Jubileusz XX-lecia LO w Żegocinie - 19.10.2013 r.

JUBILEUSZ XX-LECIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŻEGOCINIE

    Obchody jubileuszu XX-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie, połączone z II. Zjazdem Absolwentów, zostały zorganizowane 19 października 2013 roku.
   Podniosła, pełna wzruszeń uroczystość składała się z 3 części. Rozpoczęła ją koncelebrowana msza święta w żegocińskim kościele parafialnym, odprawiona przez czterech kapłanów: ks. prałata Zdzisława Sochackiego - Proboszcza Parafii Wawelskiej, ks. Jana Gniewka - Proboszcza Parafii w Słopnicach (byłego wikariusza w Żegocinie), ks. Piotr Barczyk - katechetę w Szalowej (absolwent LO w Żegocinie), ks. Antoniego Lelito - obecnego katechetę w Żegocinie. Przybyłych do żegocińskiej świątyni absolwentów, uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości, kapłanów powitał Ks. Proboszcz Leszek Dudziak. - Każdy jubileusz skłania do dziękczynienia, do przeproszenia i zachęca do modlitwy. Życzę, aby jubileusz wydał wielkie owoce i myślę, że Patronka szkoły - Święta Jadwiga Królowa, będzie czuwać nad szkolną społecznością przez następne lata - powiedział do zgromadzonych.
    Kazanie wygłosił ksiądz katecheta Antoni Lelito (pełna treść- patrz link poniżej). Rozpoczął je słowami: - Jubileusz to wyjątkowo doniosły czas. Został ustanowiony przez Boga i był bardzo ważnym zwyczajem w Starym Testamencie - to był szczególny rok łaski od Pana. Nasi przodkowie często mawiali: "bez Boga ani do proga". Dlatego to nasze świętowanie Jubileuszu XX-lecia Szkoły rozpoczynamy, tutaj, w kościele parafialnym -powiedział na początku kazania, które zakończył modlitewnym westchnieniem: Św. Jadwigo Królowo - dziękujemy Ci za całe 20 lat istnienia naszej szkoły. Dalej wskazuj nam drogę na dziś i na jutro. Składamy dzisiaj na ołtarzu poświęcenie wszystkich, którzy tworzyli i tworzą wspólnotę naszej szkoły i prosimy Boga, aby ich trud nie poszedł na marne, lecz pozwolił pisać nowe, jak najpiękniejsze karty kolejnych lat i pięknych rocznic tej szkoły. Bo jak mówi poeta Adam Asnyk: "Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe". Tak więc idźmy do przodu i zapisujmy pięknie nie wyrażone jeszcze w kształcie ani treści kolejne dni, tygodnie, miesiące i lata naszej szkoły.
   Szkolny chór, prowadzony przez Panią Annę Maurer-Pasionek, który uświetnił całe nabożeństwo śpiewem, także w tym dniu świętował swój jubileusz 10-lecia istnienia. Uczniowie i nauczyciele żegocińskiej szkoły czynnie włączyli się w mszę świętą, składając dary ofiarne oraz czytając teksty liturgiczne.

Pani Dyrektor wita przybywających do kościoła absolwentów i gości.

Msza święta w intencji społeczności szkolnej.

Księża celebransi: P. Barczyk, Zdzisław Sochacki, Jan Godek, Antoni Lelito

Mszę świętą uświetnił chór szkolny.

