SPOTKANIE Z WICEMARSZAŁKIEM WOJCIECHEM KOZAKIEM

   Spotkanie z Wojciechem Kozakiem. Spotkanie z Wojciechem Kozakiem.
Przybyłe osoby powitał Wójt Jerzy Błoniarz. Uczestnicy spotkania.

    10 października 2007 r. w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie odbyło się spotkanie z panem Wojciechem Kozakiem - członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego, które poświęcone było głównie sprawom związanym z PROW (Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich). Wojciech Kozak jest członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. Zajmuje się głównie sprawami: ochrony zdrowia, polityki społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony środowiska, rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, infrastruktury przeciwpowodziowej. W latach 1991-1996 był prezesem zarządu Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Brzesku, w latach 1996-2002 prezesem zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wieliczce. Od 2002 r. do 2006 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Małopolskim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Do Żegociny przybył  ze Stanisławem Sorysem - Zastępcą  Dyrektora Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie.

Spotkanie z Wojciechem Kozakiem. Spotkanie z Wojciechem Kozakiem.
W. Kozak mówił głównie o PROW. Uczestnicy spotkania słuchający prelekcji W. Kozaka.

   Obaj panowie zostali poproszeni o przedstawienie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).  Program będzie realizowany w latach 2007-2013 na terenie całego kraju. Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu, opisanych w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, będą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie te działania będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. O bliższych szczegółach i możliwościach wykorzystania środków finansowych była mowa w prelekcji pana Wojciecha Kozaka. Aby olbrzymia ilość informacji mogła być lepiej zapamiętana, wykładowca wykorzystał komputerową prezentację.

Spotkanie z Wojciechem Kozakiem. Spotkanie z Wojciechem Kozakiem.
Prelekcja członka Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka.

    Do sali Urzędu Gminy w Żegocinie zaproszono wiele osób. Przybyło nieco ponad dwadzieścia. Byli wśród nich: przedsiębiorcy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy, radni i sołtysi. Ci, którzy przyszli otrzymali podstawowe informacje o PROW, Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, ich priorytetach, osiach działań,  wysokości zaplanowanych na realizacje kwot oraz wymagań stawianych beneficjentom.

Wykład Stanisława Sorysa. Wykład Stanisława Sorysa.
Wykład Stanisława Sorysa - Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie.

     28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007 - 2013. Mówił o tym pan Stanisław Sorys.
     W końcowej części spotkania odbyła się dyskusja. Można było także zadawać pytania. Ponad
dwugodzinne spotkanie dało jego uczestnikom podstawową wiedzę, ale na pewno nie wyjaśniło wszystkich kwestii.

Pytanie zadaje Józef Kępa - przedsiębiorca z Żegociny. Głos w dyskusji zabrał także Prezes "Zamvinexu" Mieczysław Trojan.
Pytanie zadaje Józef Kępa - przedsiębiorca z Żegociny. Głos w dyskusji zabrał także Prezes "Zamvinexu" Mieczysław Trojan.

    To spotkanie to dopiero początek nauki dla przedsiębiorców, rolników, działaczy samorządowych. Nauka będzie kontynuowana na kolejnych spotkaniach. Warto w nich uczestniczyć, bo przekazane informacje  i merytoryczna dyskusja pozwoli skutecznie korzystać z możliwości, jakie daje Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, jak też Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oby jeszcze współpraca samorządów gminnych i powiatowych z samorządem wojewódzkim zaowocowała wieloma wspólnymi inicjatywami. Niestety w realizacji omawianych programów są opóźnienia, a największą przeszkodą w ich realizacji jest brak ministerialnych przepisów wykonawczych. Trzeba wierzyć, że Małopolska, która była do tej pory w czołówce województw w zakresie wykorzystania funduszy unijnych, także tym razem będzie skuteczna.

PRZYDATNE LINKI

[wstecz]