Przydomowa oczyszczalnie ścieków w Bełdnie.

DOFINANSOWANIE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  -  21.05.2012

    26 lipca 2011 ruszył finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nowy program obejmujący dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Program będzie realizowany do roku 2015. Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnymi odbiorcami są właściciele domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni komunalnych. NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w tym:
.    45% jako dotacja bezzwrotna,
.    45% preferencyjna pożyczka z oprocentowaniem 3,5% w skali roku, udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat,
.    10 % udział własny inwestora.
     Program obejmuje tylko te przydomowe oczyszczalnie, w których oczyszczanie ścieków zachodzi na drodze biologicznej (biologiczne oczyszczalnie ścieków ) i które obsługiwać będą maksymalnie 50 użytkowników. Producenci przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków będą musieli posiadać certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009, wydawaną przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

Pomocą nie będą objęte:
.    obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie uzasadniona (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).
.    obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
.    obszary, dla których przed 2020 rokiem został przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji jej zadań własnych, zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków.

     Gmina będzie mogła wystąpić o dofinansowanie jedynie w przypadku, gdy do programu przystąpi minimum 50 właścicieli gospodarstw zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
    Zainteresowanych prosimy o składanie zgłoszeń według załączonego wzoru (do pobrania - link poniżej) w terminie do dnia 30.06.2012 r. - Urząd Gminy Żegocina - pokój nr 16 w godzinach urzędowania.

WNIOSEK >>> DO POBRANIA

[wstecz]