Droga krajowa nr 7.

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI W SPRAWIE DRÓG KRAJOWYCH

    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.
     Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA.
    Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko oraz wymagania prawne wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), GDDKiA rozpoczyna Konsultacje społeczne. Zostaną one przeprowadzone dwuetapowo.
    Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA, jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag. W tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. Uwagi można składać również pisemnie we Centrali oraz wszystkich Oddziałach GDDKiA.
    W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie, których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną dokumentacją dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015, a także zgłaszać uwagi lub pytania.

     Harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się następująco:
Dla województwa małopolskiego i śląskiego: 14.09.2010 - Kraków - Siedziba oddziału GDDKiA, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, sala konferencyjna - I piętro
od 9:00 - możliwość zadawania pytań autorom prognozy oddziaływania na środowisko
16:30 - początek spotkania konsultacyjnego, prezentacja.

    Przy czym na spotkaniach, które odbywać się będą w ramach konsultacji społecznych, szczegółowo poruszana będzie problematyka oddziaływania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 w odniesieniu do wyżej przedstawionych obszarów. Szczegółowy scenariusz spotkań będzie dostępny na stronie internetowej GDDKiA.
    Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 zamieszczono na stronie www.gddkia.gov.pl.  Na stronie tej znajdują się wszelkie informacje aktualizowane na bieżąco oraz cały tekst "Prognozy ."

Osoby do kontaktu z ramienia Departamentu Środowiska GDDKiA:
- Mirosław Musiel - mmusiel@gddkia.gov.pl, (22) 375-87-15.
- Paweł Zysk - pzysk@gddkia.gov.pl, (22) 375-87-15
- Jacek Wojtowicz - j.wojtowicz@gddkia.gov.pl (22) 375-88-97.

[wstecz]