KARTA DUŻEJ RODZINY W GMINIE ŻEGOCINA - 2015

    W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny /Dz.U z 2014r. poz.1863/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie informuje o wymaganych niezbędnych dokumentach jakie należy złożyć, by uzyskać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny:

Komu przyznawana jest Karta Dużej Rodziny ?

1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony,
2. dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia,
3. dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końca roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt. 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia,
5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej- odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby uzyskać KDR ?

1.Składając wniosek o przyznanie Karty, należy przedstawić oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
a/ w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
b/ w przypadku małżonka rodzica- dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
c/ w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
d/ w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
e/ w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
f/ w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
g/ w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

2.Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia jakie składa osoba ubiegając się o Kartę, składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

3. Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej karty. Pełnoletni członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia tutejszego ośrodka o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty. W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, ośrodek pomocy społecznej wydaje duplikat Karty. Karta jest wydawana bezpłatnie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie informuje, że na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Karty, do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie Gminy, który jest na bieżąco aktualizowany.

    Jeżeli Państwo nie wyrobiliście Karty, a jesteście zainteresowani uzyskaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30 pokój nr 13 w celu osobistego odbioru wniosku lub wydrukować z załączonego pliku.
   W załączeniu (linki poniżej) znajdują się również druki oświadczeń oraz aktualna ustawa określająca szczegółowe zasady ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny.

Do pobrania:

O KARCIE DUŻEJ RODZINY W SERWISIE WWW.RODZINA.GOV.PL

GOPS

[wstecz]