Nowy oddział w żegocińskim przedszkolu. 

Nowy oddział w żegocińskim przedszkolu. 

OTWARTO NOWY ODDZIAŁ W ŻEGOCIŃSKIM PRZEDSZKOLU - 01.09.2014

    Od 1 września 2014 roku Przedszkole Publiczne w Żegocinie realizuje projekt pn. "Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
    Projekt jest odpowiedzią na sytuację problemową Gminy,  jaką był brak miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku 3-4 lat.  Dzięki dofinansowaniu i wkładzie własnym Gminy Żegocina, 25 dzieci otrzymało wsparcie jakim jest edukacja przedszkolna. Do utworzenia oddziału konieczna była adaptacja pomieszczenia, doposażenie w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu potrwa do 30 czerwca 2015 roku.
   W nowo otwartym oddziale, czynnym od 7.00 do 16.00 będzie realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz zajęcia wspomagające rozwój dzieci, popołudniowe zajęcia "z pasją", rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci, zajęcia z języka angielskiego. Dzieci, które mają problemy z prawidłową wymową będą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych. W okresie trwania projektu zostaną zorganizowane uroczystości i imprezy dla dzieci objętych projektem, jak również pozostałych dzieci uczęszczających do Przedszkola, oraz ich rodziców.
   W ramach projektu będą zapraszani raz w miesiącu aktorzy z przedstawieniami teatralnymi, organizowane będą konkursy plastyczne i recytatorskie z nagrodami. Objęci wsparciem będą też chętni rodzice, którzy będą uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach na temat zdrowego odżywiania dzieci i alergii pokarmowej oraz warsztatach na temat poprawnej mowy dziecka.
    Relacje z tych wydarzeń będą pojawiać się na stronie internetowej Przedszkola: www.przedszkolezegocina.pl   oraz stronie Gminy Żegocina.

Nowy oddział w żegocińskim przedszkolu.   Nowy oddział w żegocińskim przedszkolu. 

Nowy oddział w żegocińskim przedszkolu.  

SERWIS PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŻEGOCINIE >>>

[wstecz]