Prezydium zebrania strażackiego w OSP Żergocina.

STRAŻACKIE ZEBRANIA W GMINIE ŻEGOCINA - 31.01.2012

     Ochotnicze Straże Pożarne, które działają we wszystkich wioskach Gminy Żegocina, są stowarzyszeniami i zgodnie z prawem (swoimi statutami) muszą na początku każdego roku odbyć walne zebrania członków, podczas których dokonują podsumowania minionego roku i uchwalają plany pracy oraz plany finansowe na rok następny, w tym przypadku na rok 2012. 
     Serię spotkań rozpoczęła w dniu 22 stycznia 2012 r. OSP w Rozdzielu. Tydzień później obradowała najstarsza jednostka w gminie - OSP w Żegocinie. 4 lutego obradować będą strażacy z OSP w Bytomsku, 5 - OSP w Bełdnie, a serię zebrań zakończą strażacy z OSP w Łąkcie Górnej, którzy przesunęli ostatnio termin z 26 na 25 lutego 2012 roku.
    Porządek obrad każdego z tych zebrań jest w gruncie rzeczy taki sam. Zanim jednak odbędą się te zebrania dużo pracy maja zarządy jednostek oraz komisje rewizyjne, które muszą przygotować materiały - zestawienia - sprawozdania i raporty. Wszystko to jest podczas zebrania poddawane pod ocenę członków jednostek, którzy głosują nad przyjęciem sprawozdań oraz absolutorium.
    W większości przypadków zebrania te są także okazją do składania ślubowania przez nowych członków oraz wręczania medali i odznaczeń. Zwykle na te zebrania zaprasza się także przedstawicieli władz wyższego stopnia, tj. przedstawicieli zarządu oddziału gminnego, powiatowego, czy nawet wojewódzkiego. Jest to bowiem jedna z nielicznych okazji, by uzyskać odpowiedzi na pytania, podziękować za dobrą współpracę, podjąć jakieś wspólne ustalenia, zgłosić wnioski.
   Prezentujemy krótkie fotorelacje z tych zebrań.

ZEBRANIE OSP W ROZDZIELU - 22.01.2012.

Zebranie OSP w Rozdzielu. Goście zaproszeni przes strażaków OSP w Rozdzielu.

   W zebraniu uczestniczyło tylko 14, spośród 37 członków tej jednostki (frekwencja 38%). Dopisali natomiast goście. Przybył Sekretarz Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni Tadeusz Olszewski, Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie Leopold Grabowski, Komendant Gminny Janusz Stańdo, Kapelan Strażaków Gminy Żegocina ks. Stanisław Szczygieł, Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz.
    Na przewodniczącego zebrania został przez strażaków wybrany Prezes Zarządu OSP Rozdziele Stefan Ptaszek. Ze sprawozdania Zarządu, złożonego przez Prezesa wynika, że był to kolejny rok rozwoju jednostki, która ma piękną remizę, dobre, choć jeszcze niekompletne wyposażenie, a w 2011 roku otrzymała system selektywnego alarmowania, 2 krótkofalówki, nowe drzwi garażowe. Strażacy sami zbudowali zastawkę na potoku, uporządkowali plac koło zbiornika p.pożarowego oraz remizy. W 2011 roku druhowie z tej jednostki uczestniczyli w 2 akcjach ratowniczych i 3 ćwiczeniach.
   Druhowie z Rozdziela zwrócili się do Wójta i władz strażackich o pomoc w kilku sprawach: zakupu łańcuchów zimowych do samochodu, zakupu woderów, uporządkowania spraw właśnościowych działki. Dyskutowano także o sprawach związanych z prowadzeniem drużyny młodzieżowej, zastępstwa za chorego naczelnika jednostki, kosztów ogrzewania budynku. O troskę o sprzęt, budynek, o sprawność bojową apelowali zarówno Komendant Gminny Janusz Stańdo, jak i Wójt Jerzy Błoniarz.
    Zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium, a zebrani uchwalili plan pracy i plan finansowy na 2012 rok, z którego przyjdzie się rozliczyć za rok.

ZEBRANIE OSP W ŻEGOCINIE - 29.01.2012.

Zebranie OSP w Żegocinie. Zebranie OSP w Żegocinie.

