WODOCIĄG W ŁAKCIE GÓRNEJ PRZEKAZANY

Wodociag w Łąkcie Górnej. Wodociag w Łąkcie Górnej.
Przepompownia przy łąkieckiej szkole - jeden z elementów wodociągu.
Wodociag w Łąkcie Górnej. Wodociag w Łąkcie Górnej.
Uroczystość pobłogosławienia wodociągu.

   Zaopatrzenie w wodę to jedno z zadań własnych samorządu gminnego. Bez wody nie ma życia, nie ma też działalności gospodarczej i społecznej. Dlatego sprawa ta odgrywa ważną rolę (podobnie jak kanalizacja) w działalności samorządu lokalnego.
   Własne wodociągi posiadają trzy miejscowości na terenie gminy: Bełdno (wodociąg spółki wodnej), Żegocina (wodociąg z lat 70-tych - potem zmodernizowany i rozbudowany) i właśnie Łąkta Górna. Budowa tego ostatniego rozpoczęła się jedenaście lat temu. Dzięki środkom z zewnątrz udało się to zadanie inwestycyjne zrealizować, choć nie jest one jeszcze całkowicie zakończone, gdyż do podłączenia pozostają jeszcze niektóre przysiółki Łąkty Górnej, np. Brzeziny i część Konic. Na tym nie koniec. Samorząd będzie musiał w przyszłości zająć się także budową wodociągu w Bytomsku i być może w Rozdzielu.
    W rozległych miejscowościach, gdzie odległość pomiędzy domami jest duża, budowanie wodociągu jest zadaniem bardzo kosztownym. Ten w Łąkcie Górnej kosztował prawie 3 mln 300 tys. zł. Samej gminie nie stać by było na realizację takiego zadania. Dobrze, że udało się pozyskać dużo środków pozabudżetowych.

Wodociag w Łąkcie Górnej. Wodociag w Łąkcie Górnej.
Ks. prob. Stanisław Szczygieł w pomieszczeniu przepompowni. Dyrektor ZGK Wiesław Dudziak objaśnił gościom zasady działania urządzeń.

    Uroczystość pobłogosławienia i symbolicznego przekazania do użytku (symbolicznego, gdyż poszczególne elementy tego wodociągu funkcjonują już od dłuższego czasu) zorganizowano 3 lipca 2007 r. Najpierw w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej przybyłych gości (m. in. Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW Stanisława Pajora, Wicestarostę Bocheńskiego Tomasza Całkę, Przewodniczącego Rady Gminy w Żegocinie Jana Marcinka, księdza proboszcza z Łąkty Stanisława Szczygła, kierowników zakładów gospodarczych, sołtysów, wykonawców, inspektora nadzoru, projektanta, radnych, Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu Stanisława Guzika). Po krótkim słowie wstępnym porosił ich o przejście pod zlokalizowany w naturalnym nasypie ziemnym budynek przepompowni, gdzie odbyła się druga część ceremonii.
    To ksiądz proboszcz Stanisław Szczygieł, wspólnie z zebranymi, odmówił modlitwę, w której znalazły się m. in. następujące słowa: "Prosimy abyś przymnożył nam mądrości, rozsądku , aby praca służyła dobru ludzkiemu i zawsze łączyła, a nie dzieliła. Panie Boży jednym z darów, które otrzymaliśmy od Ciebie, który jest potrzebny do podtrzymywania życia człowieka i całej przyrody jest woda. Woda obok pokarmu jest niezbędnym środkiem, aby na globie ziemskim mogło funkcjonować życie. W tym miejscu najpierw dziękujemy za zdroje wód. Dziękujemy za geniusz umysłu ludzkiego, który różnymi sposobami techniki wodę wydobywa ze źródła , ujarzmia i rozprowadza do naszych domostw".
     Następnie zainteresowani weszli do pomieszczenia przepompowni, gdzie zarządzający wodociągiem dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie Wiesław Dudziak, wyjaśnił zasady działania urządzeń i znaczenie tego elementu sieci wodociągowej. Zainteresowani mogli dowiedzieć się, że d
oda dla wodociągu łąkieckiego pobierana jest z ujęcia wody w Łąkcie Górnej na tzw. Podkosówce. Jest to ujęcie głębinowe o wydajność 660 m3 /dobę. W dwóch etapach wybudowano 19 km sieci wodociągowej oraz 8,2 km przyłączy, co razem daje łącznie 27 km rurociągu. Do sieci podłączonych jest 296 budynków (ok. 78 % budynków wsi Łąkta Górna), w tym podłączone jest 281 budynków mieszkalnych oraz szkoła, przedszkole, remiza, zakłady takie jak "Appol" i "Zamwinex". W roku 2006 sprzedano 20 tys. m3 wody , a w roku 2007 sprzedaż powinna przekroczyć 30 tys. m3 . Jakość wody jest bardzo dobra, co potwierdzają badania sanepidu. Woda pobierana z ujęcia wody jest napowietrzana ze względu na ponadnormatywną zawartość dwutlenku węgla (podobnie jak wody mineralne) oraz przetłaczana jest na stacji uzdatniania wody przez złoża dolomitowe. Inwestycja prowadzona była w oparciu o nowe technologie - zastosowano sterowanie pompami na ujęciu wody poprzez sygnały radiowe, a przepompownia pod szkołą posiada urządzenia elektroniczne (falowniki) do utrzymania wymaganego w sieci ciśnienia wody bez drugiego zbiornika terenowego. Pozwoliło to na znaczne obniżenie kosztów budowy oraz obsługi wodociągu. Przepompownia podnosi ciśnienie wody z 4 do 10 atmosfer. Dzięki temu budynki na Lisówkach i Konicach maja odpowiednie ciśnienie wody. Użyte technologie i materiały powinny zapewnić bezawaryjną, wieloletnią eksploatację wodociągu. - W przyszłości chcemy połączyć wodociąg żegociński z łąkieckim w celu obniżenia kosztów obsługi oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw wody - poinformował Wiesław Dudziak.

