Zebranie wiejskie w Żegocinie - 30.03.2014 r.

ZEBRANIE WIEJSKIE W ŻEGOCINIE - 30.03.2014

     "Prosimy mieszkańców Gminy o udział w zebraniach wiejskich ze względu na ważność omawianych problemów społecznych i gospodarczych gminy, poszczególnych sołectw połączonych z dyskusją" - tak brzmiało ostatnie zdanie zaproszenia na zebrania wiejskie, które odbyły się w końcu marca 2014 roku we wszystkich sołectwach Gminy Żegocina.
   W największym z nich - Żegocinie - zebranie odbyło się w niedzielne przedpołudnie 30 marca 2014 roku. Przybyło na nie tylko niespełna 20 mieszkańców wsi - sami mężczyźni. Przybyłych, w tym także Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza i Sekretarza Gminy Zbigniewa Nożkiewicza powitał Sołtys Żegociny Bolesław Łękawa.
   Zasadniczą część spotkania wypełniły sprawozdania. Najpierw sołtys poinformował zebranych o działalności 10-osobowej Rady Sołeckiej w 2013 roku. Zbierała się ona na zebraniach pięciokrotnie. Poświęcone one były m. in. sprawom remontów dróg, bezpieczeństwa, organizowaniu sąsiedzkiej pomocy.
   Znacznie obszerniejsze było sprawozdanie Wójta Jerzego Błoniarza, który omówił właściwie wszystkie dziedziny życia społeczno - gospodarczego gminy, w tym samej Żegociny. Rozpoczął od spraw budżetowych, koncentrując się na bardzo niskich dochodach własnych (tylko 1,2 mln zł w 19 mln budżecie gminy). Przedstawił zrealizowane inwestycje, w tym w zakresie wodociągowania, kanalizacji, dróg i remontów w placówkach oświatowych. Poinformował o zrealizowanych przedsięwzięciach w Środowiskowym Domu Samopomocy, Ośrodku Zdrowia. Dokonał analizy odbioru odpadów komunalnych, funkcjonowanie systemu uznał jako dobre. Przedstawił także planowane przedsięwzięcia inwestycyjne na 2014 rok. Poinformował o rozpoczęciu procedury zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, możliwości uzyskiwania dopłat do tzw. paliwa rolniczego oraz przygotowania do uroczystych obchodów wybuchu I wojny światowej. Zwrócił uwagę zebranych na problem bezpieczeństwa i skandalicznych zachowań niewielkiej grupy młodzieży, przejawiającej się m. in. w niszczeniu mienia społecznego. Zachęcił do odwiedzania i propagowania źródełka wody mineralnej. Poinformował także, że nie wszystkie zaplanowane zadania udało się zrealizować. Wystąpienie zakończył podziękowaniami dla sołtysa, rady sołeckiej, radnych, strażaków, dyrektorów i kierowników instytucji.
  W dosyć obszernej dyskusji mieszkańcy przedstawili kilka próśb i wniosków. Dotyczyły one m. in. budowy chodnika w stronę Bytomska, niszczejącego i straszącego swoim wyglądem budynku byłej mleczarni w Żegocinie, parku wiejskiego w Żegocinie, założenia monitoringu, miejsc w przedszkolu, zniszczeń dokonanych przez bobry i możliwości uzyskania odszkodowań za nie, odszkodowań za straty spowodowane przez zwierzynę leśną, wałęsających się psów, zagrożenia wścieklizną, jubileuszu Koła Łowieckiego "Ryś" i modernizacji Domku Myśliwskiego w Łąkcie Górnej, funkcjonowania Ośrodka Zdrowia (sprawa kolejek i długiego czekania na przyjęcie).
  Słowem duża lista różnego rodzaju spraw, problemów do rozwiązania, o których mieszkańcy rozmawiają, dyskutują. Sporo narzekano na bardzo niską frekwencję na zebraniu. Jednym z powodów mogło być to, że ktoś kilkakrotnie zrywał i niszczył zawiadomienia o zebraniu wywieszane na tablicach ogłoszeń przez sołtysa. Ale z pewnością to nie jest jedyny powód.

Zebranie wiejskie w Żegocinie - 30.03.2014 r. Zebranie wiejskie w Żegocinie - 30.03.2014 r.
Zebranie wiejskie w Żegocinie - 30.03.2014 r. Zebranie wiejskie w Żegocinie - 30.03.2014 r.
Zebranie wiejskie w Żegocinie - 30.03.2014 r. Zebranie wiejskie w Żegocinie - 30.03.2014 r.
Zebranie wiejskie w Żegocinie - 30.03.2014 r. Zebranie wiejskie w Żegocinie - 30.03.2014 r.

Zebranie wiejskie w Żegocinie - 30.03.2014 r.

[wstecz]