    W zebraniu, w dniu 29 stycznia 2012 roku, uczestniczyli członkowie jednostki, w tym drużyna młodzieżowa, a także zaproszeniu goście: Komendant Powiatowy PSP w Bochni Krzysztof Kokoszka, Komendant Gminny Janusz Stańdo, Ks. Kapelan Stanisław Szczygieł. Frekwencja wyniosła 67 %.
    Na przewodniczącego zebrania wybrano Tadeusza Olszewskiego, a na protokolanta Radosława Waligórę. Zasadnicze części zebrania była takie same jak w OSP w Rozdzielu, ale samo zebranie zostało wzbogacone o dwa dodatkowe elementy. Członek tej jednostki Paweł Kozak został wyróżniony odznaką Wzorowy Strażak, a nowy członek jednostki - Patryk Dudzic - syn Ryszarda, złożył przysięgę.
    Bardzo szczegółowe sprawozdanie z działalności w 2011 roku złożył Prezes Zarządu OSP Żegocina - Zdzisław Waligóra; sprawozdanie z działalności bojowej naczelnik - Jan Mróz, sprawozdanie z działalności MDP - Angelika Zakrzewska, sprawozdanie finansowe - skarbnik - Paweł Bilski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedłożył jej przewodniczący - Stanisław Waligóra. Zarząd - przy jednym głosie wstrzymującym się - uzyskał absolutorium.
   Zebrani przyjęli plan pracy i plan finansowy na 2012 rok oraz 4 wnioski do działania w kolejnym roku istnienia jednostki OSP. Szczegółowe sprawozdanie z tego zebrania znajduje się we własnym serwisie internetowym jednostki [tutaj >>>].     

ZEBRANIE OSP W BYTOMSKU - 04.02.2012.

Zebranie OSP w Bytomsku. Zebranie OSP w Bytomsku.

     Zebranie sprawozdawcze OSP w Bytomsku odbyło się przy 58-procentowej frekwencji członków i z udziałem drużyny młodzieżowej, którą w tej jednostce prowadzi druhna Katarzyna Kaszuba. Z wyboru członków jednostki zebranie sprawnie poprowadził druh Ignacy Rożnowski. Po sprawozdaniu Prezesa Zarządu OSP Bytomsko - druha Piotra Zapióra i sprawozdaniu finansowym, przedłożonym przez skarbnika - druha Stanisława Piecha, kolejne sprawozdanie złożył przewodniczący Komisji Rewizyjnej - druh Robert Paruch i dodatkowo jeszcze opiekunka MDP - druhna Katarzyna Kaszuba. Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz, który jako pierwszy zabrał głos w dyskusji - podkreślił dobra atmosferę panującą w tej jednostce wyraził zadowolenie z dużej liczby aktywnej młodzieży i zobowiązał się pomóc w realizacji wniosków i zadań zawartych w planie pracy na 2012 rok. Na pierwszy plan wysuwa się tu dalsza wymiana okien, remont elewacji, zakup piły i mundurów. Z kolei Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żegocinie druh Leopold Grabowski zaproponował jednostce z Bytomska założenie i prowadzenie własnej kroniki. Komendant Gminny - druh Janusz Stańdo przypomniał przepisy dotyczące wyjazdów do akcji, zaapelował o troskę o sprzęt i zapoznał z planami na 2012 rok (gminne zawody sportowo - pożarnicze, gminne ćwiczenia). Druh Tadeusz Olszewski poinformował o planach pracy z członkami drużyn młodzieżowych.
    Członkowie OSP Bytomsko udzieli Zarządowi jednogłośne absolutorium., przyjęli plan pracy i plan finansowy na 2012 rok. W dyskusji głoś zabrał jeszcze Naczelnik OSP Bytomsko - druh Zenon Gąsiorek, który podziękował Wójtowi Jerzemu Błoniarzowi oraz Komendantowi Gminnemu i strażakom z OSP Bytomsko za pomoc przy remontach.

ZEBRANIE OSP W BEŁNIE - 05.02.2012.

Zebranie w OSP Bełdno. Zebranie w OSP Bełdno.

