Zespół Szkół w Żegocinie zaprasza uczniów.

Zespół Szkół w Żegocinie zaprasza uczniów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻEGOCINIE ROZPOCZĄŁ REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

     21 lutego 2013 r. Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie ogłosił zasady i terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół, wchodzących w skład Zespołu tj. gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej i liceum uzupełniającego dla dorosłych.
    W roku jubileuszu XX-lecia Liceum Ogólnokształcącego szkoła przygotowała atrakcyjną ofertę edukacyjną, którą prezentuje w ulotkach, filmikach promocyjnych oraz podczas spotkań w okolicznych szkołach. Zorganizowała także dzień otwarty szkoły.

    Z zasadami rekrutacji zainteresowani mogą się zapoznać także w sekretariacie szkoły, w dni pracy.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół im Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
w roku szkolnym 2013/2014

§ 1
Zadania Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej

1.    Do zadań Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej należy:
1)    Opracowanie zasad rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Żegocinie na rok szkolny 2013/2014
2)    Przeprowadzenie rekrutacji do klas pierwszych zgodnie z przyjętymi zasadami:
-    Gimnazjum na podbudowie szkoły podstawowej.
-    Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum.
-    Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodocianych pracowników na podbudowie gimnazjum.
-    Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
3)    Ustalenie listy przyjętych do klas pierwszych w Zespole Szkół oraz sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2
Zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Żegocinie

1.    Szkoła prowadzi rekrutację sposobem tradycyjnym i elektronicznym.
2.    Kandydaci składają tradycyjne podania i dokumenty lub dokonują rejestracji internetowej do co najwyżej 3 szkół. W obrębie jednej szkoły wybierają dowolną liczbę oddziałów.
3.    Uwagi dotyczące kandydatów rekrutujących się elektronicznie:
1)    Kandydatów obowiązuje ujednolicone "Podanie o przyjęcie do szkoły", które składają w szkole pierwszego wyboru - załącznik nr 1.
2)    Kandydatów nie obowiązuje składanie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:
-    Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej, językowej oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć wpisanych na świadectwie wprowadzają macierzyste gimnazja, jeżeli są objęte systemem.
-    Wyżej wymienione informacje o kandydatach z gimnazjów nie objętych systemem wprowadzają szkoły ponadgimnazjalne pierwszego wyboru.
3)    Informacje o ewentualnych zmianach w wyborze szkół wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu - macierzyste gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna pierwszego wyboru.
4.    Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
5.    Kandydaci do klas pierwszych składają następujące dokumenty:
1)    do Gimnazjum:
-    dla uczniów z obwodu: deklaracja rodziców w postaci zapisania ucznia do szkoły oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku sprawdzianu,
-    dla uczniów spoza obwodu: podanie rodzica o przyjęcie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu.
2)    do LO:
-    życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,
-    2 fotografie,
-    orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia,
-    do klasy straży granicznej:
.    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w klasie o wzmożonym wysiłku fizycznym lub oświadczenie rodzica o dobrym stanie zdrowia,
.    pisemna zgoda rodziców na podjęcie nauki w tej klasie,
-    poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego*,
-    poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum*,
-    opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych, jeśli kandydat takie posiada,
-    w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
3)    do Zasadniczej Szkoły Zawodowej:
-    życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,
-    2 fotografie,
-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
-    zaświadczenie potwierdzające praktykę lub umowa o pracę,
-    poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego*,
-    poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum*,
-    opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych, jeśli kandydat takowe posiada,
-    w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

* nie dotyczy kandydatów, których rejestruje elektronicznie macierzyste gimnazjum

4)    do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:
-    życiorys i podanie zawierające nr PESEL kandydata,
-    świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
-    2 fotografie,
-    opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, jeżeli kandydat takowe posiada.

6.    Kandydaci do LO i ZSZ mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. Pod pojęciem "szkoła ponadgimnazjalna" rozumie się szkołę samodzielną lub każda szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół.

7.    Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole w podaniu wskazują kolejno interesujące go oddziały.

8.    Kandydat do LO i ZSZ składający dokumenty systemem tradycyjnym posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz trzema poświadczonymi kopiami zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

9.    Oryginał świadectwa i zaświadczenia należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

10.    Kopie świadectw i zaświadczeń wydaje dyrektor gimnazjum

11.    Warunki przyjęcia do klas pierwszych:
1)    O przyjęciu do klasy pierwszej Gimnazjum decyduje:
-    dla uczniów z obwodu: deklaracja rodziców oraz złożenie dokumentów
-    dla uczniów spoza obwodu: limit wolnych miejsc
2)    O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się uczniowie, którzy z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć uzyskali łącznie co najmniej 60 punktów. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje kolejność na liście kandydatów zgodnie z limitem miejsc.
3)    O przyjęcie do klasy straży granicznej mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
4)    O przyjęciu do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność na liście kandydatów, utworzonej w/g ilości punktów uzyskanych za egzaminy gimnazjalne oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć ucznia. O ilości przyjętych uczniów decyduje limit miejsc.
5)    O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

12.    Kandydat do klasy pierwszej może otrzymać max 200 pkt, w tym:
1)    100 pkt - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny przeprowadzony w ostatnim roku nauki,
2)    100 pkt - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

13.    Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z zakresu: j. polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym przelicza się na punkty: 1% = 0,2 pkt, z tym że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 pkt.

