SPOTKANIE ZE SPRZEDAWCAMI ALKOHOLU

  Spotkanie ze sprzedawcami alkoholu. Spotkanie ze sprzedawcami alkoholu.
Spotkanie prowadził pan Czesław Pączek.

     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żegocinie, kierowana przez pana Czesława Pączka, prowadzi różnorodną działalność i współpracuje z wieloma instytucjami. W swojej działalności stawia głównie na prowadzenie profilkatyki i oświaty i to nie tylko wśród i młodzieży szkolnej, ale także dorosłych. 6 listopada 2007 r. zorganizowała szkolenie dla osób sprzedających na terenie gminy alkohol i papierosy. Przybyła na nie 17 osób, zdecydowana większość sprzedawców prowadzących w sklepach, kawiarniach i innych punktach sprzedaż alkoholu i papierosów.
     W roli gospodarza spotkania wystąpił pan Czesław Pączek - Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Proglemów Alkoholowych w Żegocinie. Powitał zebranych i gości: Wójta Gminy w Żegocinie pana Jerzego Błoniarza oraz sierżanta sztabowego Zbigniewa Pławeckiego - Kierownika Posterunku Policji w Żegocinie. Poinformował, że to spotkanie zaplanowano dawno i jest jednym z elementów realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii. Ze sprzedawcami to drugie spotkanie.
     Po krótkim wstępie ukazującym cele spotkania poprosił o głos Wójta Gminy Jerzego Błoniarza. Gospodarz Gminy podziękował za zaproszenie. - O tych problemach trzeba mówić. Uważam, że generalnie w naszej gminie nie jest źle w zakresie sprzedaży alkoholu, bądź jego nadużywania. Ale są rażące przypadki. Uważam, że główna odpowiedzialność spoczywa na sprzedawcach alkoholu. Proszę to przyjąć do wiadomości. Cieszę się, że licznie tu Państwo jesteście i proszę was o odpowiedzialność przy sprzedawaniu alkoholu i papierosów - powiedział Wójt.
     Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała kilka filmów związanych z problematyką sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych. Organizatorzy wyświetlili trzy takie krótkie filmy. Jeden z nich został wyprodukowany w związku z akcją "STOP - 18" - Programem Odpowiedzialnej Sprzedaży został uruchomiony w 1998 roku i co roku odbywa się jego nowa edycja. Program opiera się na współpracy firm i organizacji, które podejmują wspólne inicjatywy w celu przeciwdziałania dostępowi nieletnich do wyrobów tytoniowych. We wrześniu br. w 200 miejscowości, w tym Warszawie, zorganizowano ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży, którego celem jest ograniczanie dostępu nieletnich do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży. Ale taka akcja powinna trwać cały rok.

 Spotkanie ze sprzedawcami alkoholu. Spotkanie ze sprzedawcami alkoholu.
Do zebranych zwrócił się także Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Prelekcja Kierownika Posterunku Policji w Żegocinie.

      "Sprawa alkoholizmu oraz uzależnień od innych substancji psychoaktywnych staje się coraz bardziej poważnym problemem społecznym. Stąd też wśród wielu zadań należących do Samorządu Gminy są sprawy dotyczące eliminowania z naszego życia społecznego uzależnień od alkoholu oraz narkotyków. Wszyscy, jako członkowie lokalnej społeczności, jesteśmy moralnie zobowiązani otaczać szczególną troską zwłaszcza młodzież, która jest narażona na niebezpieczeństwa związane z piciem alkoholu i używaniem narkotyków. Alkohol i narkotyki powodują bowiem największe spustoszenie w młodych organizmach, prowadząc do szybkiego uszkodzenia organów wewnętrznych oraz zaburzeń w rozwoju psychofizycznym. Należy również pamiętać, że wszelkie uzależnienia od alkoholu i innych środków dezorganizują życie społeczne i środowisko pracy, prowadząc niejednokrotnie do naruszania prawa i zakłócania ładu społecznego przez osoby uzależnione. Uzależnienia, niezależnie od ich wymiaru zdrowotnego, przynoszą znaczne straty ekonomiczne w rodzinach, prowadząc do ich degradacji i częstokroć do wykluczenia społecznego. Szczególnie drastycznym problemem w dobie szybkich przemian ekonomicznych i strukturalnych naszej gospodarki, staje się coraz większa eskalacja przemocy domowej wywołanej najczęściej nadużywaniem środków uzależniających a zwłaszcza alkoholu.
Celem niniejszego programu jest przyjęcie metod działania zapobiegających zjawisku uzależnień a zwłaszcza zmniejszenie rozmiarów tych, które już istnieją. Proponowany program ma również stanowić instrument wspierający działania Samorządu zmierzające do poprawy zdrowia mieszkańców gminy poprzez racjonalne ograniczenia spożywania napojów alkoholowych przez osoby dorosłe. Naszym wspólnym dążeniem będzie także stosowanie coraz bardziej skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad osobami nadużywającymi alkoholu" - głosi "Uchwała Rady Gminy w Żegocinie nr IV/26/2007 z dn. 7 marca 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na rok 2007". Te właśnie treści dominowały w prezentowanych materiałach i wystapieniach prelegentów. Kierownik Posterunku Policji sierż. szt. Zbigniew Pławecki skoncentrował się natomiast na wyjaśnieniu przepisów prawnych związnych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.

