NOWA STRATEGIA GMINY ŻEGOCINA

Układanie nowej Strategi Rozwoju Gminy Żegocina. Układanie nowej Strategi Rozwoju Gminy Żegocina.
Obrady Konwentu Strategicznego. Zajęcia w dniu 16 lipca 2007 r. prowadzili: A. Odzimek i A. Brożkowska.

    Strategia rozwoju gminy jest bardzo ważnym dokumentem, bez którego nie można rozsądnie myśleć o przyszłości, a także pozyskać środków finansowych z różnych, w tym unijnych źródeł. Pierwszy Strategiczny Plan Rozwoju Gminy Żegocina został przygotowany i opracowany przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) z Krakowa w 1996 roku. Przyjęty przez Radę Gminy dokument okazał się bardzo pomocny i właściwie opracowany przez zespół krakowskich naukowców, przy bardzo dużym zaangażowaniu tutejszego samorządu i aktywu społecznego z terenu wszystkich wiosek.
    W 2007 roku samorząd zdecydował się opracować nową Strategię Rozwoju Gminy, a zaplanowane w niej działania mają obejmować lata 2007 - 2015. Opracowaniem dokumentu zajęła się sprawdzona już w Żegocinie firma - Wydział Programów i Projektów. FRDL - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA).
Kierownikiem projektu jest pan  Wojciech Odzimek - konsultant MISTiA.
    Tworzenie "Strategii Rozwoju Gminy Żegocina" przebiega w dwóch etapach. W pierwszym dokonywana jest diagnoza stanu istniejącego, w drugim tworzy się plan strategiczny. W celu uspołecznienia procesu tworzenia dokumentu powołano Konwent Strategiczny, składający się z przedstawicieli różnych środowisk społecznych: urzędników, radnych, sołtysów, przedsiębiorców, rolników, liderów organizacji pozarządowych itd. Zadaniem tego organu, który na warsztatach strategicznych spotkał się trzykrotnie (15 maja, 6 i 16 czerwca 2007 r.) było wypracowanie głównych kierunków rozwoju gminy oraz ustalenie planów dla każdego z nich, w postaci celów strategicznych, celów operacyjnych i konkretnych zadań, a także wskazanie źródeł finansowania tych działań i instytucji współdziałających.
    Powstał już dokument wstępny, z którym mogą zapoznać się wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy. Jest dostępny w Urzędzie Gminy w Żegocinie. Konsultacja potrwa do około 10 sierpnia 2007 roku. Potem, najprawdopodobniej we wrześniu "Strategię Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2007 - 2015", uchwali Rada Gminy w Żegocinie.
    Po uchwaleniu dokument zostanie także opublikowany w serwisie internetowym gminy.

[wstecz]