CO SŁYCHAĆ W SOPIKU ?

 Zebranie Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie. Zebranie Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie.
Zebranie Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie w dniu 20.X.2007 r.

     Spośród wszystkich organizacji społecznych (poza OSP), utworzonych w Żegocinie, Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie ma najdłuższą historię. Organizacja została założona w 1986 roku z inicjatywy ówczesnego leśniczego pana Franciszka Machaja. Przeżywająca w ostatnim okresie pewien kryzys organizacja odbyła w dniu 20 października 2007 roku zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które miało miejsce w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie. Organizacja, która zrzesza obecnie 23 członków, stawia przed sobą następujące zadania: kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody, budzenie jej umiłowania, należytego szacunku i pełnego zrozumienia jej istoty oraz znaczenia i celów ochrony przyrody wśród szerokich kręgów społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodzieży; inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć oraz pełnienie w społeczeństwie roli organizatora działań w zakresie ochrony przyrody i kształtowania środowiska przyrodniczego, kształtowanie opinii publicznej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego; zabieganie o ochronę środowiska przyrodniczego we wszystkich dziedzinach, zabieganie o właściwe użytkowanie oraz świadome i celowe odtwarzanie, a także pomnażanie zasobów przyrody, zabieganie o zachowanie piękna i swoistych cech naszego krajobrazu, zapobieganie uszkadzaniu i niszczeniu środowiska przyrodniczego, przede wszystkim chronionych lub zasługujących na ochronę obiektów przyrody żywej i nieożywionej.
      Jak informowała w swoim sprawozdaniu pani Barbara Bajor - prezes Zarządu SOPiK - w ostatnim okresie organizacja koncentrowała się na pracy w trzech głównych kierunkach: praca z młodzieżą, działalnością interwencyjną oraz współpraca z samorządem i innymi organizacjami. W Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie zorganizowane zostało seminarium dla uczniów pt. "Żegocina 2007 - próba opisu". Członkowie organizacji wygłosili także prelekcje na spotkaniach Koła Geograficznego, prowadzonego w tej szkole przez panią Stanisławę Łach. Organizacja interweniowała kilkakrotnie w Starostwie Bocheńskim oraz Wojewódzkiej Komendzie Policji w sprawach związanych z organizacja rajdów samochodowych oraz naruszania spokoju przez amatorów sportów ekstremalnych (samochody terenowe oraz guady) w obszarach leśnych na stokach Góry Kamionnej. Przedstawiciele SOPiK uczestniczyli w konferencjach organizowanych przez Nadleśnictwo Brzesko. Przygotowała także dokumentację do swojego wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o włączenie Parku i dworu w Łąkcie Górnej do Rejestru Zabytków. Działanie to zakończyło się sukcesem. Organizacja miała także niepowodzenia. Nie udało się uratować od rozbiórki budynku starej szkoły w Trzcianie oraz zrealizować projektu związanego z pozyskaniem środków na zorganizowanie i wyposażenie Koła Astronomicznego w Żegocinie.
     Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej SOPiK złożył pan Zdzisław Janiczek. Komisja pozytywnie zaopiniowała prace Zarządu i złożyła wniosek o udzielenie mu absolutorium. Uznała także, że należy podjąć starania o pozyskanie nowych, zwłaszcza młodych członków organizacji. W dyskusji zwracano uwagę na pilną sprawę działań związanych z ochroną terenów zielonych Gmin Trzciana i Żegocina. Pani Barbara Bajor poddała krytyce zmiany, jakie zaszły w otoczeniu kościoła w Trzcianie oraz przekształcenie dawnej wikarówki w Żegocinie na Dom Pogrzebowy. Tadeusz Olszewski zaproponował zorganizowanie przez SOPiK Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych z terenu gmin Trzciana i Żegocina w celu zapoznania się z możliwościami pozyskania środków unijnych z programu "Kapitał Ludzki".

 Zebranie Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie. Zebranie Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie.
Zebranie Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie w dniu 20.X.2007 r.

    Podczas zebrania dokonano jawnych wyborów nowych władz organizacji. Zarządem kierować będzie nadal pani Barbara Bajor, zastępcą będzie pan Franciszek Machaj, sekretarzem pan Tadeusz Olszewski, skarbnikiem pani Janina Machaj. Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano: Zdzisława Janiczka (przewodniczący) oraz Bolesława Łękawę oraz Annę Julię Gas.
   Najbliższe plany SOPiK to: złożenie wniosków do samorządów gminnych o wytyczenie terenów zielonych, przygotowanie koncepcji Muzeum w Żegocinie, przeprowadzenie konkursu na najstarszą rodzinę i miedzę, zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych oraz stworzenie interaktywnej Mapy Gminy Żegocina. Przyjęte jednogłośnie uchwały dotyczą; udzielenia absolutorium Zarządowi SOPiK, wybrania nowych władz organizacji na kolejną dwuletnią kadencję.

[wstecz]