GMINA ŻEGOCINA CHĘTNA NA "DiAMenT"

Serwis internetowy projekty Diament.

Serwis internetowy Projektu "DiAMenT.

    W dniu 28 stycznia 2010 roku Gmina Żegocina wyraziła na piśmie gotowość przystąpienia do Powiatowego Ośrodka Wspierania Uczniów Zdolnych, organizowanego w ramach projektu "DiAmEnt". Oto kilka podstawowych informacji o tym przedsięwzięciu, współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny.
    Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego jako ponadnarodowy projekt innowacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem   projektu DiAMEnT jest stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim.  Od 1 marca 2009 roku (do 31 grudnia 2013 roku) realizują go: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu oraz National-Louis University w Chicago. Chcą oni wypracować i wdrożyć systemowe rozwiązania programowe i organizacyjne, służące wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórczego myślenia (klasy 1-3 szkoły podstawowej) oraz technologii informacyjno - komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości i matematyki (klasy 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), co w perspektywie czasowej przyczyni się do podniesienia jakości procesu kształcenia oraz zwiększenia szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej i do poprawy zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
     Pierwszy etap projektu to przygotowanie programowe do wdrożenia systemu (1.03.2009-31.12.2009). W tym etapie powstała koncepcja systemu wspierania uzdolnień uczniów, a jej autorzy opracowali jednolite standardy tworzenia programów zajęć dla uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych i twórczego myślenia oraz zasady diagnozowania uzdolnień. Zespoły autorów opracowały programy w zakresie twórczego myślenia dla uczniów kl.1-3, programy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych w zakresie wskazanych kompetencji, programy e-lerningowych kół naukowych i program szkoły letniej. Integralną częścią koncepcji jest stworzenie programów szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły.
     Wymienione programy będą realizowane w projekcie, a po jego zakończeniu staną się elementem wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi. W realizację tego etapu zostanie włączona doświadczona kadra: pracownicy wyższych uczelni, poradni psychologiczno-pedagogicznych, konsultanci i doradcy metodyczni placówek doskonalenia nauczycieli.
     Kolejnym etapem projektu (właśnie realizowanym) jest przygotowanie kadr i zasobów do wdrożenia programu (1.11.2009 - 31.07.2010).Na tym etapie zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, nadzoru pedagogicznego i pracowników jednostek samorządu terytorialnego dla ok. 8000 osób. W pierwszej kolejności zostaną przygotowani edukatorzy, którzy następnie poprowadzą warsztaty dla nauczycieli przedmiotów, w zakresie wskazanych kompetencji kluczowych, dla nauczycieli klas 1-3 w zakresie twórczego myślenia, a także dla wybranych nauczycieli wszystkich typów szkół, przygotowujące ich do pracy z uczniami zdolnymi (po 1 osobie z każdej szkoły). Szkolenia będą miały charakter kaskadowy.
Wszyscy wymienieni adresaci zostaną zapoznani z koncepcją i założeniami programu, a kadra pedagogiczna uzyska przygotowanie do realizacji zajęć z uczniami zdolnymi w ośrodkach pozaszkolnych oraz do indywidualizacji pracy z uczniami w toku procesu dydaktycznego.
     Kluczowy etap projektu stanowi przeprowadzenie wdrożenia programu wspierania rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, co ma nastąpić w okresie od 1.01.2010 do 30.09.2012. Na tym etapie zostaną uruchomione powiatowe ośrodki wspierania uczniów zdolnych (POWUZ), których sieć obejmie wszystkie 22 powiaty województwa małopolskiego, a zajęcia w nich będą realizowane przez kolejne dwa lata szkolne.
    Uczniowie będą kwalifikowani do udziału w zajęciach na podstawie wyników diagnozy przeprowadzonej z wykorzystaniem opracowanych przez specjalistów testów diagnostycznych (ok. 12000 uczniów). Dla uczniów, którzy uzyskają najwyższe wyniki zostaną utworzone międzyszkolne grupy, funkcjonujące w POWOZ-ach. Poczynając od klasy czwartej wybrani uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będą realizować projekty edukacyjne pod opieką przeszkolonych nauczycieli, według opracowanych wcześniej programów. Zaplanowano też dwie edycje zajęć wyjazdowych w ramach szkoły letniej. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostaną uruchomione e-learningowe koła naukowe z wykorzystaniem platformy edukacyjnej, której dysponentem jest WSB-NLU w Nowym Sączu.
    Równolegle uczniowie klas 1-3 wszystkich szkół podstawowych będą mieli możliwość realizacji programu edukacyjnego z zakresu twórczego myślenia, wspierającego program kształcenia zintegrowanego. Jest to pierwszy stopień systemu pracy z uczniami zdolnymi. Ponadto, dzięki wcześniejszemu przygotowaniu nauczycieli, we wszystkich szkołach zostaną wzmocnione działania służące indywidualizacji pracy z uczniami w toku procesu dydaktycznego. Będą mogły być w tym celu wykorzystane materiały dydaktyczne wypracowane na I etapie projektu. Element systemu stanowić będą także konkursy dla szkół i nauczycieli wyróżniających się w pracy z uczniami zdolnymi.
    Ostatni etap projektu to ewaluacja i opracowanie raportu z wdrożenia programu, z rekomendacjami ekspertów krajowych i zagranicznych. W ramach systemu ewaluacji projektu zostaną zebrane opinie wszystkich uczestników warsztatów oraz osób zaangażowanych we wdrożenie projektu w powiatach. Elementem ewaluacji będą też recenzje poszczególnych programów edukacyjnych, przygotowane przez specjalistów krajowych i partnera zagranicznego. Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane do zredagowania ostatecznej wersji programów i materiałów metodycznych; zostanie też opracowany raport całościowy z realizacji projektu. Z rezultatami projektu zostaną zapoznani nauczyciele, dyrektorzy szkół, nadzór pedagogiczny, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podczas konferencji zamykających projekt.

    Autorzy projektu wierzą w autentyczne zaangażowanie całego środowiska oświatowego Małopolski w jego realizację. Tylko wspólne działania wszystkich, którym leży na sercu dobro edukacji w województwie, pozwolą na odkrycie i oszlifowanie diamentów - młodych, zdolnych ludzi, którzy są największym zasobem regionu.

ZOBACZ TAKŻE: WWW.DIAMENT.EDU.PL >>>
Projekt współfinansowany przez EFS.

[wstecz]