SPOTKANIE Z WICEMARSZAŁKIEM ROMANEM CIEPIELĄ

Spottkanie w UG w Żegocinie z Romanem Ciepielą.

Uczestnikami spotkania byli głównie nauczyciele.

    15 października 2007 roku odbyło się w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie spotkanie z Romanem Ciepielą - Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego. Przybył także poseł Aleksander Grad oraz burmistrz Ryglic Bernard Karasiewicz. Ich informacji oraz wyjaśnień słuchali głównie nauczyciele (dyrektorzy szkół i przedszkoli), a także kierownicy zakładów pracy, sołtysi, radni i pracownicy urzędu gminy. Rolę gospodarza spotkania pełnił Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, z którego inicjatywy to spotkanie zostało zorganizowane.

 Spottkanie w UG w Żegocinie. Spottkanie w UG w Żegocinie.
Przybyłe osoby powitał Wójt Jerzy Błoniarz. Marszałek Roman Ciepiela i poseł Aleksander Grad.

     Podczas spotkania omówiono możliwości pozyskania środków finansowych w ramach programów strukturalnych dla samorządu i przedsiębiorstw na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki". Wójt Gminy przedstawił krótko gościom gminę, a następnie porosił o głos posła Aleksandra Grada.

 Spottkanie w UG w Żegocinie. Spottkanie w UG w Żegocinie.
Prelekcja członka Zarządu Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli. Bernard Karasiewicz i Roman Ciepiela podczas spotkania w Żegocinie.

     Pierwszym prelegentem był pan Roman Ciepiela z Tarnowa. Posiada on wykształcenie wyższe (mgr inż. rolnictwa), a pracuje w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie na stanowisku zastępcy dyrektora d/s merytorycznych. Jest bezpartyjny i ma duże doświadczenie w pracy samorządowej. Był radnym województwa małopolskiego od 2002 r., radnym Tarnowa 1990- 2002, prezydentem Tarnowa 1994- 1998, wiceprezydentem Tarnowa 1998 - 2000, delegatem Sejmiku Województwa Tarnowskiego 1990-1994, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnowa 1990 - 1994, członkiem Komisji Integracji Europejskiej Związku Miast Polskich, a obecnie pełni funkcje Wicemarszałka Województwa Małopolskiego.
    Posługując się prezentacją komputerową przybliżył zebranym założenia Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", który w 85% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.
     Dyskusja, jaka rozgorzała po zakończeniu prelekcji, dotyczyła głównie spraw związanych ze szkolnictwem, zwłaszcza zawodowym. W tej kwestii wypowiadała się m. in. pani Danuta Pączek, pan Stanisław Guzik oraz Tadeusz Olszewski i kolejny gość - burmistrz Bernard Karasiewicz.
     Pan Roman Ciepiela i poseł Aleksander Grad zachęcali żegocińskich samorządowców, dyrektorów szkół i działaczy organizacji pozarządowej do skorzystania z możliwości , jakie daje Program "Kapitał Ludzki". Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem szczegółowych procedur i wytycznych, niezbędnych do rozpoczęcia procesu wdrażania funduszy strukturalnych jeszcze w 2007 r.

 Spottkanie w UG w Żegocinie. Spottkanie w UG w Żegocinie.
W dyskusji wypowiedzieli się m. in. pani Danuta Pączek i pan Stanisław Guzik.

PRZYDATNE LINKI

[wstecz]