Uroczystość zmiany Patrona i sztandaru w PSP w Żegocinie- 21.11.2013 r.

NOWY SZTANDAR I PATRON PSP W ŻEGOCINIE - 21.11.2013

    Dzień 21 listopada 2013 roku przejdzie do historii Szkoły Podstawowej w Żegocinie jako data zmiany patrona z Batalionów Chłopskich na Świętą Kingę oraz przekazania nowego sztandaru. Uroczystość z udziałem wielu gości, rodziców i wszystkich uczniów oraz nauczycieli składała się z dwóch zasadniczych części.
     O godzinie 10.00 w żegocińskim kościele parafialnym rozpoczęła się koncelebrowana msza święta. Oprócz uczniów, nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości uczestniczyły w niej poczty sztandarowe szkół z terenu gminy Żegocina oraz poczet PSP im. Świętej Kingi z PSP w Łąkcie Dolnej. Mszę świętą odprawiło siedmiu kapłanów: ks. Janusz Sądel (rodak z Żegociny), ks. Janusz Psonak (były katecheta w Żegocinie), ks. Janusz Kras, ks. Antoni Lelito (obecni katecheci), ks. Leszek Dudziak (proboszcz), ks. dr Bogusław Połeć (Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Tarnowie), a nabożeństwu przewodniczył Ks. Infułat Adam Kokoszka (delegat Ks. Biskupa Andrzeja Jeża - odczytał list skierowany do społeczności szkolnej od Księdza Biskupa Andrzeja Jeża). On też wygłosił homilię, poświęconą głównie Świętej Kindze oraz dokonał, na prośbę Dyrektorki PSP w Żegocinie - Pani Anny Rogala - poświęcenia nowego szkolnego sztandaru oraz obrazu z wizerunkiem Świętej Kingi, namalowanego dla szkoły przez Panią Teresę Mrugacz z Bytomska. Teksty liturgiczne czytali uczniowie, rodzice i nauczyciele. Nabożeństwo uświetnił chór szkolny, prowadzony przez Panią Annę Maurer-Pasionek.
    Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy uroczystości przejechali do budynku szkolnego i udali się do odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej PSP w Żegocinie. Wybudowano tu dużą scenę, rozmieszczono kilkanaście plansz z pracami uczniowskimi o Świętej Kindze.
    Kilkanaście minut po godzinie 12 rozpoczęła się tu druga część uroczystości, którą prowadziła nauczycielka - Pani Barbara Czech. Po krótkim, wprowadzającym w nastrój, występie muzycznym uczniów, przewodnicząca samorządu uczniowskiego Aleksandra Adamczyk złożyła Pani Dyrektor meldunek, po czym odśpiewano Hymn Państwowy.
   Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Anna Rogala, która powitała i przedstawiła zaproszonych gości, rodziców, uczniów. Oprócz wymienionych już kapłanów, w uroczystości wzięli udział m. in.  wizytator Jacek Partyński (przedstawiciela Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie), Jacek Pająk (Starosta Powiatu Bocheńskiego), Tomasz Całka (Wicestarosta Powiatu), Jerzy Błoniarz (Wójt Gminy Żegocina), Jan Marcinek (Przewodniczący Rady Gminy Żegocina), radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli (w tym także z zaprzyjaźnionych szkół z Kamionnej i Łąkty Dolnej), emerytowani nauczyciele PSP w Żegocinie, sołtysi, działacze organizacji społecznych.
    Kolejne punkty uroczystości to: zaprezentowanie zarysu historii żegocińskiej szkoły (uczyniła to Pani Małgorzata Sumara) oraz przedstawienie przygotowań do uroczystości i działań podjętych w celu poszerzenia wiedzy na temat Patronki - Świętej Kingi (Pani Bożena Banaś).
    Następnie Przewodniczący Rady Gminy Żegocina - Pan Jan Marcinek odczytał uchwałę Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej im. "Batalionów Chłopskich" w Żegocinie. Swoje wystąpienie uzupełnił krótkim przemówieniem oraz przekazaniem szkole tekstu uchwały oraz daru w postaci dużego obrazu z wizerunkiem bł. Jana Pawła II.
    Ceremonia przekazania sztandaru, ufundowanego przez społeczność szkolną, a wyhaftowanego przez panie: Lucynę Stachura i Danutę Korba, rozpoczęła się od wprowadzenia na scenę sztandaru, pocztów sztandarowych rodziców i uczniów. W imieniu rodziców akt przekazania wygłosił Paweł Bilski, który powiedział:
"Drodzy Uczniowie, wręczamy wam ten sztandar szkoły, symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną i Patronką. Strzeżcie go, a swoją nauką i postawą starajcie się umacniać autorytet szkoły i żyć zgodnie z wartościami, którymi kierowała się w życiu Święta Kinga. Niech ten sztandar będzie przez was zawsze otoczony szacunkiem." Po tych słowach poczet sztandarowy rodziców przekazał sztandar w ręce Pani Dyrektor Anny Rogala. Po otrzymaniu sztandaru Pani Dyrektor podziękowała za niego słowami: "Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest On symbolem wartości reprezentowanych przez Patrona naszej szkoły - Świętą Kingę, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły" i przekazała sztandar szkolnemu pocztowi mówiąc: "Drodzy uczniowie! Przekazuję Wam ten sztandar jako symbol postaw i obowiązków, o których macie zawsze pamiętać i wartości w imię, których powinniście postępować. Niech wasze zachowanie i praca będą godne patrona naszej szkoły". Po otrzymaniu sztandaru przewodnicząca samorządu uczniowskiego Aleksandra Adamczyk złożyła przyrzeczenie: "My, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie, przyjmując ten sztandar, przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem, wzorowym zachowaniem i rzetelną nauką, pracować na dobre imię szkoły".
   Chwilę potem rozpoczęła się prezentacja sztandaru. Przedstawiono jego opis i symbolikę, a uczniowski poczet sztandarowy przemaszerował z nim przez całą salę i ponownie wstąpił na scenę, gdyż delegacje uczniów (po 2 z każdej klasy) gotowe już były do uroczystego ślubowania o następującej treści:
"My, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie, ślubujemy: służyć Ojczyźnie naszej Rzeczpospolitej Polskiej rzetelną nauką, pracą i właściwym zachowaniem; dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie reprezentować jej imię; kształtować serce i umysł tak, by zawsze postępować w sposób godny prawego człowieka; ze wszystkich sił poszukiwać tego, co szlachetne, prawdziwe i piękne; kierować się w życiu wiarą, nauka i miłością; zawsze wzorować się na cechach charakteru naszej patronki Świętej Kingi". Rotę odczytanej przysięgi uczniowie zakończyli słowami: "Ślubujemy! Tak nam dopomóż Bóg". Tę, bardzo podniosłą i uroczystą część uroczystości zakończyło odśpiewanie przez uczniów nowego hymnu szkoły. Jest nim pieśń "Jak przed wiekami" autorstwa Siostry Marii Teresy Izworskiej - tekst i ks. Kazimierza Pasionka - muzyka.
    Po wyprowadzeniu sztandaru z sali rozpoczęło się składanie podziękowań. Pani Dyrektor Anna Rogala podziękowała słownie oraz wręczyła  wykonane w drewnie płaskorzeźby z wizerunkiem Świętej Kingi następującym osobom: Ks. Infułatowi Adamowi Kokoszce, Księdzu Proboszczowi Leszkowi Dudziakowi, Wójtowi Gminy Jerzemu Błoniarzowi, Staroście Bocheńskiemu Jackowi Pająkowi,  Przewodniczącemu Rady Gminy Janowi Marcinkowi. Upominki w postaci małych portretów Św. Kingi namalowanych przez uczniów na szkle wraz z pocztówką z fotografią szkoły, wizerunków Św. Kingi z żegocińskiego kościoła (witraż, stalle) oraz litanią do Św. Kingi otrzymali także wszyscy dorośli, zaproszeni na uroczystość.
    Następnie glos oddano zaproszonym gościom. Przemawiali kolejno: Starosta Bocheński Jacek Pająk, Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz (wręczył dla szkoły upominek w postaci dużej fotografii z wizerunkiem Św. Kingi z witraża kościoła w Żegocinie),
wizytator Jacek Partyński, Dyrektor ZS w Łąkcie Górnej Jan Rosiek, poprzedni dyrektor PSP w Żegocinie Jan Adamski oraz Ks. proboszcz Leszek Dudziak. Pełna treść tych przemówień znajduje się w dołączonym filmie.
    Po tych przemówieniach prowadząca uroczystość Pani Barbara Czech zaprosiła zebranych na część artystyczną w wykonaniu uczniów. Urozmaicony program składał się m. in. z recytacji wierszy napisanych przez samych uczniów, inscenizacji o epizodach związanych z życiem Św. Kingi (uczniowie wystąpili w nich w strojach z epoki uszytych przez rodziców - w roli Św. Kingi wystąpiła uczennica Aleksandra Banaś) oraz pieśni tematycznie związanych z nową Patronką szkoły.
    Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Anna Rogala ponownie podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia uroczystości, zaprosiła do zwiedzenia wystaw, wpisania się do księgi pamiątkowej, nabywania okolicznościowych cegiełek oraz udania się na obiad do szkolnej stołówki.
   Szkolna uroczystość przeszła do historii. Należy dodać, że zmiana patrona z Batalionów Chłopskich na Świętą Kingę wywołała burzliwą dyskusję, zarówno na sesjach Rady Gminy w Żegocinie, jak i potem w środowisku wiejskim oraz na forach internetowych. Wypowiadali się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy zmiany Patrona. Historia pokaże, kto w tym sporze miał rację i jakie będą dalsze skutki zmiany Patrona szkoły.

Poświęcenie nowego sztandaru.

Przekazanie nowego sztandaru.

Uroczystość zmiany Patrona i sztandaru w PSP w Żegocinie- 21.11.2013 r.

ZAPROSZENIE >>> FOTOGALERIA CZ. I >>> ZMIANA IMIENIA SZKOŁY >>> RELACJA WIDEO >>>
ZARYS HISTORII SZKOŁY >>> FOTOGALERIA CZ. II >>> SZTANDAR SZKOŁY >>>

[wstecz]