Wodociag w Łąkcie Górnej. Wodociag w Łąkcie Górnej.
Przemówienia: Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz i Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW Stanisław Pajor.

     Po zakończeniu tej części uroczystości jej uczestnicy powrócili do sali gimnastycznej, gdzie wysłuchali najpierw informacji Wójta Gminy Jerzego Błoniarza. Przedstawił on obszerną informacje o zrealizowanej inwestycji.
     Budowa wodociągu w Łąkcie Górnej rozpoczęła się w 1996 r. opracowaniem dokumentacji i badaniami geologicznymi. Roboty budowlane rozpoczęto w 1998 r. Inwestycja realizowana była w czterech etapach:
    W etapie pierwszym, realizowanym w 1998 r. zostało wykonane ujecie wody oraz droga dojazdowa do ujęcia. Wykonawcą tego etapu była F inna Handlowo - Usługowa "FRAMEL" Pana Zbigniewa Franczaka z Bochni. Etap ten był finansowany z budżetu własnego gminy oraz dotacji z budżetu województwa tarnowskiego.
    Drugi etap, realizowany w 1999 r. wykonywany był w programie pomocowym INRED. Wykonano wtedy: zasilanie energetyczne ujęcia wody i ZUW, zbiornik V-300, sieć zasilającą od ujęcia do zbiornika,  zagospodarowanie terenu stacji uzdatniania wody. Wykonawcą tego etapu była Firma Budowlana "GURGUL" Pana Piotra Gurgula z Limanowej. Wartość tego etapu to 89.407 euro. Dotacja z programu wyniosła 44.657 euro.
   Etap trzeci realizowany był w programie przedakcesyjnym SAPARD w 2004 r. Wykonano wtedy: stację uzdatniania wody, przepompownię, 6.500 mb sieci wodociągowej z rur PE, 88 szt. przyłączy domowych. Wykonawcą etapu była firma "INSTALBUD" Pana Stanisława Kaczmarczyka z Łapanowa. Wartość tego etapu to 709.667 zł. Dotacja z programu SAPARD wyniosła 75 % wartości zadania tj. 532.250 zł.
    Ostatni, czwarty etap inwestycji, realizowany był w programie ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) w 2006 r. W tym etapie wykonano: 12.004 mb sieci wodociągowej z rur PE, 199 szt. przyłączy domowych o łącznej długości 4.593 mb. Wykonawcą zadania była firma "TRANSWIERTEL" Pana Piotra Kmiecika ze Świdnika koło Tęgoborzy. Wartość tego etapu to 1.224.557 zł. Dotacja z UE wyniosła 505.224 zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 84.204 zł. Pozostała kwota w wysokości 635.129 zł to udział własny Gminy w postaci zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz darowizn ludności wsi Łąkta Górna w wysokości 70.620 zł. Ogółem wartość całej inwestycji - wszystkich czterech etapów to kwota 3.292.218,64 zł.
    Wójt Błoniarz poinformował także o tym, że samorząd w   bieżącym roku planuje złożyć wnioski o dotację ze środków strukturalnych Unii Europejskiej na dalszą rozbudowę sieci wodociągowej. Swoje wystąpienie zakończył podziękowaniami dla wszystkich, którzy uczestniczyli w realizacji tego zadania.
    Szczególne słowa podziękowania należą się 10-osobowemu Społecznemu Komitetowi Budowy Wodociągu w Łąkcie Górnej, któremu przewodził łąkiecki radny Stanisław Guzik. - Mam dziś wielką radość z faktu, że wodociag zafunkcjonował. Nie wszyscy do końca byli przekonani, że uda się to zrealizować. Wystąpiło to zwłaszcza przed pierwszym etapem inwestycji. Były tez trudności z niektórymi mieszkańcami, którzy nie chcieli wyrazić zgody na przeprowadzenie sieci przez ich teren. Udało się jednak wszystkie problemy rozwiązać i dziś z wodociągu społeczność Łąkty Górnej może się cieszyć - powiedział Stanisław Guzik.

