POŻEGNANIA I NOMINACJE

Pożegnania i nominacje.  Pożegnania i nominacje.
Wójt Jerzy Błoniarz przywitał przybyłych na uroczystość. Pożegnanie i podziękowanie dla Jana Adamskiego.

    23 sierpnia 2007 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie miała miejsce podwójna uroczystość. Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, Sekretarz Gminy Zbigniew Nożkiewicz i Kierowniczka Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty Helena Pączek pożegnali najpierw przechodzących na emeryturę wieloletnich dyrektorów: Gminnej Biblioteki Publicznej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie, a potem wręczyli powołania niektórym dyrektorom szkół  i przedszkoli.
     Po krótkim powitaniu przybyłych Wójt Gminy Jerzy Błoniarz dokonał pożegnania przechodzącego na emeryturę dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie pana Jana Adamskiego. Pracował on w żegocińskiej oświacie od roku 1976, a więc ponad 30 lat. Wcześniejsze lata swojej pedagogicznej kariery spędził w Nasiechowicach koło Miechowa (1968 - 1970), a potem, po odbyciu służby wojskowej w Dąbrówce koło Bochni. W lipcu 1976 roku został zatrudniony jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Gminnej w Żegocinie. W latach 1990 - 2007 pełnił obowiązki dyrektora żegocińskiej szkoły podstawowej. Po prawie czterdziestu latach pracy pedagogicznej przeszedł na emeryturę. Za wielki wkład w dzieło prowadzenia żegocińskiej oświaty otrzymał od Wójta Jerzego Błoniarza okolicznościowy adres "Z wyrazami uznania i serdecznym podziękowaniem za długoletnia pracę na rzecz krzewienia oświaty oraz wychowanie pokoleń dzieci i młodzieży".

Pożegnania i nominacje. Pożegnania i nominacje.
Wręczenie nominacji Annie Rogala. Powołanie dla Urszuli Wiśniowskiej.
Pożegnania i nominacje. Pożegnania i nominacje.
Powołanie dla Barbary Oliwa. Powołanie dla Barbary Janickiej - Mikus.

    Jednocześnie Wójt powołał na wakujące stanowisko panią Annę Rogala, która jednogłośnie wygrała ogłoszony wcześniej konkurs na obsadę stanowiska Dyrektora PSP w Żegocinie. Nowa pani dyrektor ma już kilkuletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej, była bowiem przez pewien okres zastępcą dyrektora żegocińskiej podstawówki. Wręczeniu nominacji towarzyszyły życzenia powodzenia w pracy i osiągania jak najlepszych wyników dydaktyczno - wychowawczych przez kierowaną placówkę.
     W tym roku skończyła się także kadencja kilku dyrektorów pozostałych placówek dydaktyczno - wychowawczych. Uznając wysokie kwalifikacje i osiągane wyniki przez dotychczasowych dyrektorów Wójt Gminy przedłużył na kolejne 5 lat pełnienie obowiązków dyrektorów paniom: Urszuli Wiśniowskiej - dyrektorce Publicznego Przedszkola w Żegocinie, Barbarze Oliwa - dyrektorce Publicznego Przedszkola w Łąkcie Górnej oraz Barbarze Janickiej - Mikus - dyrektorce Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytomsku.

Pożegnania i nominacje.  Pożegnania i nominacje.
Podziękowania dla Teresy Dziedzic. Wspomnieniami dzielił się m. in. Jan Adamski.

      Podczas tego samego spotkania miało miejsce pożegnanie również przechodzącej na emeryturę pani Teresy Dziedzic - kierowniczki Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie. Pani kierownik z żegocińską biblioteką związała całe swoje życie zawodowe. Została w niej zatrudniona z dniem 1 lipca 1968 roku. W pięknie oprawionym, okolicznościowym adresie, wręczonym pani kierownik Wójt Gminy wyraził słowa uznania, dziękując jednocześnie za długoletnią, twórczą i ofiarną pracę na rzecz krzewienia kultury i rozwoju bibliotekarstwa na terenie Gminy Żegocina. Wójt poinformował jednocześnie, że powierzył pełnienie obowiązków kierownika GBP w Żegocinie pani Małgorzacie Bury.
     Sympatyczna uroczystość pożegnania i nominacji stała się okazją do wielu refleksji. Przy ciastkach i kawie mówiono m. in. o tym, jak ogromne przemiany dokonały się podczas tych czterdziestu lat pracy przechodzących obecnie na emeryturę pracowników żegocińskiej oświaty i kultury. Musiało się także rodzić pytanie o przyszłość: jakie będzie te kolejne 40 lat? Oby jak najlepsze !

[wstecz]