Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota" - 05.01.2015 r.

UTWORZENIE STOWARZYSZENIA KLUB SENIORA "ŻEGOTA" - 05.01.2015

    W dniu 5 stycznia 2015 roku w Klubie "Relaks" Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota" w Żegocinie. Organizację, której rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym zajmie się powołany podczas zebrania Komitet Założycielski, utworzyło 27 osób - seniorów z terenu Gminy Żegocina. Do tej pory seniorzy działali przy CKSiT w Żegocinie, teraz otrzymają osobowość prawną, co otworzy seniorom nowe możliwości działania.
   Zebranie otworzyła szefująca do tej pory Klubowi Seniorów Pani Anna Cudejko, która złożyła zebranym noworoczne życzenie i poinformowała o zasadniczym celu zebrania, jakim było powołanie stowarzyszenia. Na przewodniczącą Zebrania zgromadzeni wybrali Panią Stanisławę Gąsiorek. Po ustaleniu trybu głosowania, zebrani uchwałą nr 1/2015, przyjętą jednogłośnie zdecydowali o utworzeniu Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota", z siedzibą w Żegocinie.  
   Po zapoznaniu się z projektem Statutu, opracowanym przez Panią Stanisławę Gąsiorek i Tadeusza Olszewskiego i krótkiej dyskusji, zebranie założycielskie przyjęło Statut nowego Stowarzyszenia. Następnie dokonano wyboru Komitetu Założycielskiego, którego zadaniem będzie rejestracja Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. W skład Komitetu Założycielskiego wybrano:  Stanisławę Gąsiorek,  Annę Cudejko i Tadeusza Olszewskiego.  Zdecydowano także od razu wybrać statutowe organy Stowarzyszenia tj. Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.
  Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota" stanowią: Anna Zofia Cudejko - Prezes; Stanisława Gąsiorek - Wiceprezes, Tadeusz Olszewski - Sekretarz, Aniela Surma - Skarbnik, Halina Zofia Ryba - Członek Zarządu. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Franciszka Mrugacza - przewodniczący, Marię  Wolak - wiceprzewodniczący, Romanę Jadwigę Satoła - sekretarz. W skład Sądu Koleżeńskiego wybrano: Teresę Mrugacz - przewodnicząca, Stanisława Rogalę - wiceprzewodniczący, Krystynę Łękawa - sekretarz.
   Po dokonaniu wyboru organów statutowych dyskutowano jeszcze nad najbliższymi działaniami. Podkreślano zasługi Teatru Nowego z Krakowa, realizującego z częścią żegocińskich seniorów projekt pod nazwą "60+. Nowy Wiek Kultury". Utworzenie Klubu Seniora "Żegota" jest niewątpliwie wynikiem realizacji tego projektu, którego podsumowanie, z udziałem wielu mieszkańców gminy i gości, miało miejsce 28 grudnia 2014 roku w sali gimnastycznej żegocińskiej szkoły.
   Przed nową żegocińską organizacją wiele zadań. Zaraz po rejestracji trzeba będzie zająć się skompletowaniem niezbędnych dokumentów, w tym z Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego. Trzeba będzie urządzić obiecaną publicznie przez Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza siedzibę, w której przechowywana będzie dokumentacja i w której organizowane będą niektóre zajęcia, zwłaszcza związane z rozwijaniem zainteresowań seniorów. Padł także pomysł, aby wybrać Radę Seniorów Gminy Żegocina. Pomysłów jest zresztą wiele. Do ich realizacji potrzeba jednak wsparcia ze strony samorządu i sponsorów, bowiem z samych składek, ustalonych w wysokości 5 zł miesięcznie od każdego członka Stowarzyszenia, niewiele pomysłów uda się zrealizować.   
    Stowarzyszenie chce bardzo aktywnie współpracować ze szkołami, innymi stowarzyszeniami, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie i przede wszystkim samorządem lokalnym, któremu tak wiele już razy pomagali w organizacji różnych przedsięwzięć, głównie promocyjnych. Swoją różnorodną aktywnością, pomysłowością, działaniem w środowisku nie tylko seniorskim, pragną zarazić aktywnością społeczną młodsze pokolenia mieszkańców Gminy Żegocina.
   Nowej organizacji życzymy powodzenia w realizacji wszystkich planów.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota" - 05.01.2015 r. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota" - 05.01.2015 r.
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota" - 05.01.2015 r. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota" - 05.01.2015 r.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota" - 05.01.2015 r.

[wstecz]