   Przybywających do szkoły gości i absolwentów witała w holu wystawa fotograficzna, na której zaprezentowano zdjęcia grupowe wszystkich klas maturalnych. Po wejściu do szkolnej auli im. ks. Antoniego Poręby otrzymywali upominki ozdobne teczki (wewnątrz był linoryt z wizerunkiem Św. Jadwigi Królowej i kalendarzyk), długopisy i metalowe tarcze szkolne z okolicznościowymi nadrukami.
Wkrótce rozpoczęła się jubileuszowa uroczystość. Obchodzący właśnie swój jubileusz 10-lecia istnienia chór szkolny, założony i prowadzony przez Annę Maurer-Pasionek odśpiewał hymn szkolny "Polonez żegociński", który po raz pierwszy został wykonany w 1993 na Jubileuszu 700-lecia Żegociny, a później stał się hymnem LO i Zespołu Szkół. 
    Danuta Pączek - Dyrektor Zespołu Szkół w Żegocinie, która była osobą prowadzącą całą ceremonię jubileuszową, przedstawiła i powitała dostojnych gości, wśród których byli m. in: Jozsefne Endredi i Andrea Zsolt z bratniej szkoły w Budapeszcie, ks. Zdzisław Sochacki - Proboszcz Katedry Wawelskiej, Stanisława Postawa - Dyrektorka Archiwum Św. Jadwigi Królowej, Jadwigi P. Inez Pelke - przedstawicielka Sodalicji Królowej Jadwigi, Sabina Rylska - Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Jadwiżańskich, Jolanta i Stefan Dousa - artysta, rzeźbiarz, Barbara Bajor - pracownika Politechniki Krakowskiej, płk SG Andrzej Zając - Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina, Jan Marcinek - Przewodniczący Rady Gminy Żegocina. Szczególnie serdecznie powitała absolwentów przybyłych na II. Zjazd Absolwentów, nawet zza granicy.
W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor Danuta Pączek przypominała najważniejsze wydarzenia z 20-letniej historii Liceum Ogólnokształcącego:
- Rok 1993 - założenie Liceum Ogólnokształcącego. W 1993 roku obchodziliśmy Jubileusz 700-lecia Żegociny. Różne środowiska ówczesnej Gminy podjęły wiele ciekawych przedsięwzięć owocujących do dzisiaj. Wynikiem starań środowiska oświatowego było założenie LO. Akt założycielski podpisał Roman Bulanda, Kurator Oświaty w Tarnowie. W przedsięwzięcie to byli zaangażowani (Ks. Proboszcz Antoni Poręba, Jan Adamski- dyrektor Szkoły Podstawowej, Stanisław Maurer - nauczyciel, Eugeniusz Burek - radny, Jerzy Błoniarz, który reprezentował 20 lat temu rodziców.
- 1 stycznia 2000 r. - Gmina Żegocina przejęła od Starostwa Bocheńskiego prowadzenie szkół średnich. Było to nowatorskie przedsięwzięcie. Do dzisiaj w całej Małopolsce są tylko 2 gminy prowadzące szkoły średnie. Do utworzonego wtedy Zespołu Szkół włączono obok Liceum: założoną w 1996 r Zasadniczą Szkołę Zawodową dla młodocianych pracowników, Gimnazjum powołane w 1999 w ramach reformy oświaty, do Zespołu włączono w 2001 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły zawodowej,
- 2002 rok - to rozbudowa tzw. "starego" skrzydła szkoły. Budynek pochodzi z okresu międzywojennego, na kamieniu węgielnym jest data 1929 r. Nadbudowano 2 piętra, powstały 4 sale lekcyjne, aula, nowoczesna szatnia, wykonano też remont sal i korytarzy parteru i I piętra. Poświęcenia auli dokonał Jego Ekscelencja Biskup Jan Styrna, w obecności małopolskiego kuratora oświaty Jerzego Lackowskiego. Była to ostatnia uroczystość współorganizowana z Proboszczem Antonim Porębą, jego imię nosi nasza szkolna aula,
- 2003 rok. Pierwsze dziesięciolecie istnienia LO w Żegocinie społeczność szkolna uczciła nadaniem imienia Zespołowi Szkół. Za Patronkę została wybrana Jadwiga Andegaweńska. Uroczystość nadania imienia zaowocowała także powstaniem chóru szkolnego pod dyrekcją Pani Anny Maurer-Pasionek.
