KOLEJNY NABÓR DO PROJEKTU "LEPSZE JUTRO W GMINIE ŻEGOCINA"  - 04.01.2012

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie, w związku z realizacją od dnia 01.04.2010r projektu systemowego pt. 'Lepsze jutro w Gminie Żegocina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, informuje, że od dnia 02.01.2012 r. do 29.02.2012 r. będzie prowadził rekrutację do w/w projektu na rok 2012.
    Realizowany projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu beneficjentów pomocy społecznej w Gminie Żegocina poprzez aktywizację społeczną i zawodową. Z każdym uczestnikiem projektu zostanie zawarty kontrakt socjalny.     
    Zastosowane zostaną następujące instrumenty aktywnej integracji:
1. Instrument aktywizacji zawodowej tj. organizacja i sfinansowanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym.
2. Instrument aktywizacji społecznej tj. organizacja i sfinansowanie  treningów kompetencji i/lub umiejętności społecznych i/lub terapii psychologicznej oraz poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego. Zajęcia będą prowadzone przez psychologa.
3. Instrument aktywizacji edukacyjnej tj. skierowanie i sfinansowanie kursów i/lub kursów zawodowych i/lub szkoleń i/lub zajęć edukacyjnych w ramach podnoszenia/ zdobywania kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.
4. Instrument aktywizacji zdrowotnej tj. skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych i/lub specjalistycznych i/lub epidemiologicznych w związku z chęcią podjęcia zatrudnienia.
     Wsparciem zostanie objęta grupa osób nieaktywnych zawodowo i/lub aktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
     Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym projekcie zostaną wyłonione w oparciu o następujące kryteria:
     - zamieszkiwanie na terenie Gminy Żegocina,
     - posiadają status osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
     - posiadają status osoby nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej, aktywnej zawodowo w wieku aktywności zawodowej tj. 15 - 64 lat.
     O zakwalifikowaniu będzie decydować także kolejność zgłoszeń. W ramach projektu przewiduje się objęciem aktywną integracją w 2012 roku 6 osób z terenu Gminy Żegocina. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kolejny nabór do Projektu "Lepsze Jutro w Gminie Żegocina".

Projekt  "Lepsze Jutro w Gminie Żegocina".

[wstecz]