Kapitał Ludzki - Lepsze jutro w Gminie Żegocina.

LEPSZE JUTRO W GMINIE ŻEGOCINA

Projekt "Lepsze jutro w Gminie Żegocina".

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie informuje, że zgodnie z założeniami realizowanego od 1 kwietnia 2010 r. projektu "Lepsze jutro w gminie Żegocina", aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu beneficjentów pomocy społecznej w gminie Żegocina, zorganizowany został trening kompetencji społecznych z psychologiem. Zajęcia odbywały się w okresie od 14 do 18 czerwca 2010 roku, łącznie 25 godzin. W ramach zajęć zrealizowane zostały następujące tematy: trening umiejętności interpersonalnych i integracja, komunikacja werbalna i niewerbalna, trening asertywności, konflikt i stres oraz zarządzanie czasem. Beneficjenci ostateczni projektu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów psychologicznych w ramach projektu "Lepsze jutro w gminie Żegocina".
Kolejny instrument to aktywizacja zawodowa, w ramach którego zorganizowane zostały warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym w okresie od 5 do 19 lipca 2010 roku, łącznie 25 godzin. Zgodnie z dziennikiem zajęć zrealizowano następujące tematy: diagnoza własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych, metody poszukiwania pracy (w tym w Internecie), redagowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zasady jej prowadzenia, samo zatrudnienie oraz elementy prawa pracy. Uczestnicy również otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu "Lepsze jutro w gminie Żegocina".
W dniu 13 lipca 2010 roku przeprowadzone zostały przez psychologa konsultacje indywidualne w ramach treningu kompetencji społecznych dla beneficjentów ostatecznych projektu "Lepsze jutro w gminie Żegocina" (po 1 godzinie na osobę ).

    Na okres od 20 do 24 września zaplanowano w ramach aktywizacji społecznej beneficjentów ostatecznych projektu zajęcia grupowe na temat " Rozwój kluczowych ról społecznych".
    GOPS otrzymał również zgodę WUP Kraków na wprowadzenia do działań projektu 4 instrumentu aktywnej integracji, a mianowicie aktywizacji zdrowotnej, w ramach której Ośrodek jest w trakcie organizowania badań profilaktycznych i/lub specjalistycznych i/lub epidemiologicznych, umożliwiających podjęcie przyszłościowo zatrudnienia przez uczestników w/w projektu.

[wstecz]