Podsumowanie projektu "Lepsze jutro w gminie Żegocina".

PODSUMOWANIE PROJEKTU "LEPSZE JUTRO W GMINIE ŻEGOCINA"

    W dniu 1 kwietnia 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie przystąpił do realizacji projektu systemowego "Lepsze jutro w gminie Żegocina", realizowanego przez Gminę Żegocina - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem realizowanego projektu systemowego "Lepsze jutro w gminie Żegocina" jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu beneficjentów pomocy społecznej w gminie Żegocina. Cel ten jak i cele szczegółowe powinny być osiągnięte przez realizację zadania 1 tj. aktywna integracja, w skład której wchodzą:
- instrument aktywizacji społecznej
- instrument aktywizacji zawodowej
- instrument aktywizacji zdrowotnej
- instrument aktywizacji edukacyjnej.
    W latach 2010-2012 w w/w projekcie wzięło udział i pomyślnie ukończyło 18 osób z terenu gminy Żegocina tj. 6 osób rocznie. W ramach poszczególnych instrumentów w latach 2010-2012 zorganizowane zostały następujące działania:
a) Instrument aktywizacji społecznej:
1.    W ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem przeprowadzono łącznie 115 godzin zajęć grupowych tj. rok 2010 - 50 godzin, rok 2011 - 25 godzin, rok 2012 - 40 godzin.
2.    W trakcie realizacji powyższego instrumentu odbyło się również indywidualne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów ostatecznych projektu łącznie w ciągu trzech lat 48 godzin tj. rok 2010 i 2011 - po 2 godziny / osobę, rok 2012 - po 4 godziny na osobę.

b) Instrument aktywizacji zawodowej:
1. W latach 2010-2012 zorganizowane zostały warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy łącznie 79 godzin zajęć grupowych tj. rok 2010 - 25 godzin, rok 2011 - 25 godzin, rok 2012 - 29 godzin.
2. Po wprowadzeniu zmian we wniosku o dofinansowanie w roku 2012 zorganizowano poradnictwo indywidualne dla beneficjentów ostatecznych w wymiarze 24 godziny tj. po 4 godziny na osobę.

c) Instrument aktywizacji zdrowotnej:
W ramach tego instrumentu w III kwartale poszczególnych lat realizacji projektu zorganizowano i sfinansowano badania sanitarno - epidemiologiczne, analityczne oraz specjalistyczne do usług z zakresu medycyny pracy . Badania odbyły się w Szpitalu Powiatowym w Bochni, jak również w latach 2010-2011 w poradni neurologicznej, okulistycznej, laryngologicznej. Badania odbyły się również w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bochni. Po odbytych badaniach beneficjentki ostateczne projektu "Lepsze jutro w gminie Żegocina" otrzymały zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych - zdolna do wykonywania pracy oraz zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno - epidemiologicznych wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych zdolny do podjęcia/ wykonywania prac w procesie produkcji i w obrocie żywnością .

d) Instrument aktywizacji edukacyjnej:
W ramach powyższego instrumentu organizowane były różnego rodzaju kursy uzależnione od predyspozycji beneficjentów. Zorganizowano następujące kursy;
1. Rok 2010 - Obsługa kasy fiskalnej - 30 godzin. Kurs odbył się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Krakowie , Filia Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Tarnowie z siedzibą w Brzesku. W zajęciach uczestniczyło sześć osób.
2. Rok 2011 - Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych - 60 godzin. Został on zorganizowany przez Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego w Krakowie. W kursie również uczestniczyło sześć osób.
3. Rok 2012
- Opiekun osób starszych i dzieci - 120 godzin tj. 60 godz. teoretycznych oraz 60 godz. praktycznych. Kurs został zorganizowany przez KAPP s.c Kraków. Zajęcia teoretyczne odbyły się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie, natomiast zajęcia praktyczne zostały zrealizowane w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Limanowej. W zajęciach uczestniczyła jedna beneficjentka.
- Kurs komputerowy - 30 godzin. Powyższy kurs został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego Kraków - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bochni.
Kurs rozpoczęło i pomyślnie ukończyło 6 osób.
- Profesjonalny sprzedawca - 80 godzin edukacyjnych : wykłady + ćwiczenia praktyczne. Kurs ten podobnie jak poprzedni został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bochni. Uczestniczyło 5 beneficjentek ostatecznych.

    Na zakończenia każdego z powyższych działań uczestniczki projektu otrzymywały stosowne zaświadczenia / certyfikaty potwierdzające odpowiednio udział w zajęciach lub zdobycie nowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach.

W ramach działań środowiskowych zorganizowano :
- w 2010 roku po dwie godziny indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla dzieci beneficjentów ostatecznych projektu,
- w 2011 roku dla ośmiorga dzieci z rodzin beneficjentów ostatecznych uczestnictwo w kolonii profilaktycznej, która odbyła się w Białym Dunajcu w Ośrodku Wypoczynkowym "U GUTA". Podczas kolonii został przeprowadzony program profilaktyczny. zajęcia były prowadzone w oparciu o następujące programy: "Radość bez alkoholu" oraz "Debata" .
W ramach zawieranego z każdym uczestnikiem projektu kontraktu socjalnego przez okres sześciu miesięcy rocznie beneficjentki w ramach wkłady własnego Gminy do projektu otrzymywały wsparcia finansowe w postaci wypłaty zasiłków celowych/celowych specjalnych.

    Zwieńczeniem każdego roku realizacji projektu było zorganizowane zawsze w miesiącu grudniu spotkania podsumowującego dany rok realizacji projektu "Lepsze jutro w gminie Żegocina". Na zakończenie każda z beneficjentek ostatecznych w/w projektu otrzymała podziękowania za udział w projekcie, które osobiście wręczył Wójt Gminy Żegocina wraz z Kierownikiem GOPS Panią Bożeną Orzeł.
    Ankiety ewaluacyjne przeprowadzane w każdym roku realizacji projektu potwierdziły, iż założone we wniosku o dofinansowanie cele i rezultaty zostały zrealizowane. Projektodawca tj. Gmina Żegocina / GOPS Żegocina/ w 100% wydatkował otrzymane środki finansowe.

Podsumowanie projektu "Lepsze jutro w gminie Żegocina".

Podsumowanie projektu "Lepsze jutro w gminie Żegocina".

Podsumowanie projektu "Lepsze jutro w gminie Żegocina".

Materiał nadesłany: K. Łyszczarz

[wstecz]