Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI - CZĘŚĆ PIERWSZA

     W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadziła znaczne zmiany w systemie prawnym dotyczącym postępowania z odpadami komunalnymi. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Oznacza to, że od 1 lipca 2013 r. gmina będzie odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ponadto nowelizacja ustawy nakłada na właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uiszczanie opłat jest zatem obowiązkiem wynikającym z ustawy, a nie obowiązkiem nakładanym przez gminę. Właściciel nieruchomości będzie wpłacał opłatę za gospodarowanie odpadami na konto gminy.
Jak będzie działał system gminny?
1.Od 1 stycznia 2012 r. zaczął działać rejestr działalności regulowanej, do którego wpis mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy chcą odbierać odpady komunalne na terenie gminy.
2. W lipcu 2012 r. sejmik województwa uchwalił aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz upodjął chwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostały regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów, czyli wskazane zostały miejsca, gdzie będą przetwarzane odpady.
3. Gmina Żegocina zobowiązana jest do przygotowania projektów następujących uchwał dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które Rada Gminy Żegocina zobowiązana jest podjąć do 31 grudnia 2012 r.:
3.1. Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości. Stawka opłaty będzie zależała od jednego z następujących przyjętych przez Radę Gminy wsakźników: liczby mieszkańców lub ob od powierzchni nieruchomości, lub od ilości zużytej wody  lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego. Gmina poinformuje Cię o sposobie liczenia opłaty.
3.2. Uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
3.3. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3.4. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
3.5. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
4. Nowelizacja ustawy wprowadza dodatkowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości:
4.1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany ponosić na rzecz gminy, na terenie której położona jest jego nieruchomość, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4.2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w określonym terminie wójtowi deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4.3. Wobec właścicieli nieruchomości, którzy w terminie nie złożą deklaracji bądź zachodzić będzie wątpliwość co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy zobowiązany jest do określenia w drodze decyzji administracyjnej wysokość opłaty za odpady.
W przypadku nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami będą one ściągane w myśl przepisów ustawy "Ordynacja podatkowa".
    Odpady zmieszane i selektywnie zebrane z poszczególnych nieruchomości odbierane będą przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady.
   Nowym systemem zbiórki odpadów objęte zostaną wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy. O podejmowanych działaniach dotyczących nowej "ustawy śmieciowej" będziemy informować na bieżąco.

Nowy system
Nowy system.

DALSZE SZCZEGÓŁY >>>

[wstecz]