WYBORY PARLAMENTARNE 21.10.2007

Wybory parlamentarne 2007.

     7 września 2007 r. Prezydent Lech Kaczyński zarządził przedterminowe wybory parlamentarne na 21 października 2007 r. Zgodnie z konstytucją, prezydent zarządza wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Rozpoczęła się kampania wyborcza.
       Rozpoczynamy publikację materiałów związanych z tymi wyborami.

GŁOSOWANIE I WYNIKI WYBORÓW >>>

KALENDARZ WYBORCZY

     Do   21 września muszą zostać ogłoszone informacje o okręgach wyborczych, ich numerach, granicach obwodów i adresach siedzib komisji. W tym samym terminie musi się też zakończyć zgłaszanie przez pełnomocników wyborczych kandydatur do składów obwodowych komisji wyborczych
     Z kolei do 26 września do godz. 24.00 komitety wyborcze muszą zgłosić do rejestracji w PKW okręgowe listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.
    Do 30 września wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają powołać obwodowe komisje wyborcze. Tego samego dnia upłynie też termin ogłoszenia informacji o numerach i granicach obwodów do głosowania za granicą i siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
    Od 30 września do 7 października żołnierze, policjanci, inni funkcjonariusze oraz odbywający służbę w obronie cywilnej w systemie skoszarowanym poza miejscem swego zamieszkania, będą mogli składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w miejscu, gdzie chcą głosować.
    Do 7 października gminy sporządzą listy wyborców. 6 października w mediach publicznych ruszą specjalne bloki audycji wyborczych poszczególnych zarejestrowanych komitetów, które będą prezentowane do 19 października do północy.
    Do 11 października wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub nigdzie niezamieszkali muszą złożyć wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Tego samego dnia upłynie termin na obwieszczenie przez okręgowe komisje wyborcze informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów i senatorów.
    16 października mija czas na zgłaszanie przez osoby chcące zagłosować, a przebywające na polskich statkach morskich, wniosków o wpisanie ich do spisów wyborców utworzonych na tych statkach. Również do tego dnia chcący oddać głos obywatele polscy przebywający za granicą muszą złożyć wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców we właściwym obwodzie.
    Tegoroczna kampania przed wyborami parlamentarnymi zakończy się 19 października o godz. 24.00. Głosowanie odbędzie się 21 października w godz. od 6.00 do 20.00.

ZARZĄDZENIE Nr 57/07 WÓJTA GMINY ŻEGOCINA Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2007 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU.

    Na podstawie art. 48 ust. 1-6 oraz 11 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. nr 46 poz. 499
z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu i Senatu RP (Dz. U. nr 84, poz. 921 z 2004r. i nr 38 poz. 352) zarządzam, co następuje:
§ 1

Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w składach określonych w załączniku nr 1-4 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Składy poszczególnych komisji winny być wywieszone również w ich siedzibach.

                                                                                                                                                                                                       Wójt
                                                                                                                                                                                             /-/ Jerzy Błoniarz
Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 57/07 Wójta Gminy Żegocinaz dnia 25 września 2007 r.

SKŁAD OSOBOWEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 w Łąkcie Górnej

1.        Wojciech Wrona    zam. Żegocina
2.        Stanisław Wątroba    zam. Łąkta Górna
3.        Magdalena Bujak    zam. Łąkta Górna
4.        Małgorzata Bury    zam. Żegocina
5.        Bogdan Dziedzic    zam. Łąkta Górna
6.        Leszek Stary    zam. Łąkta Górna
7.        Maria Rogóż    z urzędu - przedstawiciel Wójta

Załącznik nr 2 Zarządzenia nr 57/07 Wójta Gminy Żegocinaz dnia 25 września 2007 r.

SKŁAD OSOBOWEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 w Rozdzielu

1.        Bogdan Bielak    zam. Żegocina
2.        Józef Dziedzic    zam. Łąkta Górna
3.        Andrzej Wolak    zam. Żegocina
4.        Marzena Janiczek    zam. Żegocina
5.        Aleksandra Parowska    zam. Rozdziele
6.        Waleria Odroniec    zam. Rozdziele
7.        Maria Bobowska    z urzędu - przedstawiciel Wójta

Załącznik nr 3 Zarządzenia nr 57/07 Wójta Gminy Żegocinaz dnia 25 września 2007 r.

SKŁAD OSOBOWEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 3 w Żegocinie

1.        Małgorzata Wrona    zam. Żegocina
2.        Angelika Waligóra    zam. Żegocina
3.        Elżbieta Kępa    zam. Żegocina
4.        Przemysław Szewczyk    zam. Łąkta Górna
5.        Dawid Gumienny    zam. Żegocina
6.        Anna Pagacz    zam. Łąkta Górna
7.        Andrzej Rudek    z urzędu - przedstawiciel Wójta

Załącznik nr 4 Zarządzenia nr 57/07 Wójta Gminy Żegocinaz dnia 25 września 2007 r.

SKŁAD OSOBOWEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4 w Bytomsku

1.        Lucyna Nowak    zam. Bytomsko
2.        Elżbieta Trojan    zam. Żegocina
3.        Dorota Daniel    zam. Bytomsko
4.        Renata Pyrz    zam. Żegocina
5.        Jan Majerski    zam. Żegocina
6.        Anna Janiczek    zam. Żegocina
7.        Joanna Mróz    z urzędu - przedstawiciel Wójta

                                                                                                                                                                                      Wójt
                                                                                                                                                                            /-/ Jerzy Błoniarz

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA z dnia 17 września 2007 r.

    Na podstawie art. 32 ust. 1 i ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499, nr 574 poz. 786,
nr 154 poz. 1802 z 2002r., nr 14 poz. 128, nr 113 poz. 984, nr 127 poz. 1089, nr 153 poz. 1271 z 2003r., nr 57 poz. 507, nr 130 poz. 1188 z 2004r., nr 25 poz. 219 oraz z 2005r. nr 140 poz. 1173 oraz Uchwały nr XXXV/250/06 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie podziału Gminy Żegocina na stałe obwody głosowania podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 r.

Numer obwodu: Granice obwodu głosowania: Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
1. Łąkta Górna - całe sołectwo Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej
2. Rozdziele - całe sołectwo Zespół Szkół w Rozdzielu
3. Bełdno - całe sołectwo, Żegocina - całe sołectwo Urząd Gminy w Żegocinie
4. Bytomsko - całe sołectwo Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomsku

    Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP będzie przeprowadzone w dniu 21 października 2007r. (niedziela) w godzinach od 6.00 do 20.00. Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Bytomsku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Żegocina
                                                                                                                                                                                  (-) Jerzy Błoniarz

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 września 2007 r.

        Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.:
     Okręg wyborczy nr 15 do Sejmu i okręg wyborczy nr 14 do Senatu obejmują ten sam obszar stanowiący część województwa małopolskiego. W okręgu wyborczym nr 15 do Sejmu wybieranych będzie 9 posłów, w okręgu wyborczym nr 14 do Senatu wybieranych będzie 2 senatorów.
    W skład każdego z tych okręgów wyborczych wchodzą powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki oraz miasto na prawach powiatu: Tarnów
    Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Tarnowie przy Al. Solidarności 5-9.

                                                                                                                                                                    Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
                                                                                                                                                                                         (-) Ferdynand Rymarz

[wstecz]