Bacóka w Rozdzielu - styczeń 2013 r.

ROKOWANIA NA DZIERŻAWĘ BACÓWKI W ROZDZIELU - 29.01.2013

    Na początku marca 2013 roku opublikowane zostało Zarządzenei Wójta Gminy Żegocina nr 0050.289.2013.Z z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz zabudowanych budynkiem "Bacóka w Rozdzielu, stanowiących własność gminy, oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Szczegóły >>>

    Wójt Gminy Żegocina informuje, że w dniu 29 stycznia 2013 roku o godz. 13-tej w Urzędzie Gminy w Żegocinie, w gabinecie Wójta Gminy, zostały przeprowadzone rokowania na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych i nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem (parterowym z poddaszem użytkowym) "Bacówka" w Rozdzielu (jako jeden przedmiot dzierżawy) stanowiących własność Gminy Żegocina, objętych KW Nr 43938, oznaczonych:
1/ nieruchomości niezabudowane nr: 77/1; 76/1; 75/1; 73/1; 79/3 o pow. 4900m2,
2/ nieruchomość nr 76/5 o pow. 4600m2 - zabudowana.
1.    Okres dzierżawy - 3 lata.
2.    Stawka miesięczna czynszu dzierżawnego do rokowań wynosiła 989,00zł brutto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć zł 00/100), osiągnięta miesięczna stawka czynszu dzierżawnego w wyniku rokowań wynosii 990 zł brutto - słownie: dziewięćset
dziewięćdziesiąt zł brutto.
3.    W rokowaniach wzięło udział dwóch wnioskodawców.
4.    Rokowania zostały zamknięte w dniu podpisania protokołu, a osobą, która w wyniku rokowań została wybrana na dzierżawcę jest Pan Paweł Dudek z Wieliczki.
     Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, Żegocina 316 ; 32-731 Żegocina w dniu 12 lutego 2013 r. oraz umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Żegocina - www.zegocina.pl.

   01.03.2013 r.
  
Wójt Gminy Żegocina informuje, że w dniu 29 stycznia 2013r. zostały zamknięte rokowania na dzierżawę "Bacówki" wraz z przyległymi nieruchomościami, położonymi w Rozdzielu poprzez podpisanie protokołu z rokowań przez osobę wybraną na dzierżawcę w wyniku tych rokowań - informacja z dnia 12.02.2013 r.
    W dniu 20 lutego 2013r. w pisemnym wniosku (uzupełnionym podpisem w dniu 27.02.2013 r.) osoba wybrana na dzierżawcę uchyliła się od zawarcia umowy na dzierżawę.
    Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, Żegocina 316 ; 32-731 Żegocina w dniu 28 lutego 2013r. oraz umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Żegocina - www.zegocina.pl.
Ciąg dalszy nastąpi...

[wstecz]