"GORĄCE SERCA 2007" - AKCJA CHARYTATYWNA SRGiWP

      "Gorące Serca 2007".   "Gorące Serca 2007".

     Od kilku już lat podczas "Urodzin Żegociny" wolontariusze zorganizowani przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie przeprowadzają w dniu imprezy loterię fantową, z której całkowity dochód przekazywany jest mieszkańcom gminy, pozostającym w ciężkiej sytuacji materialnej i długotrwałym leczeniu.
     Fanty do loterii przekazują sponsorzy. Zbierane były one przez wolontariuszy - osoby upoważnione przez SRGiWP, które udawały się do firm, instytucji i osób prywatnych z pismami - prośbami od organizatorów akcji. Przekazywano zarówno konkretne fanty, jak i gotówkę. Wpłaty gotówkowe przyjmowane były za podpisem na liście wpłat, które każda z grup zbierających posiadała przy sobie. 
     Przy zbieraniu fantów, przygotowaniu loterii i jej przeprowadzeniu uczestniczyło w tym roku sześć gimnazjalistek - uczennic z Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej i Zespołu Szkół w Żegocinie. Wykonały bardzo dużą pracę, z której mogą być zadowolone, choć nie udało się dotrzeć do wszystkich potencjalnych sponsorów, a także sprzedać wszystkich przygotowanych losów.

 "Gorące Serca 2007". "Gorące Serca 2007".

    O podziale i przeznaczeniu zgromadzonych środków (ponad 2.900 zł) zadecyduje niebawem komisja powołana przez organizatora akcji - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości. Już teraz organizatorzy bardzo serdecznie dziękują w imieniu swoim i obdarowanych za każdą złotówkę ofiarowaną z potrzeby Gorącego Serca.

"Gorące Serca 2007". "Gorące Serca 2007".

LOTERIA FANTOWA "GORĄCE SERCA 2007"

1.    ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie loterii: Tadeusz Olszewski.

2.    WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Gminy w Żegocinie, CKSiT w Żegocinie.

3.    CELE: zebranie środków na pomoc w finansowaniu kosztów leczenia osób z terenu gminy Żegocina, pozostających w długotrwałym leczeniu.

4.    TERMIN: 12.VIII. 2007.

5.    FANTY: pochodzą z darowizn od firm i osób prywatnych.

6.    REGULAMIN:

Pkt. 1. Ustala się cenę 1 losu na 4 zł.
Pkt. 2. Każdy los wygrywa fant.
Pkt. 3. Dodatkowo każdy zakupiony i opieczętowany w punkcie odbioru fantów los uczestniczy w losowaniu nagród głównych loterii. W tym roku nagrodą główną jest zestaw kina domowego. Losowanie to odbędzie się na estradzie podczas "714. Urodzin Żegociny", około godz. 19.30.

7. UWAGI KOŃCOWE: O przeznaczeniu zysku z loterii decydować będzie Komisja, powołana przez organizatora loterii.

WYKAZ SPONSORÓW AKCJI "GORĄCE SERCA 2007" >>>

Loteria "Gorące Serca 2007". Loteria "Gorące Serca 2007".

    31 lipca 2007 roku odbyło się posiedzenie zespołu, który dokonał podziału środków. W jego składzie pracowali: Jan Marcinek, Tadeusz Olszewski (SRGiWP), Maria Zatorska, Katarzyna Łyszczarz (GOSP w Żegocinie) oraz uczennice - wolontariuszki: Kinga Zatorska, Sylwia Sajdak, Anna Guzik i Elżbieta Mróz. Zdecydowano przyznać pomoc finasową 7 osobom. Na tym spotkaniu Prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie Jan Marcinek podziękował wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczna akcję oraz wręczył wolontariuszom dyplomy z podziekowaniami i czekolady.
    W dniu 3 września 2007 roku wszystkie zgromadzone środki przekazano osobom długotrwale chorym: dzieciom lub ich rodzicom, a także 2 osobom starszym. Udzielono w sumie 7 zapomóg pieniężnych na łączną kwotę 2947 zł. Ponadto pozostałe po loterii 154 fanty zostały w tym samym dniu przekazane Samorządowi Uczniowskiemu Zespołu Szkół w Żegocinie.
    Pełna dokumentacja akcji "Gorące Serca 2007" znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie.

[wstecz]