REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 Stoisko ZS w Żegocinie na giełdzie zawodoznawczej w Bochni. Wyjazd klasu SG na obóz.
Zespół Szkół w Żegocinie zaprasza uczniów.

     11 marca 2011 roku Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie ogłosił zasady i terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół, wchodzących w skład Zespołu tj. gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej i liceum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Zainteresowani mogą się z nimi zapoznać także w sekretariacie szkoły, w dni pracy.

ZASADY REKRYTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻEGOCINIE

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół im Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
w roku szkolnym 2012/2013

§ 1
Zadania Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej

1.    Do zadań Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej należy:
1)    Opracowanie zasad rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Żegocinie na rok szkolny 2012/2013
2)    Przeprowadzenie rekrutacji do klas pierwszych zgodnie z przyjętymi zasadami:
-    Gimnazjum na podbudowie szkoły podstawowej.
-    Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum.
-    Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodocianych pracowników na podbudowie gimnazjum.
-    Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
3)    Ustalenie listy przyjętych do klas pierwszych w Zespole Szkół oraz sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2
Zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Żegocinie

1.    Szkoła prowadzi rekrutację sposobem tradycyjnym i elektronicznym.
2.    Kandydaci składają tradycyjne podania i dokumenty lub dokonują rejestracji internetowej do 3 szkół. W obrębie jednej szkoły wybierają dowolną liczbę oddziałów.
3.    Uwagi dotyczące kandydatów rekrutujących się elektronicznie:
1)    Kandydatów obowiązuje ujednolicone "podanie o przyjęcie do szkoły", które składają w szkole pierwszego wyboru - załącznik nr 1.
2)    Kandydatów nie obowiązuje składanie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:
-    Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej, językowej oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć wpisanych na świadectwie wprowadzają macierzyste gimnazja, jeżeli są objęte systemem.
-   Wyżej wymienione informacje o kandydatach z gimnazjów nie objętych systemem wprowadzają szkoły ponadgimnazjalne pierwszego wyboru.
3)    Informacje o ewentualnych zmianach w wyborze szkół wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu - macierzyste gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna pierwszego wyboru.
4.    Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
5.    Kandydaci do klas pierwszych składają następujące dokumenty:
1)    do Gimnazjum:
-    dla uczniów z obwodu: deklaracja rodziców w postaci zapisania ucznia do szkoły oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku sprawdzianu,
-   dla uczniów spoza obwodu: podanie rodzica o przyjęcie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu.

2)    do LO:
-   życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,
-    2 fotografie,
-    orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia,
-   do klasy straży granicznej:
    .    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w klasie o wzmożonym wysiłku fizycznym,
    .    pisemna zgoda rodziców na podjęcie nauki w tej klasie,
-    poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego*,
-    poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum*,
-   opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych, jeśli kandydat takie posiada,
-   w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3)    do Zasadniczej Szkoły Zawodowej:
-    życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,
-    2 fotografie,
-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
-    zaświadczenie potwierdzające praktykę lub umowa o pracę,
-    poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego*,
-    poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum*,
-    opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych, jeśli kandydat takowe posiada,
-    w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

* nie dotyczy kandydatów, których rejestruje elektronicznie macierzyste gimnazjum

4)    do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:
-    życiorys i podanie zawierające nr PESEL kandydata,
-    świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
-    2 fotografie,
-    opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, jeżeli kandydat takowe posiada.

6.    Kandydaci do LO i ZSZ mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. Pod pojęciem "szkoła ponadgimnazjalna" rozumie się szkołę samodzielną lub każda szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół.

7.    Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole w podaniu wskazują kolejno interesujące go oddziały.

8.    Kandydat do LO i ZSZ składający dokumenty systemem tradycyjnym posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz trzema poświadczonymi kopiami zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

9.    Oryginał świadectwa i zaświadczenia należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

10.    Kopie świadectw i zaświadczeń wydaje dyrektor gimnazjum

11.    Warunki przyjęcia do klas pierwszych:
1)    O przyjęciu do klasy pierwszej Gimnazjum decyduje:
-    dla uczniów z obwodu: deklaracja rodziców oraz złożenie dokumentów
-    dla uczniów spoza obwodu: limit wolnych miejsc
2)    O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się uczniowie, którzy z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć uzyskali łącznie co najmniej 60 punktów. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje kolejność na liście kandydatów zgodnie z limitem miejsc.
3)    O przyjęcie do klasy straży granicznej mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
4)    O przyjęciu do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność na liście kandydatów, utworzonej w/g ilości punktów uzyskanych za egzaminy gimnazjalne oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć ucznia. O ilości przyjętych uczniów decyduje limit miejsc.
5)    O przyjęciu do Liceum dla Dorosłych decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

12.    Kandydat do klasy pierwszej może otrzymać max. 200 pkt, w tym:
1)    100 pkt - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny przeprowadzony w ostatnim roku nauki,
2)    100 pkt - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

13.    Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z zakresu: j. polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym przelicza się na punkty: 1% = 0,2 pkt, z tym że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 pkt.

