LEPSZE JUTRO W GMINIE ŻEGOCINA

 Lepsze jutro w Gminie Żegocina.

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2010 roku przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. "Lepsze jutro w Gminie Żegocina" w ramach działania 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
     Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu beneficjentów pomocy społecznej w Gminie Żegocina poprzez aktywizację społeczną i zawodową (spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, kursy zawodowe i/ lub szkolenia i/ lub zajęcia edukacyjne w ramach podnoszenia / zdobywania kompetencji zawodowych umożliwiających aktywizacje zawodową. Wsparciem zostanie objęta grupa osób nieaktywnych zawodowo i/lub aktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
     Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym projekcie zostaną zrekrutowani w oparciu o następujące kryteria:
1.  Zamieszkiwanie na terenie Gminy Żegocina,
2.  Posiadają status osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
3.  Posiadają status osoby nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej, aktywnej zawodowo w wieku aktywności zawodowej tj. 15 - 64 lat.
     O zakwalifikowaniu będzie decydować także kolejność zgłoszeń. W ramach projektu przewiduje się objęciem aktywną integracją 6 osób z terenu Gminy Żegocina. Udział w projekcie jest bezpłatny.

[wstecz]