LO dla Dorosłych w Żegocinie.

PROSTA DROGA DO ZDOBYCIA ŚREDNIEGO WYKSZTAŁCENIA

   Od 1 września 2014 r. w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie będzie uruchomione publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, które zastąpi dotychczasowe Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
    Zmiana do "Ustawy o systemie oświaty" z 6 grudnia 2013 r. znowelizowała przepisy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych. Na zmianie zyskują absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, ponieważ kandydatów posiadających świadectwo ukończenia takiej szkoły można przyjąć do klasy drugiej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
   Oto podstawowe informacje o LO dla Dorosłych w Żegocinie:
   - Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej nie muszą uczęszczać do klasy pierwszej, mają prawo rekrutować się od razu do klasy drugiej.
   - Nauka dla absolwentów ZSZ trwa 4 semestry, rozpoczyna się od III semestru. Po każdym semestrze słuchacz jest promowany na kolejny semestr.
   - W klasie drugiej i trzeciej słuchacze będą się uczyć tylko 5 przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, geografia, przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
   - Nauka odbywa się w systemie zaocznym: piątek od 15.30 - 5 godzin lekcyjnych; sobota od 8.00 - 10 godzin lekcyjnych. Harmonogram zajęć jest dostosowany do kalendarza świąt państwowych i kościelnych.
   - Obecność na zajęciach z każdego przedmiotu musi wynosić co najmniej 50%. Słuchacz jest automatycznie skreślony, jeżeli nieobecności nawet z jednego przedmiotu przekroczą 50%.
   - W semestrze słuchacze z każdego przedmiotu piszą pracę kontrolną. Ocena z pracy kontrolnej musi być pozytywna. Po zakończeniu każdego semestru odbywa się sesja egzaminacyjna: egzaminy pisemne: język polski, język obcy, matematyka; egzaminy ustne: z każdego przedmiotu.
   - W czasie trwania nauki słuchacze posługują się indeksem, w którym zapisywane są osiągnięcia z poszczególnych przedmiotów, zaliczenia semestrów i informacja o promocji.
    - Składka na Radę Słuchaczy wynosi 150 zł za jeden semestr.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie ogłasza

nabór do klasy drugiej

zaocznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej

na rok szkolny 2014/2015


do klasy z j. niemieckim, j. rosyjskim lub j. angielskim
zgodnie z językiem obcym nauczanym w szkole zawodowej

Liceum pozwoli absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej uzupełnić wykształcenie średnie

Poniższe dokumenty należy składać w sekretariacie do 26 sierpnia 2014 r:
-    życiorys i podanie zawierające nr PESEL
-    2 fotografie
-    ewentualnie posiadane orzeczenia lub opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 27 i 28 sierpnia 2014 r.


Uwaga:
Kandydat musi wypełnić deklarację o podjęciu nauki w LO dla Dorosłych w Żegocinie w roku szkolnym 2014/2015
w terminie od maja do czerwca 2014 r.

W/wym. deklarację należy wypełnić w Sekretariacie Szkoły.

Inne szczegółowe informacje można uzyskać w godz. od 8.00 do 15.00 pod telefonem: 14 613 21 20

Plan nauczania w LO dla Dorosłych.

Serwis internetowy szkoły.

Serwis internetowy szkoły.

[wstecz]