MEDAL ZA WZOROWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ SYNÓW

Uroczystość wręczenia medalu. Uroczystość wręczenia medalu.

   Miłym elementem IX Sesji Rady Gminy Żegocina było wręczenie Państwu Annie i Kazimierzowi Krawczykom z Łąkty Górnej srebrnego medalu "Za zasługi dla obronności kraju". Medal ten ustanowiony został przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 roku i nadawany jest przez Ministra Obrony Narodowej. Według ustawy medal nadaje się osobom, które wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych; posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego; swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju. Medal może być nadawany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji.
    Otrzymują go również rodzice, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy zawodowej i czynnej służby wojskowej. Medal dzieli się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Złoty medal nadaje się rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową; srebrny medal - rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

Uroczystość wręczenia medalu. Uroczystość wręczenia medalu.
Uroczystość wręczenia medalu. Uroczystość wręczenia medalu.

    Właśnie za wychowanie trzech synów: Mirosława, Karola i Dariusza na wzorowych żołnierzy zasadniczej służby wojskowej 29 listopada 2007 roku Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bochni mjr mgr inż. Krzysztof Cabała udekorował Państwa Krawczyków srebrnym medalem "Za zasługi dla obronności kraju". Wcześniej przeczytał treść decyzji o nadaniu odznaki, wydanej w dniu 29 września 2006 roku przez ówczesnego Ministra Obrony Narodowej. Radość z faktu dekoracji wyrazili oraz gratulacje złożyli Państwu Krawczykom Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek i Wójt Gminy pan Jerzy Błoniarz.
    Uroczystość dostarczyła zarówno osobom uhonorowanym, jak i żegocińskim radnym wielu wzruszeń. Niezbyt często spotyka się bowiem taką sytuację, że wszyscy synowie wzorowo służą w wojsku. Najstarszy syn Państwa Krawczyków Mirosław Krawczyk, rozpoczął służbę wojskową w 1995 roku i pełnił ją w jednostce desantowej w Niepołomicach; średni - Dariusz - służył w jednostce wojskowej w WSW w Kielcach, a najmłodszy Sławomir rozpoczął służbę w 2001 roku w Krakowie, również w wojskach desantowych. - Jesteśmy dumni ze wszystkich naszych synów, którzy służyli w dobrych jednostkach wojskowych, spełnili swój obywatelski obowiązek, a kończąc w wojsku różne kursy zdobyli dodatkowe umiejętności, m. in. prawo jazdy - powiedział po ceremonii dekoracji tata żołnierzy.

MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU"

Awers i rewers medalu "Za załugi dla obronności kraju".

  Medal "Za zasługi dla obronności kraju" był początkowo okrągły, o średnicy 38 mm, wykonany był z metalu złoconego, srebrzonego bądź brązowego i oksydowanego. Na awersie znajdował się rysunek granic Polski, a na jego tle stylizowany orzeł. Wokół rysunku znajdował się napis: ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU. Na rewersie umieszczony był poziomo napis: Ministerstwo Obrony Narodowej, otoczony napisem: Polska Rzeczpospolita Ludowa.
    Od 1991, odznaką medalu jest okrągły złocony, srebrzony lub patynowany na brązowo medal o średnicy 36 mm. Na awersie umieszczony jest hełm rycerski w koronie, otoczony liśćmi akantu, pod nim tarcza, na której jest umieszczony orzeł wojskowy w koronie. W otoku jest napis: ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU. Na rewersie umieszczony jest w dwóch wierszach poziomo napis: WOJSKO / POLSKIE. Wstążka medalu w obu wersjach jest biała, szerokości 38 mm, z pionowym czerwonym pasem szerokości 20 mm pośrodku.
    Wraz z medalem wręczana jest legitymacja.

[wstecz]