Ułątwienia w systemie meldunkowym.

ZMIANY I UŁATWIENIA W PRAWIE MELDUNKOWYM - 05.2013

   Przypominamy, że od początku 2013 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz 1407). Na mocy tej ustawy wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:
- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA ( Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu) - stron EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz obywateli konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
- likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
- likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
- wprowadzenia możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
- wprowadzenia możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
- wydłużenie terminu realizacji obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, UE, obywateli EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

    Urząd Gminy w Żegocinie informuje, że od 01.01.2013 r. istnieje możliwość zameldowania się na pobyt stały lub czasowy z równoczesnym wymeldowaniem się z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy.
    Zameldowania w miejscu pobytu stałego z równoczesnym wymeldowaniem się, można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, a tożsamość pełnomocnika stwierdza się na podstawie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" zawierający dane dotyczące osoby, nowego miejsca zameldowania oraz wskazanie adresu lub adresów dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

- dowód osobisty, /osoby niepełnoletnie nieposiadające dowodu osobistego- odpis skrócony aktu urodzenia/.

- do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

POPRZEDNIA INFORMACJA >>>

DRUKI DO WYPEŁNIENIA I WYDRUKOWANIA:

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE

[wstecz]