnych wraz z siedliskiem, a działalność rolnicza prowadzona na tych użytkach służy wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych uprawnionego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
Komu można przekazać gospodarstwo?
     Gospodarstwo musi być przekazane w sposób trwały, a następca musi spełniać następujące warunki:
- jest następcą albo rolnikiem, który nie ukończył 50 roku życia
- posiada kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej
- nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty
- zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez okres co najmniej 5 lat
     Uznaje się, że rolnik lub następca przejmujący gospodarstwo rolne posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ma:
.    Wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub
.    Tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
.    Wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
.    Wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie
     Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony od dnia złożenia wniosku, w którym osoba przejmująca gospodarstwo rolne podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.
     Szersze informacje oraz pomoc w przygotowaniu wniosków do ARiMR rolnicy uzyskają w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

Kinga Rzymek
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bochni

[wstecz]