Pedagogizacja rodziców w PSP w Bytomsku.
PEDAGOGIZACJA RODZICÓW NA TEMAT PRZEMOCY - 22,27.11.2012

        W dniu 22.11.2012 r. odbyło się spotkanie nauczycieli Zespołu Szkół im Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie z rodzicami uczniów szkoły. W spotkaniu tym uczestniczyła Pani Barbara Woszczyna - dyrektor Krakowskiego Ośrodka Terapii, która podzieliła się z rodzicami uwagami i swoimi doświadczeniami z perspektywy pracy terapeuty. Temat wykładu dotyczył współpracy rodziny ze szkołą w pokonywaniu trudnych, prowokacyjnych i przemocowych zachowań uczniów. Zwróciła uwagę na problemy, z którymi borykają się nastolatki (tj. przemoc w szkole, wyśmiewanie i poniżanie z wykorzystaniem internetu, telefonów komórkowych, poczucie bycia gorszym, samotność w tłumie). Przypomniała o potrzebie miłości i zainteresowania ze strony rodzica. Zwróciła również uwagę na problemy z osobowością i zachowaniem wynikające z nadmiernego korzystania z komputera, otrzymywania zbyt dużej ilości pieniędzy od dorosłych. Przypomniała, że w wychowaniu potrzebna jest konsekwencja, młody człowiek powinien sam ponosić konsekwencje swoich decyzji i zachowań.
    Kolejne spotkanie odbyło się dnia 27 listopada w ramach wywiadowczego zebrania z rodzicami w Publicznej Szkole Podstawowej w Bytomsku. Odbyła się tu prelekcja na temat przemocy rówieśniczej przeprowadzona przez Panią Aleksandrę Potysz-Rzyman, psychologa z Fundacji "Falochron". Fundacja zajmuje się przede wszystkim problemem przemocy szkolnej, bezpieczeństwem w szkole, przeprowadza interwencje w szkołach i klasach dotkniętych szczególnie mocno problemem znęcania się uczniów nad kolegami, nauczycielami, a także rodzicami.
    Na wstępie Pani Potysz-Rzyman przybliżyła zebranym zjawisko przemocy rówieśniczej. Opisała dokładnie różnice rozwojowe między dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, oraz idące wraz z nimi zachowania przemocowe charakterystyczne dla danych grup wiekowych. Scharakteryzowała rodzaje przemocy, od fizycznej, przez psychiczną, słowną, aż po nastręczającą obecnie wielu problemów cyberprzemoc, czyli zachowania przemocowe, do których dochodzi w świecie wirtualnym. Warte zaznaczenia jest, że przemoc opiera się na nierównowadze sił, kiedy to sprawca ma przewagę nad ofiarą - czy to fizyczną, czy psychiczną, czy np. liczebną - w środowisku szkolnym zdarza się, że sprawcami są liderzy nieformalnych grup, którzy swoich kolegów wykorzystują do znęcania się nad swoimi ofiarami. Pani Potysz-Rzyman zapoznała zebranych z konsekwencjami prawnymi, jakie dzieciom, ale pośrednio także rodzicom, grożą za stosowanie przemocy wobec rówieśników.
    Następnie pani Aleksandra podała symptomy, jakie można zauważyć u dziecka będącego ofiarą, sprawcą, oraz świadkiem przemocy w szkole. Porady w sprawie diagnozowania dziecka skierowane były typowo do rodziców, dotyczyły aktywności domowej i pozaszkolnej dzieci. Przedstawiła także najpopularniejsze fakty i mity odnośnie zjawiska przemocy wśród młodych ludzi.
    Kolejne porady skierowane do rodziców dotyczyły sposobów zapobiegania stosowania przez dzieci przemocy i zachowań agresywnych. Wskazówki wychowawcze, odniesienia do systemu nagradzania i karania, zainteresowanie aktywnością dziecka, także tą w Internecie - to tylko niektóre z praktycznych rad udzielanych przez Panią Psycholog.
   Na zakończenie prelekcji Pani Aleksandra zapoznała rodziców z programem i warunkami, jakie spełnić musi szkoła, aby zostać mianowana Bezpieczną Szkołą. Pani Dyrektor, Barbara Janicka-Mikus zauważyła, że Szkoła Podstawowa w Bytomsku posiada Certyfikat Bezpiecznej Szkoły i od lat współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żegocinie. Podziękowała serdecznie za wygłoszoną prelekcję, oraz złożyła GOPS w Żegocinie, reprezentowanemu przez Panią Dorotę Durbas-Nowak, gorące podziękowania za umożliwienie przeprowadzenia spotkania.
    Kończąc temat przemocy Pani Dorota Durbas-Nowak przypomniała zgromadzonym rodzicom, że w każdej sprawie dotyczącej przemocy mogą zgłosić się po pomoc bezpośrednio do GOPS w Żegocinie, Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy, w którym w każdą środę przyjmuje psycholog, oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.

Wykład w ZS w Żegocinie. Wykład w PSP w Bytomsku.
 

 

Prelekcje dla rodziców.

Materiał nadesłany: GOPS

[wstecz]