14.    Kandydat otrzyma punkty za świadectwo z następujących przedmiotów:
1)  LO - klasa z rozszerzoną podstawą programową z matematyki, j. angielskiego, geografii:
-    język polski
-    matematyka
-    j. angielski
-    geografia
2)  LO - klasa straży granicznej (innowacja pedagogiczna): j. polski, historia, j. angielski:
-    j. polski
-    historia
-    wiedza o społeczeństwie
-    j. angielski
3)    ZSZ
-    język polski
-    matematyka
-    historia
-    informatyka

15.    Kandydaci do LO i ZSZ mogą uzyskać punkty:
1)    z przeliczenia ocen na świadectwie - maksymalnie 80 punktów
-    celujący - 20 punktów
-    bardzo dobry - 18 punktów
-    dobry - 15 punktów
-    dostateczny - 10 punktów
-    dopuszczający - 2 punkty
2)    za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 punktów, przy czym:
-    za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów
-    za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:
     .    finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 10 punktów
     .    finalista konkursu wojewódzkiego - 8 punktów
-    Za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne do 7 punktów, przy czym rozdział punktów jest zgodny z załącznikiem 5 Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 02 stycznia 2012 r.
-    W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną najwyższą lokatę.

16.    Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych mnoży się przez dwa.

17.    Konkursami organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7:
1)    konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów: j. polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, matematyczny, informatyczny, biologiczny, chemiczny, fizyki, historyczny, geograficzny, biblijny, "Wiem Więcej"
2)    konkursy tematyczne:
-    "O wolność Rzeczypospolitej, Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski - żołnierze wolności."
-    "Byłaś dla nas radością i dumą ... W 70 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową"
-    "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 - 1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego"
-    "Papież Słowianin- konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II"
-    "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989"

18.    Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów, gdzie odbywa się sprawdzian uzdolnień.

19.    Laureaci konkursów tematycznych otrzymują odpowiednio:
1)    konkurs ponadwojewódzki - 12 pkt,
2)    konkurs wojewódzki - 10 pkt.

20.    Kandydaci posiadający orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej są przyjmowani do szkoły pod warunkiem uzyskania minimalnej liczby punktów, o których mowa w p. 5.

21.    Uczniowie zwolnieni z powodów losowych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego uzyskują wynik punktowy przez podwojenie liczby punktów za świadectwo i inne osiągnięcia. pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.

§ 3
Terminy rekrutacji


1.    Gimnazjum:
Od 5 marca 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r.do godz. 12.00  -  Składanie podań przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.
Od 29 czerwca 2012 r. do 03 lipca 2012 r. do godz. 12.00  -  Składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.
5 lipca 2012 r. do godz. 12.00  -  Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum.
Do 9 lipca 2012 r.do godz. 14.00  -  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole.
10 lipca 2012 r.do godz. 12.00 -  Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum.

2.    Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
Od 7 maja 2012 r. do 15 czerwca 2012 r.do godz. 15.00  -  Składanie dokumentów do wybranych szkół
Do 20 czerwca 2012 do godz. 10.00  -  Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły
Od 29 czerwca 2012 r. do 03 lipca 2012 r. do godz. 15.00  -  Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej.
5 lipca 2012 r. do godz. 13.00 - Ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną list kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia wg wzorów stanowiących załącznik nr 3
Do 09 lipca 2012 r. do godz. 14.00 - Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez złożenie oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej
10 lipca 2012 r. do godz. 12.00 - Ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły - załącznik nr 4.
Do 12 lipca 2012 r. do godz. 10.00 -  Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginału dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami
13 lipca 2012 r. do godz. 13.00  - Ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły wg wzoru stanowiacego załącznik nr 4.
Od 27 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.  -  Dodatkowa rekrutacja

3.    Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
do 17 sierpnia 2012 r.    Składanie dokumentów.
27 lub 28 sierpnia 2012 r.    Rozmowy kwalifikacyjne w szkołach
30 sierpnia 2012 r.     Ogłoszenie list przyjętych

§ 4
Ogłaszanie wyników rekrutacji


1.    Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji w LO, ZSZ, LOdD zgodnie z w/w terminami, wg wzorów zawartych w załącznikach nr 3 i nr 4. Obowiązuje zasada umieszczania na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
2.    Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej przysługuje kandydatowi lub jego rodzicom pisemne odwołanie do dyrektora szkoły w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych.

§ 5
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole


1.    Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są:
1)    oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
2)    oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
3)    do dokumentów kandydat dołącza kartę informacyjną - załącznik nr 2.
2.    Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w pierwszym terminie, w dodatkowej rekrutacji posługują się wyłącznie oryginałami dokumentów.

§ 6
Zmiany w ofercie edukacyjnej


  W związku z wprowadzaną reformą w szkołach ponadgimnazjalnych przedstawiona oferta edukacyjna na rok szkolny 2010/2013 nie może ulec zmianie do czasu ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej, czyli do 5 lipca 2012 r.

                                                                      Żegocina, 11 marca 2012 r.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły od 8.00 do15.00. Tel. 146132120.
Serwis internetowy szkoły >>>

[wstecz]