14.    Kandydat otrzyma punkty za świadectwo z następujących przedmiotów:
1)    LO - klasa z rozszerzoną podstawą programową z matematyki, j. angielskiego, geografii:
-    język polski
-    matematyka
-    j. angielski
-    geografia
2)    LO - klasa z rozszerzoną podstawą programową z j. polskiego, j. angielskiego, historii:
-    język polski
-    historia
-    j. angielski
-    wiedza o społeczeństwie
3)    LO - klasa straży granicznej (innowacja pedagogiczna): j. polski, historia lub wiedza o społeczeństwie, j. angielski:
-    j. polski
-    historia
-    wiedza o społeczeństwie
-    j. angielski
4)    ZSZ
-    język polski
-    matematyka
-    historia
-    informatyka

15.    Kandydaci do LO i ZSZ mogą uzyskać punkty:
1)    z przeliczenia ocen na świadectwie - maksymalnie 80 punktów
-    celujący - 20 punktów
-    bardzo dobry - 18 punktów
-    dobry - 15 punktów
-    dostateczny - 10 punktów
-    dopuszczający - 2 punkty
2)    za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 punktów, przy czym:
-    za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów
-    za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:
.    finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 10 punktów
.    finalista konkursu wojewódzkiego - 8 punktów
-    Za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne do 7 punktów, przy czym rozdział punktów jest zgodny z załącznikiem 5 Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 02 stycznia 2012 r.
-    W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną najwyższą lokatę.
16.    Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych mnoży się przez dwa.
17.    Konkursami organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7:
1)    konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów: j. polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, matematyczny, informatyczny, biologiczny, chemiczny, fizyki, historyczny, geograficzny, biblijny, wiedzy o społeczeństwie.
2)    konkursy tematyczne:
-    "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922. Od powstania Ligi Polskiej do ukształtowania granic II Rzeczypospolitej"
-    Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II "Papież Słowianin"
-    "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989"
-    "Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego".
-    "Przymusowi emigranci II wojny światowej. W 70. Rocznicę tragicznej śmierci Premiera i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego".
-    Konkurs języka hiszpańskiego "Hiszpania - kraj, ludzie i ich zwyczaje".
-    Konkurs " W.W. Wiem więcej".

18.    Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów, gdzie odbywa się sprawdzian uzdolnień.

19.    Laureaci konkursów tematycznych otrzymują odpowiednio:
1)    konkurs ponadwojewódzki - 12 pkt
2)    konkurs wojewódzki - 10 pkt

20.    Kandydaci posiadający orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej są przyjmowani do szkoły pod warunkiem uzyskania minimalnej liczby punktów, o których mowa w p. 5.

21.    Uczniowie zwolnieni z powodów losowych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego uzyskują wynik punktowy przez podwojenie liczby punktów za świadectwo i inne osiągnięcia. pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.

§ 3
Terminy rekrutacji

1.       Gimnazjum:

od 4 marca 2013 r.

do 26 kwietnia 2013r.

do godz. 15.00

Składanie podań przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.

od 28  czerwca 2013 r.

do 02 lipca 2013 r

do godz. 15.00

Składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.

10 lipca 2013 r.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum.

2.       Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

od 6 maja 2013 r.

do 26 czerwca 2013 r.

do godz. 15.00

Składanie dokumentów do wybranych szkół

do 27 czerwca 2013

do godz. 15.00

Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły

od 28 czerwca 2013 r.

do 02 lipca 2013 r.

do godz. 15.00

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej.

4 lipca 2013 r.

godz. 9.00

Ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną list kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia wg wzorów stanowiących - załącznik nr 3

do 08 lipca  2013 r.

do godz. 14.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez złożenie oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej

9 lipca 2013 r.

do godz. 12.00

Ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły - załącznik nr 4

do 11 lipca 2013 r.

do godz. 10.00

Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginału dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami

12 lipca 2013 r.

do godz. 13.00

ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4

od 27 sierpnia 2013 r.

do 30 sierpnia 2013 r.

Dodatkowa rekrutacja

 

3.       Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

do 20 sierpnia 2013 r.

Składanie dokumentów.

27 lub 28 sierpnia 2013 r.

Rozmowy kwalifikacyjne w szkołach

30 sierpnia 2013 r.

Ogłoszenie list przyjętych

 

§ 4
Ogłaszanie wyników rekrutacji

1.    Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji w LO, ZSZ, LOdD zgodnie z w/w terminami, wg wzorów zawartych w załącznikach nr 3 i nr 4. Obowiązuje zasada umieszczania na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
2.    Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej przysługuje kandydatowi lub jego rodzicom pisemne odwołanie do dyrektora szkoły w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych.

§ 5
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole
1.    Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są:
1)    oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
2)    oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
3)    do dokumentów kandydat dołącza kartę informacyjną - załącznik nr 2.
2.    Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w pierwszym terminie, w dodatkowej rekrutacji posługują się wyłącznie oryginałami dokumentów.

§ 5
Zmiany w ofercie edukacyjnej

     W związku z wprowadzaną reformą w szkołach ponadgimnazjalnych przedstawiona oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 nie może ulec zmianie do czasu ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej, czyli do 9 lipca 2013 r.


                                                                                       Żegocina, 21.02.2013 r.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły od 8.00 do15.00. Tel. 14 6132120.

Serwis internetowy szkoły >>>

[wstecz]