     Zebranie sprawozdawcze członków najmłodszej gminnej jednostki, która niedawno świętowała jubileusz 50-lecia powstania, odbyło się w sali remizy. Prowadził je z woli członków jednostki Prezes Zarządu OSP Bełdno - druh Leopold Grabowski. Za stołem prezydialnym zasiadł także protokolant - druh Antoni Nowak oraz goście: Wójt Jerzy Błoniarz, ks. kapelan Stanisław Szczygieł, Komendant Gminny Janusz Stańdo, Sekretarz ZOP ZOSP RP w Bochni - druh Tadeusz Olszewski. Zebrani wysłuchali wszystkich obowiązkowych sprawozdań. W obszernym sprawozdaniu Prezesa znalazły się informacje o najważniejszych przedsięwzięciach z 2011 roku. Była mowa o urządzeniu uroczystych obchodów 50-lecia jednostki, przyjęciu Spółki Wodno - Ściekowej na członka wspierającego, przejęciu pod opiekę boiska sportowego w Bełdnie. Strażacy OSP Bełdno, na szczęście, w 2011 roku nie uczestniczyli w żadnej akcji ratowniczej.
     Spośród zaplanowanych na 2012 rok zadań zwraca uwagę zamiar ukończenia kursów podstawowych i specjalistycznych przez kilku członków jednostki. To bardzo ważne, bo mając samochód jednostka musi być gotowa do udziału w akcjach ratowniczych. Strażacy myślą także o zamontowaniu w remizie indywidualnych szafek na ubrania bojowe.
    Wójt Gminy Jerzy Błoniarz w swoim przemówieniu do strażaków obiecał pomoc przy wymianie drzwi do boksu garażowego oraz niewielkim remoncie remizy. Komendant Gminny Janusz Stańdo poinformował o zaplanowanych na rok obecny zawodach i ćwiczeniach.
    Frekwencja na tym zebraniu wyniosła 67% (na 30 członków w zebraniu uczestniczyło 20).

ZEBRANIE OSP W ŁĄKCIE GÓRNEJ - 25.02.2012

Zebranie w OSP w Łąkcie Górnej.

Zebranie w OSP w Łąkcie Górnej.

    Ostatnie na terenie Gminy Żegocina strażackie zebranie sprawozdawcze za rok 2011 odbyło się 25 lutego 2012 roku w OSP Łąkta Górna. Przybyło na nie 23 spośród 40 członków jednostki, co dało frekwencję w wysokości 58 procent.   Z woli członków jednostki zebranie, z udziałem gości (Komendant Powiatowy PSP Krzysztof Kokoszka, Wójt Jerzy Błoniarz, Sekretarz ZOP ZOSP RP w Bochni - Tadeusz Olszewski) prowadził Prezes Zarządu OSP Łąkta Górna Zdzisław Wrona. Na protokolanta zebrania wybrano Wojciecha Kępę.
    Ze sprawozdania z działalności jednostki, złożonego przez jej komendanta Janusza Stańdo wynika, że to właśnie łąkiecka jednostka w 2011 roku miała najwięcej, spośród jednostek gminnych, wyjazdów do akcji ratowniczych - 10, w tym 2 do pożarów. Zdecydowana większość pozostałych - to wyjazdy do zdarzeń - wypadków na drodze E-965. Strażacy z OSP Łąkta Górna wykonali także dużo prac społecznych i często brali udział w różnych uroczystościach gminnych, wiejskich i parafialnych. Z ich szeregów na wieczną służbę odeszło 2 druhów (Michał Kowalik, Władysław Mróz). Ich pamięć uczczono minutą ciszy.
   Przemawiający goście gratulowali jednostce osiągnięć, zwłaszcza drużyny młodzieżowej (prowadzonej przez druha Tadeusza Starego), która osiągnęła bardzo duże sukcesy w turniejach wiedzy pożarniczej i sportowo- rekreacyjnych i dziękowali za dobrą współpracę. Wójt Gminy Jerzy Błoniarz poinformował, że z budżetu gminy na działalność łąkieckiej jednostki wydał ponad 13 tysięcy złotych. Zapowiedział także przekazanie w 2012 roku druhom z OSP Łąkta Górna, a więc jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego - używanego samochodu sprowadzonego z Niemiec.
   Zarząd - w głosowaniu jawnym - uzyskał jednogłośnie absolutorium,. Jednogłośnie przyjęto także wszystkie sprawozdania oraz uchwalono plan pracy i plan finansowy na 2012 rok. Podczas uroczystości druh Tomasz Ptak został udekorowany brązowym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".

Zebranie w OSP Łąkta Górna.

[wstecz]