Lepsze jutro w gminie Żegocina - lipiec 2012.

Lepsze jutro w gminie Żegocina - lipiec 2012.

LEPSZE JUTRO W GMINIE ŻEGOCINA - 07.2012

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie informuje, że zgodnie z założeniami realizowanego od 01.04.2010 r. projektu "Lepsze jutro w gminie Żegocina" aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu beneficjentów pomocy społecznej w gminie Żegocina zorganizowany został trening kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem. Zajęcia odbywały się w okresie od 7 do 11 maja 2012; łącznie 25 godzin. Beneficjenci ostateczni projektu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu "Lepsze jutro w gminie Żegocina".
    Kolejny instrument to aktywizacja zawodowa w ramach którego zorganizowane zostały warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym w okresie od 12.06.2012 do 15.06.2012r oraz od 02.07.2012r do 03.07.2012r łącznie 29 godzin. Uczestnicy również otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu "Lepsze jutro w gminie Żegocina".
    W dniach 05.06.2012 i 08.06.2012r przeprowadzone zostały przez psychologa konsultacje indywidualne w ramach treningu kompetencji społecznych dla beneficjentów ostatecznych projektu "Lepsze jutro w gminie Żegocina" (po 2 godziny na osobę). Również w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy odbyły się zajęcia indywidualne w następujących terminach: 21 i 22.06.2012 r. oraz 27 i 28.06.2012 r. tj. po 4 godziny na osobę.
    W dniach 10 do 12.07.2012 r. odbyły się zajęcia w ramach treningu umiejętności społecznych - rozwój ról społecznych. Zajęcia poprowadził psycholog, a miały one na celu nabycie nowych umiejętności na temat relacje rodzice - dzieci; rola rodzica oraz rola pracownika. Odbyły się w wymiarze 5 godzin dziennie tj. łącznie 15 godzin. Tak jak pozostałe zakończyły się wydaniem odpowiedniego zaświadczenia o ukończeniu treningu.
    Na przełomie lipiec/sierpień 2012 r. uczestniczki projektu w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej odbędą badania w ramach medycyny pracy.
    Ośrodek jest w trakcie organizowania w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej dla beneficjentów ostatecznych kursu - "Opiekun osób starszych i dzieci" oraz kursu komputerowego. Powyższe kursy odbędą się w miesiącu sierpniu 2012 r. Na okres wrzesień - październik planowane jest zorganizowanie jeszcze jednego kursu, a mianowicie profesjonalny sprzedawca.
    Koszt wszystkich powyższych działań są pokrywane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie, dodatkowo przez okres 7 miesięcy w ramach wkładu własnego do w/w projektu otrzymują wsparcie w formie zasiłku celowego lub celowego specjalnego.

Materiał nadesłany: K. Łyszczarz

Lepsze jutro w gminie Żegocina - lipiec 2012. Lepsze jutro w gminie Żegocina - lipiec 2012.
Lepsze jutro w gminie Żegocina - lipiec 2012.

[wstecz]