SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA ŻEGOCIŃSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

 Spotkanie informacyjne dla żegocińskich przedsiębiorców.

Spotkanie informacyjne dla żegocińskich przedsiębiorców.
Spotkanie informacyjne dla żegocińskich przedsiębiorców w dniu 4 lutego 2010 roku.

     Na spotkanie poświęcone możliwościom pozyskiwania środków unijnych na tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstw Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoiarz wysłał około 200 zaproszeń.
     Na spotkanie w dniu 4 lutego 2010 roku z przedstawicielem Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie - Panem Piotrem Dyrkiem z Punktu Konsultacyjnego w Nowym Sączu przyszło około 40 osób. Ledwie zdołali pomieścić się w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. Zainteresowanie było więc spore. To kolejne już takie spotkanie. Poprzednie - z Prezesem Zarządu LGD "Dolina Raby" Krzysztofem Kwaterą - zgromadziło okoł 20 słuchaczy.
    Prelegent rozdał materiały informacyjne oraz w komputerowej prezentacji pokazał możliwości aplikowania o datacje. Pojawiły się one w związku z realizacją 5 podstawowych programów:
1.    Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 6.2.A, Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (informacje - http://www.pokl.wup-krakow.pl )
2.    Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP (http://www.wrotamalopolski.pl/root_fem.html)
3.    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (http://www.minrol.gov.pl)
4.    Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (http://www.funduszestrukturalne.gov.pl)
5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 - Leader. (http://www.dolinaraby.pl)
1.    "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
2.    "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
3.    "Małe projekty"
    Informacji w sprawie pisania wniosków o unijne dotacje udzielają także:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Kortylewskiego 11, 31-542 Kraków
Punkt Konsultacyjny w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18
Tel. 18/444-21-31 email: piotr.dyrek@marr.pl
Punkt konsultacyjny w Bochni: drugi wtorek miesiąca w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni.
Punkt konsultacyjny w Limanowej: czwarty czwartek miesiąca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Spotkanie informacyjne dla żegocińskich przedsiębiorców. Spotkanie informacyjne dla żegocińskich przedsiębiorców.
Spotkanie informacyjne dla żegocińskich przedsiębiorców. Spotkanie informacyjne dla żegocińskich przedsiębiorców.
Spotkanie informacyjne dla żegocińskich przedsiębiorców w dniu 4 lutego 2010 roku.

    Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych zarówno na tworzenie, jak i rozwój firm jest dużo. Małopolskie należy do województw, któe wykorzystują te środki najlepiej i w największym wymiarze. Ale i tak nie wszystkie możliwości są wykorzystywane. Dlaczego ? Jednym z zasadniczych powodów są przeszkody biurokratyczne. Napisanie wniosku jest przedsięwzięciem trudnym i czasochłonnym, jeszcze trudniejsze jest rozliczenie dotacji. Dlatego też przedsiębiorcy z niewielkich firm, którzy nie mają czasu na śledzenie ofert, ani na pisanie wniosków często muszą korzystać o ofert wyspecjalizowanych firm, które to robią na ich zlecenie. Dlatego Wójt Gminy Żegocina zaprosił na spotkanie przedstawiciela jednej z nich - Pana Alberta Opolskiego - trenera regionalnego funduszy UE Instytutu im. Adama Mickiewicza, który napisał już wiele wniosków dla różnych instytucji z terenu województw: świętokrzyskiego i małopolskiego. Czy z jego oferty skorzystają instytucje i przedsiębiorstwa Gminy Żegocina - pokaże czas.

     Sprawą pozyskiwania środków unijnych przez żegocińskich rolników i przedsiębiorców interesuje się także Rada Gminy Żegocina. Radni poprosili Wójta o przedłożenie informacji o możliwości pozyskania funduszy w roku 2010 przez instytucje oraz przedsiębiorstwa i rolników. Oto treść przygotowanej infromacji:

Harmonogram naborów w 2010 r.

1. PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (w ramach programu LEADER)
Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 29.01.2010 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby", miejscowość: Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów, (teren Zespołu Szkół w Dąbrowicy) w godz. 9.00 - 14.00. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" działa na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina.
Działanie "Małe projekty"
Poziom dofinansowania wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację projektu może wynosić maksymalnie 25.000,00 zł, minimalnie 4.500,00 zł. Zakres pomocy:
1) podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym
2) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w_tym przez:
a) udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,
b) organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
3) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:
a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
c) kultywowanie języka regionalnego i gwary,
d) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
4) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
b) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
5) zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
6) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
a) odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
c) remont lub wyposażenie muzeów,
d) remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
7) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;
8) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej.

Działanie "Odnowa i rozwój wsi". Zakres pomocy:
> budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;
> budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli;
> odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;
> urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;
> budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;
> zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;
    Poziom dofinansowania wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych (VAT nie jest kosztem kwalifikowanym). Wysokość pomocy przyznanej na realizację projektu może wynosić maksymalnie 500.000,00 zł, minimalnie 25.000,00 zł.

2. PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:
"Odnowa i rozwój wsi" w ramach Osi 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"
Planowana data rozpoczęcia naboru: maj - czerwiec 201 r.
Poziom dofinansowania wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych (VAT nie jest kosztem kwalifikowanym).
Wysokość pomocy przyznanej na realizację projektu może wynosić maksymalnie 500.000,00 zł, minimalnie 25.000,00 zł. ZAKRES POMOCY:
> budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;
> budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli;
> odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;
> urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;
> budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;
> zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości.

3. MRPO 2007-2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura Ochrony Środowiska i Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa.
     Planowana data rozpoczęcia naboru: marzec 2010 r.
Minimalna wartość dofinansowania 1.000.000,00 zł
Maksymalna wartość dofinansowania: 8.000.000,00 zł
W ramach konkursu mogą być składane w szczególności projekty dotyczące:
a) budowy lub modernizacji urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych od 2 000 do 15 000 RLM w tym:
- sieci kanalizacji sanitarnej
- sieci kanalizacji deszczowej
- oczyszczalnie ścieków
- inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków;
b) budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody w tym:
- sieci wodociągowe, wyłącznie w powiązaniu z budową sieci kanalizacyjnych (oraz w przypadku gdy odbiór ścieków jest zabezpieczony przez przydomowe oczyszczalnie lub już istniejące sieci kanalizacyjne)
- stacje uzdatniania wody
- zbiorniki umożliwiające pozyskiwanie wody pitnej
- urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody.

4. MRPO 2007-2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura Ochrony Środowiska i Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
    Planowana data rozpoczęcia naboru: kwiecień 2010 r.
W ramach tego Działania realizowane będą projekty służące m. in. wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do pozyskiwanie energii słonecznej zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia, itp.),

5. POKL 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Planowany termin ogłoszenia naboru: luty 2010 r. Dofinansowanie 100 % kosztów kwalifikowanych.
Zakres pomocy: organizacja zajęć wyrównawczych, dodatkowych dla chętnych uczniów oraz zajęć wspomagających rozwój.

[wstecz]