Okolice Przedszkola w Łąkcie Górnej. Czerwonąkropką oznaczono miejsce znalezienia reszty po pocisku.

WOJENNA POZOSTAŁOŚĆ I EWAKUACJA ŁĄKIECKIEGO PRZEDSZKOLA - 14.10.2013

   Około godziny 8.20 rano mieszkaniec Łąkty Górnej zatelefonował na policję, że podczas prac polowych odkrył w ziemi przedmiot przypominający niewybuch lub niewypał, który znajdował się około 10 metrów od budynku miejscowego przedszkola.
    Szybko ruszyła procedura postępowania kryzysowego. Powiadomione zostały władze gminy oraz dyrekcja Publicznego Przedszkola w Łąkcie Górnej. Podjęto decyzję o natychmiastowej ewakuacji przedszkolaków oraz personelu, jak również mieszkańców pobliskiego budynku. Dzieci, których w ten świąteczny dzień (Dzień Edukacji Narodowej) było mniej niż zwykle, zostały wraz z opiekunkami przewiezione do Przedszkola w Żegocinie.
   Tymczasem do Łąkty przyjechała grupa rozpoznania minersko - pirotechnicznego Komendy Powiatowej Policji w Bochni, która zajęła się dokładnym zbadaniem znalezionego przedmiotu. Okazało się, że to jedynie łuska pocisku artyleryjskiego. Nie było więc potrzeby sprowadzania specjalnej grupy saperów.
    Całe to wydarzenie pokazało prawidłowy cykl działań znalazcy, samorządu i służb związanych z tematem znalezionych, odkopanych niewybuchów i niewypałów. Bardzo rozsądnie postąpił znalazca potencjalnie niebezpiecznego przedmiotu, sprawnie przebiegła ewakuacja, szybko i prawidłowo zadziałała policja.
   Teren Gminy Żegocina, ze względu na prowadzone tutaj działania wojenne I wojny światowej (bitwa limanowsko - łapanowska w grudniu 1914 roku) i II wojny światowej (działania partyzanckie, proces wyzwolenia spod okupacji) pełen jest jeszcze materiałów wojennych, zwykle skrytych w ziemi. Mogą to być zwłaszcza pociski armatnie, granaty i naboje strzeleckie, a nawet bomby zrzucane przez radzieckie samoloty na wycofujące się wojska niemieckie.
    Dzisiejsze wydarzenie z Łąkty Górnej uświadomiło wszystkim, że trzeba, zwłaszcza dzieciom i młodzieży przypomnieć o zasadach zachowania się w przypadku znalezienia lub odkrycia materiałów niebezpiecznych. Piszemy o tym poniżej.

Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej.

Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej.

Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej.

 Niewybuch.

ZARDZEWIAŁA ŚMIERĆ CIĄGLE GROŹNA

Niewypały i niewybuchy.

  Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy informujemy, że corocznie na terenie kraju od niewypałów i niewybuchów giną lub zostają kalekami ludzie w tym dzieci. P     
   Przypominamy, że w przypadku znalezienia przedmiotów, niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego należy zachować szczególne środki bezpieczeństwa. Niewłaściwe postępowanie z znalezionym niewypałem lub niewybuchem może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść a nawet śmierci.
   
   Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp.) Są to w szczególności: zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, pancerzownice, granaty, miny wszelkich typów, ładunki materiałów wybuchowych, złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

Przypominamy o zasadach, które należy bezwzględnie przestrzegać:

Znalezionych niewypałów i niewybuchów kategorycznie nie wolno:
- dotykać, podnosić, odkopywać, przenosić,
- wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy, głębokie rowy.

1. Będąc znalazcą lub świadkiem znalezienia niewypału, niewybuchu lub innego przedmiotu niebezpiecznego pochodzenia wojskowego, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie policję (tel. 997), przedstawiciela lokalnych władz (146132008) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.
    Informując w/w organa należy: precyzyjnie określić miejsce odnalezienia niebezpiecznego przedmiotu, określić co zostało znalezione, wygląd , ogólne gabaryty , ilość; podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku.
2. Oznakować w widoczny sposób znalezisko.
3. Będąc świadkiem nieodpowiedzialnego postępowania z niewypałem, niewybuchem lub innym przedmiotem niebezpiecznym pochodzenia wojskowego, znalazcy lub osoby postronnej, wezwać ją do natychmiastowego zaprzestania swego zachowania.
4. Do chwili przybycia w rejon znaleziska, funkcjonariusza Policji (lub innego pracownika służb porządkowo - ochronnych), pozostawać na miejscu chroniąc przedmiot niebezpieczny przed osobami postronnymi.
5. Jeżeli zostanie zarządzona ewakuacja osób na stałe lub tymczasowo przebywających w rejonie znaleziska, poddaj się wydawanym w tym zakresie poleceniom.

     Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji posiadanie, kolekcjonowanie broni i amunicji bez stosownych zezwoleń jest karalne. Zgodnie z Art. 263.§ 2. Kodeksu Karnego, „Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”.

[wstecz]