ZEBRANIE WIEJSKIE W ŻEGOCINIE - 14.03.2010

Zebranie wiejskie w Żegocinie - 14.03.2010 r. Zebranie wiejskie w Żegocinie - 14.03.2010 r.
W tegorocznym zebraniu uczestniczyło 30 mieszkańców Żegociny. Przybyłe osoby powitał sołys Bolesław Łękawa.

    Na doroczne zebranie wiejskie w Żegocinie, zwołane przez sołtysa Bolesława Łękawę w niedzielne przedpołudnie 14 marca 2010 roku, do sali klubu "Relaks" w CKSiT przyszło 30 mieszkańców gminnej wioski, czyli nieco więcej niż w latach ubiegłych. Wieloletni sołtys Żegociny powitał wszystkich przybyłych mieszkańców wsi, w tym Wójta Jerzego Błoniarza, kierownika GZOZ Gabriela Kwintę, radnych oraz Wiesława Dudziaka - dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej.
    W zaproponowanym porządku obrad znalazły się 3 zasadnicze punkty: informacja wójta o zrealizowanych w 2009 roku w sołectwie Żegocina zadaniach inwestycyjnych i planach na 2010 rok, sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej Żegociny oraz sprawy bieżące.
   Poinformowanie zebranych o zrealizowanych w Żegocinie przedsięwzięciach i planach na 2010 rok zajęło mu ponad godzinę. Oparta na danych statystycznych i opisie konkretnych działań informacja była tak długa, ponieważ ilość zrealizowanych przedsięwzięć, gospodarczych, sportowych, kulturalnych była bardzo duża. Także plany na 2010 rok są obszerne i obejmują bardzo zróżnicowane przedsięwzięcia, m. in. takie zagadnienia jak: remonty dróg, budowa następnych odcinków kanalizacji, modernizacja sieci wodociągowej, dalsze remonty w ośrodku zdrowia, szkołach, aptece i wiele innych.
    Natomiast Franciszek Koszyk przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej Wsi Żegocina. Poinformował o odbytych zebraniach i sprawach, którymi w minionym roku zajmowała się Rada Sołecka. Tych spraw także było dużo.
    Informację o funkcjonowaniu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawił kierownik tej instytucji Gabriel Kwinta. Poinformował o wykonanych remontach i udoskonaleniach oraz zmianach w funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia (wydzielenie gabinetu dentystycznego dla prywatnej firmy, zaprzestanie działalności poradni rehabilitacyjnej). Podziękował Wójtowi za pozyskanie środków na remonty. W końcowej części wystąpienia poinformował o prowadzonych właśnie w Ośrodku akcjach profilaktycznych (wkrótce o nich napiszemy). Poprosił o zadawanie pytań, ale tych nie było.
    Kolejny mówca - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Wiesław Dudziak - poinformował o zrealizowanych pracach remontowych oraz modernizacyjnych oraz planach na 2010 roku, które zakładają dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz modernizację sieci wodociągowej. Dyrektor Dudziak udzielił także odpowiedzi na zadane pytania, które dotyczyły m.in. modernizacji sieci wodociągowej w stronę Bytomska, hydrantów w Żegocinie oraz jakości wody z ujęcia w Łąkcie Górnej.
    Pytań pod adresem Wójta było znacznie więcej. Dotyczyły one zbyt długiego oczekiwania na odbiór śmieci (wyłożone w terminie zalegają czasem dwa dni), odbioru przedmiotów wielkogabarytowych (zbyt wcześnie rano), możliwości podłączenia kanalizacji w niektórych przysiółkach itp.
    Po udzieleniu odpowiedzi Wójt przekazał także kilka komunikatów. Poprosił o zainteresowanie się osobami samotnymi i ich problemami, o opiekę nad psami i pilnowanie, by się nie wałęsały, o obowiązku otrzymania zgody na wycinanie drzew, o zamontowanie na domach tabliczek z numerami.
    Poruszonych spraw było zresztą więcej. Ci, co przyszli na zebranie mogli poczuć się dobrze poinformowani w wielu sprawach (np. likwidacji azbestu, montażu kolektorów słonecznych, planowanych modernizacjach dróg i mostów itd.). Wójta Gminy i Radę Sołecką ucieszył fakt, że w zebraniu wzięli udział młodzi mieszkańcy wsi, co daje nadzieję na większe zainteresowanie się problemami wsi ze strony młodego pokolenia mieszkańców.

Zebranie wiejskie w Żegocinie - 14.03.2010 r. Zebranie wiejskie w Żegocinie - 14.03.2010 r.
Obszerną informację przedstawił Wójt Gminy J. Błoniarz. Informację o pracach Rady Sołeckiej przedstawił F. Koszyk.
Zebranie wiejskie w Żegocinie - 14.03.2010 r. Zebranie wiejskie w Żegocinie - 14.03.2010 r.
Informację o funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia przedstawił G. Kwinta. O sprawach związanych z wodociągami i kanalizacją mówił W. Dudziak.
Zebranie wiejskie w Żegocinie - 14.03.2010 r. Zebranie wiejskie w Żegocinie - 14.03.2010 r.
Mieczysław Trojan podczas zgłaszania wniosków. Bolesław Łękawa zamyka obrady i dziękuje za udział w zebraniu.

    Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa, będącego jednostką pomocniczą, której statut nadaje Rada Gminy.
     Do najczęstszych zadań zebrania wiejskiego należą: uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa, rozpatrywanie sprawozdań z pracy organów sołectwa, wybór i odwoływanie sołtysa oraz członków rady sołeckiej, oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu, opiniowanie na wniosek rady sołeckiej projektów jej uchwał, podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy.
     Szczegółowe regulacje dotyczące organizacji zebrania wiejskiego znajdują się w poszczególnych statutach. Z reguły prawo udziału w takim zgromadzeniu posiadają wszyscy mieszkańcy sołectwa dysponujący czynnym prawem wyborczym.
     Zebranie wiejskie zależnie od przyjętych rozwiązań zwoływane może być przez sołtysa, radę sołecką lub organy samorządu gminnego (radę gminy, wójta), a także na wniosek określonej liczby mieszkańców. Statuty zawierają z reguły obowiązek odbywania takich posiedzeń nie rzadziej niż raz w roku.

WIĘCEJ O SOŁECTWIE, SOŁTYSIE I ZEBRANIU WIEJSKIM >>>

[wstecz]