Podsumowanie projektu i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego - Łąkta Dolna - 25.02.2014 r.

PODSUMOWANIE PROJEKTU I KONKURSU PLASTYCZNEGO - ŁĄKTA DOLNA - 25.02.2014

    Wyniki badań naukowców informujące o tym, że młodzież coraz częściej i w coraz młodszym wielu uzależnia się od tytoniu, alkoholu, substancji odurzających i psychotropowych szokują. Sądzono, że ten problem dotyczy tylko dużych aglomeracji miejskich. Okazuje się jednak, że dotarł on już do tak małych społeczności, jak nasza gmina.
   Doceniając rangę problemu i czyhające na dzieci i młodzież niebezpieczeństwa kierownicy Posterunku Policji w Trzcianie - st. asp. Janusz Grabowski i Żegocinie - asp. Marcin Daniec opracowali projekt działań profilaktyczno - edukacyjnych zatytułowany "NIE ! - Alkoholowi, Narkotykom, Nikotynie".
    O współpracę przy realizacji tego projektu poprosili wszystkie szkoły podstawowe z gmin Trzciana i Żegocina, Wójtów obu gmin oraz Gminne Komisje do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszyscy odpowiedzieli pozytywnie i w ten sposób w połowie grudnia ub. r. rozpoczęła się realizacja zaplanowanych działań. Składały się one z dwóch zasadniczych elementów. Pierwszym było odbycie z uczniami spotkań, podczas których policjanci wygłaszali pogadanki oraz przekazywali szkołom materiały możliwe do wykorzystania przy w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Pierwsze z nich odbyło się 6 stycznia 2014 roku.
    Drugim działaniem było ogłoszenie dwuetapowego, międzygminnego konkursu plastycznego na plakat szkodliwości picia alkoholu, używania tytoniu i narkotyków. Uczniowie z klas IV - VI zgłosili do konkursu łącznie aż 204 prace, po 102 z każdej gminy. Najlepsze pięć z każdej szkoły nauczyciele przedłożyli do oceny profesjonalnej komisji, pracującej w składzie: Teresa Mrugacz - przewodnicząca, Monika Trzeciak i Bernadetta Błoniarz.
    25 lutego 2014 roku w Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Dolnej odbyło się uroczyste podsumowanie zrealizowanego projektu , połączone z ogłoszeniem wyników konkursu plastycznego, wystawą wszystkich finałowych prac oraz wręczenia nagród piątce laureatów. Na uroczystość zaproszono Komendanta Powiatowego Policji w Bochni - podisnp. Mariusza Dymurę, Wójtów - Trzciany - Józefa Nowaka i Żegociny - Jerzego Błoniarza, dyrektorów szkół, z których pochodzą laureaci, Przewodniczących Gminnych Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków jury oraz samych laureatów.
    Powitania i przedstawienia gości, a następnie krótkiego podsumowania tego udanego projektu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konkurs plastyczny, dokonali pomysłodawcy przedsięwzięcia: st. asp. Janusz Grabowski i Żegocinie - asp. Marcin Daniec. Głos zabierali także: Komendant Powiatowy Policji oraz obaj Wójtowie Gmin. Gratulowali pomysłu, podkreślili ważność podejmowanych działań, podziękowali organizatorom, a uczniom pogratulowali naprawdę ciekawych i stojących na wysokim poziomie prac. Potwierdziła to również Przewodnicząca jury - Pani Teresa Mrugacz, która zapoznała zebranych z kryteriami i metodą oceny uczniowskich prac. Odczytała również protokół jury, w którym wskazano laureatów konkursu.
    Wójtowie gmin oraz Komendant Powiatowy Policji dokonali wręczenia dyplomów i wspaniałych nagród rzeczowych, które otrzymali: Karol Świder ze Szkoły Podstawowej w Bytomsku - I miejsce, Natalia Kukla ze Szkoły Podstawowej w Bytomsku - II miejsce, Dawid Gogoc z Zespołu Szkół w Rozdzielu - III miejsce oraz Jolanta Jędrzejek ze Szkoły Podstawowej w Bytomsku i Zuzanna Mucha z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej - wyróżnienia.
    Poczęstunkiem przygotowanym przez Panią Elżbietę Dudziak - świetlicową z Łąkty Dolnej, zakończono to spotkanie, będące zwieńczeniem całego projektu. Jego cele zostały zrealizowane w pełni. Podczas dyskusji proponowano, żeby nagrodzone plakaty umieścić w miejscach, gdzie spożywa się alkohol i pali papierosy. Prace dzieci są bardzo sugestywne i posiadają głęboką wymowę. Aby odegrać swoją rolę powinny być zaprezentowane wszystkim, którzy z własnej woli lub czyjejś namowy biorą się za picie alkoholu, palenie papierosów lub używanie narkotyków. Organizatorzy oraz uczestnicy projektu mówią im wszystkim stanowcze - NIE !!!

Podsumowanie projektu i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego - Łąkta Dolna - 25.02.2014 r.

 Podsumowanie projektu i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego - Łąkta Dolna - 25.02.2014 r.

Podsumowanie projektu i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego - Łąkta Dolna - 25.02.2014 r.

 Podsumowanie projektu i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego - Łąkta Dolna - 25.02.2014 r.

Autorzy i realizatorzy projektu.

 Przemawia Komendant Powiatowy Policji Mariusz Dymura.

Przemawia Wójt Józef Nowak.

Przemawia Wójt Jerzy Błoniarz.

Podsumowanie projektu i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego - Łąkta Dolna - 25.02.2014 r.

 Podsumowanie projektu i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego - Łąkta Dolna - 25.02.2014 r.

Podsumowanie projektu i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego - Łąkta Dolna - 25.02.2014 r.

Podsumowanie projektu i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego - Łąkta Dolna - 25.02.2014 r.

Podsumowanie projektu i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego - Łąkta Dolna - 25.02.2014 r.

Podsumowanie projektu i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego - Łąkta Dolna - 25.02.2014 r.

Podsumowanie projektu i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego - Łąkta Dolna - 25.02.2014 r.

Podsumowanie projektu i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego - Łąkta Dolna - 25.02.2014 r.

Nagrodzone prace uczniów.

Prace uczniów.

Podsumowanie projektu i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego - Łąkta Dolna  - 25.02.2014 r.

[wstecz]