- 2007 rok - dzięki inspiracji Sodalicji Królowej Jadwigi w Krakowie została zainaugurowana polsko - węgierska wymiana młodzieży.
- 2009 rok - z okazji 15-lecia istnienia LO w Żegocinie szkolna społeczność, czyli nauczyciele, rodzice, uczniowie, samorząd gminny przyjaciele szkoły ufundowali Szkolny Sztandar, który poświecił Jego Ekscelencja bp tarnowski Wiesław Lechowicz.
- 2010 rok - w LO w Żegocinie, dzięki pomocy Ks. Rodaka - Zbigniewa Kępy z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie, została utworzona klasy Straży Granicznej we współpracy z KaOSG w Nowym Sączu.
    Każdej historycznej informacji towarzyszyły różne prezentacje, a osobom związanym z wzmiankowanym wydarzeniem uczniowie wręczali kwiaty. Uczestnikom uroczystości zaprezentowano sztandar szkolny, orszak Królowej Jadwigi ubrany w historyczne stroje, drugi jubilat - chór szkolny zaśpiewał dwie pieśni "Barkę" oraz "Polak - Węgier dwa bratanki". Pani Dyrektor mówiła też o współpracy z Rodziną Szkół Św. Jadwigi i Archiwum Królowej Jadwigi (przekazało szkole wiele pamiątek związanych z Patronką), przedstawiała zgromadzone w szkolnej auli dzieła sztuki i dary (w tym szablę huzarów węgierskich).
    Sporą część jej wystąpienia zajęły informacje statystyczne o absolwentach (23 klasy - 641 uczniów). Kolejnym elementem uroczystości była prezentacja komputerowa, wyświetlana na ekranie, a przygotowana przez absolwentki, a obecnie już nauczycielki Zespołu Szkół w Żegocinie - Panie: Annę Kądziela i Marcelinę Rębilas.
    W dalszej części uroczystości miały miejsce podziękowania dla osób zasłużonych dla szkoły. Medale Honorowe Szkoły "Fac guod vidis" i upominki w postaci książek zostały wręczone następującym osobom: Dyrektorce Budapesti Egyetemi Gimnazium es Kolegium - Pani Jozsefne Endredi, Proboszczowi Katedry na Wawelu - Ks. prałatowi - Zdzisławowi Sochackiemu, Komendantowi KaOSG w Nowym Saczu - Płk Andrzejowi Zającowi, dr Barbarze Bajor, Tadeuszowi Olszewskiemu (autorowi serwisu internetowego szkoły), Jadwidze Pączek, Teresie Stachoń, Katarzynie Sutor, dr Agacie Flaga, Annie Maurer-Pasionek, płk. Andrzejowi Ziobrowskiemu, sekretarce szkoły - Danucie Orzeł i Danucie Pączek - Dyrektorce ZS w Żegocinie. Dyplomy z podziękowaniami wręczono pracownikom szkoły: nauczycielom: Stanisławie Łach, Elżbiecie Dudziak, Zofii Rogala, Stanisławie Ziółkowskiej, Teresie Dudek, Agnieszce Grzybowskiej, Zofii Rogala, Janowi Furtakowi i Bogdanowi Bielakowi oraz pracownicom obsługi: Annie Krawczyk i Zofii Kumor.
    Kilkadziesiąt kolejnych minut uroczystości poświęcono na przemówienia gości. Prawie wszystkim przemówieniom towarzyszyło wręczanie okolicznościowych adresów oraz prezentów. Głos zabierali m. in: Jozsefne Endredi, Ks. Zdzisław Sochacki, płk Andrzej Zając, Stanisława Postawa (dyrektorka Archiwum Św. Jadwigi Królowej), Sabina Rylska (Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Jadwiżańskich), Wójt Jerzy Błoniarz, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Jan Marcinek, dr Barbara Bajor.
Zachętą do zwiedzania wystaw i skorzystania z poczęstunku oraz zaproszeniem absolwentów na koleżeńskie spotkanie z okazji II. Zjazdu Absolwentów, Pani Dyrektor Danuta Pączek zakończyła jubileuszowe uroczystości.
    Szkoła, mająca wysokie wyniki nauczania (tylko 3 absolwentów nie zdało matury), osiągnięcia w zakresie samorządności uczniowskiej i sportu, dobrze dziś wyposażona, ale borykająca się z małą ilością uczniów, weszła więc w trzecią dekadę działalności. Jaka ona będzie ? Okażę się na uroczystości jubileuszowej, planowanej za kolejne 10 lat.

