Uwaga na wściekłe zwierzęta.

UWAGA NA WŚCIEKŁE ZWIERZĘTA - 12.2012

    W związku z wykryciem wścieklizny u lisa na terenie miejscowości Łąkta Górna prosimy mieszkańców Gminy Żegocina o zachowanie ostrożności. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność w kontaktach ze zwierzętami bezdomnymi i dzikimi wykazującymi atypowe zachowanie.
    Zaleca się też trzymanie zwierząt domowych pod ścisłą kontrolą, ograniczanie ewentualnego kontaktu z dzikimi zwierzętami i ostrożność w czasie wycieczek do lasu i terenów gdzie przebywają dzikie zwierzęta. Przypomina się również o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
    W przypadku pokąsania, podrapania lub innego kontaktu ze zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę, rany, zadrapania oraz miejsca zanieczyszczone śliną należy niezwłocznie dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem oraz zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia.
    O każdym przypadku podejrzenia wścieklizny u zwierząt należy poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni tel. (014) 611-34-27.
     Poniżej treść Rozporządzenia Nr 2/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod poz. 6268.

   Rozporządzenie nr 2/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

     Na podstawie art. 45 ust 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 8, pkt 10 oraz ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, (Dz.U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm. oraz § 5 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 103), wobec stwierdzenia wścieklizny zwierząt u lisa na terenie miejscowości Łąkta Górna, gmina Żegocina, zarządza się, co następuje:
§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny, zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony
1) od strony północnej: drogą lokalną przez przysiółki Nowa Wieś i Nowy Świat (gm. Nowy Wiśnicz) od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 965 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2082K (Olchawa-Leszczyna) w miejscowości Królówka (gm. Nowy Wiśnicz). Następnie tą drogą w kierunku południowym do przysiółka Skotnica (gm. Nowy Wiśnicz) 2) od strony zachodniej: z przysiółka Skotnica drogą 2082K w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą gminną łączącą powiatową 2082K i drogę wojewódzką Nr 966, następnie drogą tą do drogi wojewódzkiej Nr 966 i dalej drogą wojewódzką do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2072 K (Leszczyna-Nowe Rybie) .Drogą powiatową nr 2072 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 2074K (Żegocina-Kamionna) i dalej drogą tą do miejscowości Żegocina (gmina Żegocina) do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 965. Następnie drogą tą w kierunku południowym do granicy administracyjnej powiatu bocheńskiego
3) od strony południowej: wzdłuż granicy administracyjnej powiatu bocheńskiego od drogi wojewódzkiej Nr 965 do przysiółka Najbarówka (wieś Rozdziele, gm. Żegocina)
4) od strony wschodniej: od granicy administracyjnej powiatu bocheńskiego w okolicy przysiółka Najbarówka (wieś Rozdziele, gm. Żegocina) drogą lokalną do przysiółka Podkościelne ( wieś Rajbrot, Lipnica Murowana), następnie drogą powiatową Nr 2075K (Lipnica Murowana - Żegocina)w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 966 i dalej tą drogą do miejscowości Lipnica Górna (gmina Lipnica Murowana). Z Lipnicy Górnej drogą lokalną w kierunku północnym do skrzyżowania
z drogą powiatową Nr 2076K (Lipnica Murowana - Połom Duży) i dalej tą drogą do miejscowości Połom Duży ( gm. Nowy Wiśnicz). Z miejscowości Połom Duży drogą wojewódzką Nr 965 w kierunku północnym do skrzyżowania z droga lokalną biegnącą do Królówki (gm. Nowy Wiśnicz)
§ 2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem "Uwaga . Wścieklizna. Obszar zagrożony."
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zagrożonego.
§ 3. 1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,
2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych,
3) zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,
6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy,
7) nakazuje się odstrzał sanitarny na obszarze określonym w § 1 co najmniej 2 lisów.
2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.
§ 4. 1. Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia zobowiązuje się:
a) Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz
b) Wójta Gminy Trzciana
c) Wójta Gminy Żegocina
d) Wójta Gminy Lipnica Murowana
2. Do wykonania zakazów wymienionych w §3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia i nakazu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
                                                                                                             Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni Wacław Czaja

 Uwaga - wścieklizna.

[wstecz]