Spotkanie policjanta z uczniami ZSZ w Żegocinie. Spotkanie policjanta z uczniami ZSZ w Żegocinie.
Spotkanie policjanta z uczniami ZSZ w Żegocinie.

     Takie spotkania jak to, mają duży walor edukacyjny. Zaprezentowane materiały filmowe wskazały konkretne przykłady zachowania się sprzedawców w sytuacjach, gdy papierosy lub wyroby alkoholowe chcą kupić ludzie młodzi. Z pewnością uświadomiły również o odpowiedzialności karnej za sprzedaż tych wyrobów osobom nieletnim oraz odpowiedzialności moralnej za ewentualne późniejsze skutki czynów popełnianych pod wpływem alkoholu. W całym procesie profilaktyki antytytoniowej, antynarkotykowej i antyalkoholowej ważne jest także to, aby z informacjami dotrzeć do wszystkich zainteresowanych osób, także młodocianych klientów i ich rodziców.
      Pozytywnym zjawiskiem jest także reagowanie na zło i przekraczanie prawa przez miszkańców Gminy. W październikowym numerze "Ziemi Bocheńskiej" opublikowany został list Czytelniczki, która zwróciła uwagę samorządowych władz Gminy Żegocina na problem picia piwa w i przy sklepie w Rozdzielu. W liście do Redakcji gazety Wójt Gminy Żegocina podziękował Czytelniczce za zwrócenie uwagi na problem i poinformował także, że podjął szereg działań mających na celu wyjaśnienie opisanej sytuacji i zlikwidowania opisanego procederu. W liście czytamy m. in. "W związku z notatką Czytelniczki, zamieszczoną w Waszym miesięczniku, a dot. łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez sprzedawcę sklepu GS w Rozdzielu Górnym, uprzejmie informuję , iż podjąłem w tej sprawie następujące działania:
1/ Zwróciłem uwagę Zarządowi Gminnej Spółdzielni w Żegocinie , który jest bezpośrednio odpowiedzialny za funkcjonowanie sklepu, o którym mowa, że tolerancyjne zachowanie sprzedawczyni napojów alkoholowych w stosunku do spożywających piwo w obrębie obiektu handlowego nie będzie przeze mnie tolerowane. W przypadku powtórzenia się i potwierdzenia podobnych zdarzeń o których pisze czytelniczka, podejmę procedurę cofnięcia zezwolenia na sprzedaż piwa w tej placówce.
2/ Jednocześnie informuję, że wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuję coroczne spotkania z właścicielami sklepów, którym wydałem zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedawcami. Na tych spotkaniach szczególną uwagę zwracamy na przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
3/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żegocinie przeprowadza coroczne kontrole placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe . Przy okazji kontroli Komisja przypomina właścicielom i sprzedawcom o zaostrzonych sankcjach karnych w przypadku łamania uregulowań ustawowych dot. sprzedaży napojów alkoholowych. Zwraca również uwagę na obowiązek przestrzegania art. 14 pkt. 2 a - wymienionej ustawy zabraniający spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach, parkach i punktach sprzedaży z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia".
     Swoją reakcję na zamieszczony list Wójt Gminy zakończył stwierdzeniem, że krytyczne uwagi stanowią dla niego osobiście, jak również dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inspirację do podejmowania bardziej radykalnych działań dotyczących przestrzegania w/w ustawy.

[wstecz]