Wodociag w Łąkcie Górnej. Wodociag w Łąkcie Górnej.
Przemówienia: Wicestarosta Bocheński Tomasz Całka i Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek.

    Po Wójcie funkcje gospodarza uroczystości objął dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej Jan Rosiek, który jest mieszkańcem tej miejscowości. Podziękował wszystkim, którzy pracowali w jakikolwiek sposób nad tym wodociągiem, w tym szczególnie Wójtowi Błoniarzowi, radnym minionej i obecnej kadencji.
   Potem głos zabierali kolejni mówcy. Gratulowali przedsięwzięcia, życzyli powodzenia w pozyskiwaniu środków na dalsze zadania.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Pajor zachęcał żegocińskich samorządowców do starania się o środki także na inne, niż inwestycyjne zadania; m. in. z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki". Wskazywał na świetne przygotowanie Gminy Żegocina do organizowanie różnego rodzaju szkoleń.

Wodociag w Łąkcie Górnej. Wodociag w Łąkcie Górnej.
Przemówienia: Zdzisław Płaneta - Jan Rosiek.
Wodociag w Łąkcie Górnej. Wodociag w Łąkcie Górnej.
Upominki dla gości - miody z żegocińskiej pasieki.
Wodociag w Łąkcie Górnej. Wodociag w Łąkcie Górnej.
W podzięce - występ Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego z Łąkty Górnej.

    W dowód wdzięczności za zaangażowanie się w realizacje tak dużego przedsięwzięcia kilka osób otrzymało upominki w postaci słynących z dobrej jakości żegocińskich miodów. Dodatkowym elementem tej wdzięczności był program artystyczny w wykonaniu działającego w Łąkcie Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego, prowadzonego przez panią Agnieszkę Żołna. Przygrywała mu do śpiewu i tańca kapela ludowa Mieczysława Kędy z CKSiT w Żegocinie.
    Gościnni mieszkańcy Łąkty przygotowali także dla swoich gości obiad w szkolnej stołówce, który był ostatnim elementem uroczystości pobłogosławienie i symbolicznego przekazania do użytku wodociągu w Łąkcie Górnej.

[wstecz]