ZAPROSZENIE >>>

FOTOGALERIA >>>

KAZANIE >>>

RELACJA WIDEO >>>

II. ZJazd Absolwentów LO w Żegocinie 19.10.2013.

II. ZJAZD ABSOLWENTÓW LO W ŻEGOCINIE - 19.10.2013

    Drugi w dwudziestoletniej historii szkoły Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie, zorganizowany wraz z uroczystościami jubileuszowymi, zgromadził około 60 byłych uczniów tej szkoły, czyli około 10 procent wszystkich absolwentów. Jak skrupulatnie wyliczyła Pani Zofia Rogala w ciągu 20 lat działalności LO w Żegocinie szkołę ukończyło 641 absolwentów. Było to 23 klasy; najliczniejsza klasa liczyła 39 uczniów, najmniejsza 18. Wszyscy uczniowie przystępowali do matury i z powodzeniem zdawali stary egzamin dojrzałości i nowy egzamin maturalny; tylko 3 absolwentom w ciągu XX-lecia to się nie udało. Absolwenci pochodzili z 33 miejscowości, w tym z Żegociny - 192, Rajbrotu - 82, Rozdziela - 72, Bytomska - 70, Łąkty Górnej - 45, Muchówki - 28, Bełdna - 25, Nowego Wiśnicza - 23, Łąkty Dolnej - 16, Kamionnej - 11, Bochni - 9, Kierlikówki - 8, po 6 osób z : Laskowe, Lipnicy Murowanej, Połomia Dużego, po 1 lub 2, 3 osoby z: Dąbrowicy, Gawłowa, Kamionki Małej, Kobylca, Kopalin, Królówki, Leksandrowej, Leszczyny, Lipnicy Dolnej, Lipnicy Górnej, Łapanowa, Mikluszowic, Olchawy, Starego Wiśnicza, Trzciany, Ubrzeży, Ujazdu i Wojakowej. Wśród absolwentów są m.in. 4 księża (Piotr Barczyk, Łukasz Gruchała, Maciej Zając oraz Marek Sowiński), 2 siostry zakonne: w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej: Małgorzata Łacna, Marta Łacna; 2 diakoni: Paweł Krawczyk, Stanisław Knurowski. Ciekawe jest też to, że obecnie w ZS w Żegocinie pracuje 5 absolwentów żegocińskiego LO, tj. aż 1/6 kadry pedagogicznej. Autorka tego statystycznego opracowania doliczyła się także 17 par tzw. "małżeństw szkolnych".
  Absolwenci uczestniczyli w nabożeństwie kościelnym, potem w uroczystościach jubileuszowych, a następnie w korytarzach i salach szkolnych odbyli koleżeńskie spotkania z wychowawcami. Oglądali retrospektywne wystawy fotograficzne, przeglądali kroniki szkolne, opowiadali o swoich losach po ukończeniu szkoły w Żegocinie, wspominali czasy szkolne, a najstarsze roczniki z ciekawością oglądały pomieszczenia szkolne i obecne wyposażenie szkoły.
  Ich refleksje po II Zjeździe Absolwentów przedstawiamy w materiale filmowym.

II. Zjazd Absolwentów LO w Żegocinie 19.10.2013.

II. Zjazd Absolwentów LO w Żegocinie 19.10.2013.

II. Zjazd Absolwentów LO w Żegocinie 19.10.2013.

II. Zjazd Absolwentów LO w Żegocinie 19.10.2013.

II. Zjazd Absolwentów LO w Żegocinie 19.10.2013.

FOTOGALERIA >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]