Konkurs fotograficzny dla uczestników Rajdu.

     Serwis internetowy www.zegocina.pl informuje, że na konkurs fotograficzny dla uczestników Rajdu Rowerowego "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej gmin: Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina", zorganizowanego przez Wójta Gminy Żegocina w dniu 27 września 2014 roku wpłynęło tylko jedno zgłoszenie (w kategorii zestaw fotografii).
     W związku z powyższym organizator, po przeglądnięciu prac, postanawia: przyznać autorowi zdjęć - godło "POLSKIE" - przyznać wyróżnienie i nagrodę w postaci zestawu albumów na zdjęcia.
     Nagroda zostanie przekazana w miejscu i terminie ustalonym e-mailowo.

Cmentarz nr 310 w Leszczynie.

Cmentarz nr 310 w Leszczynie.

Cmentarz nr 310 w Leszczynie - dwie wyróżnione fotografie z zestawu 11 zdjeć.

   Serwis internetowy www.zegocina.pl ogłasza niniejszym konkurs fotograficzny dla uczestników Rajdu Rowerowego "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej gmin: Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina" organizowanego przez Wójta Gminy Żegocina w dniu 27 września 2014 roku.
   Regulamin konkursu - poniżej. Zachęcamy do fotografowania odwiedzonych w tym dniu cmentarzy, ich detali, jak również przebiegu Rajdu. Wybrane przez siebie zdjęcie (zdjęcia) należy przesłać na adres webmaster@zegocina.pl w terminie do 4 pażdziernika 2014 roku.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

"I. Rajd Rowerowy "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej Gmin Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina"
w obiektywie uczestników"

1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA KONKURSU I JEGO UCZESTNICY

1.1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego "I. Rajd Rowerowy "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej Gmin Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina" w obiektywie uczestników"", zwanego dalej "Konkursem", są: portal internetowy www.zegocina.pl oraz Wójt Gminy Zegocina. 
1.2. Termin nadsyłania prac upływa 4 pażdziernika 2014 r.

2. IDEA KONKURSU. KATEGORIE KONKURSOWE
2.1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla uczestników Rajdu i ma na celu udokumentowanie przebiegu imprezy, jak również ukazanie piękna cmentarzy odwiedzonych przez uczestników imprezy.
2.2. Kategorie:
       - pojedyncza fotografia,
       - zestaw fotografii - od 4 do 24 zdjęć.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC
3.1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace przesłane drogą e-mailową na adres webmaster@zegocina.pl. Do zdjęcia lub zestawu fotografii należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową (do pobrania tutaj ===>>>).
3.2. Zgłoszenia wraz ze zdjeciami można nadsyłać na podany adres e-mail do w termienie do 4 pażdziernika 2014 roku (włącznie). 
3.3. Dopuszczone do konkursu zostaną wyłącznie zdjęcia autorskie, tj. wykonane samodzielnie przez uczestnika Konkursu - Rajdu. 
3.4. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. Przesłane zdjecie musi być oryginalne, tj. w niezmienionej rozdzielczości i formacie.
3.5. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
3.6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w karcie zgłoszeniowej Uczestnika, uniemożliwiające odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
3.7. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a). przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
b). udziela Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie fotografii przez Organizatorów Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na okazanie nadesłanych zdjęć Jury w celu ich oceny.
c). w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wieku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatorów, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, TV, w katalogach i podczas wystaw.
d). Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń zobowiązuje się do uregulowania wszystkich związanych z tym faktem zobowiązań. 

4. OCENA ZDJĘĆ
4.1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
4.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę w szczególności jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.
4.3. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej.
4.4. Spośród nadesłanych zdjęć Jury wyłoni:
a) 1 miejsce,
b) 2 miejsce,
c) 3 miejsce.
w każdej z kategorii.
4.5. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia w każdej z kategorii.
4.6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii.
7.7. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5. NAGRODY
5.1. Warunkiem otrzymania nagrody jest udzielenie zgody na publikację zdjęcia.
5.2. Za pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii Organizator przewiduje nagrodę rzeczową oraz publikację w serwisie internetowym www.zegocina.pl.
5.3. Za przyznanie nagrody rzeczowej nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
5.4. Nagrody nieodebrane do 20 października 2014 roku przepadają.
5.5. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają.
5.6. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród Konkursu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.zegocina.pl.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6.3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani.
6.4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany; w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.

[wstecz]