Figura Chrystusa w Łąkcie Górnej - po remoncie. Fot. 01.2015.

Figura Matki Boskiej Rożańcowej w Łąkcie Górnej po remoncie - Fot. 01.2015.

KOLEJNE ODREMONTOWANE KAPLICZKI W GMINIE ŻEGOCINA - 2014

  Chyba nigdzie na świecie nie ma tylu kapliczek, przydrożnych krzyży, drewnianych świątków i figurek co na ziemi tarnowskiej. Ktoś ufundował kapliczkę za szczęśliwy powrót z wojny, za uzdrowienie czy zachowanie od moru. Kapliczki przydrożne są przede wszystkim świadectwem chrześcijańskiego rodowodu na polskiej ziemi, ale są też pamiątkami o wydźwięku historycznym i patriotycznym. Wśród niezliczonej ich ilości bywają drewniane i murowane. Są też małe, zawieszone wprost na drzewach. Jedne pamiętają jeszcze XIX lub nawet XVIII wiek inne świecą nowością. Wszystkie one skłaniają do zadumy, refleksji o ludzkim przemijaniu, o niewzruszoności przyrody i krajobrazu, którego stały się cząstką.
    Wiele z nich znajduje się w Gminie Żegocina. Na szlakach pieszych wędrówek po okolicy możemy spotkać i te stojące przy drogach głównych, i te przy drogach polnych lub te, stojące gdzieś na skraju lasu. Niektóre powstały niedawno i te lśnią jeszcze świeżością farby, inne naruszył już czas, zacierając czytelność napisów, krusząc kamienne wizerunki.
   Większość z uszkodzonych krzyży przydrożnych, figur, kapliczek jest naprawiana przez właścicieli posesji, na których zostały postawione. Ale są też i takie, które wymagają generalnego remontu, a koszt jego przeprowadzenia jest wysoki. Dlatego samorząd gminy Żegocina postanowił napisać projekt i wnioskować o dofinansowanie remontu dwóch kapliczek, a właściwie dwóch kamiennych figur przydrożnych, znajdujących się na terenie sołectwa Łąkta Górna.
   Pierwsza z nich - słupowa figura przydrożna Chrystusa Miłosiernego, usytuowana jest przed wejściem do parku podworskiego w Łąkcie Górnej. Jak wskazuje inskrypcja fundacyjna, została posadowiona w 1875 roku jako wotum za ocalenie wsi przed szerzącą się w 1873 roku cholerą. Autor rzeźby i warsztat kamieniarski, z którego pochodzi, nie są znane. Kapliczka jest wpisana do rejestru zabytków województwa małopolskiego.
   Druga z nich - to kamienna figura Matki Bożej Różańcowej, pochodząca z 1864 roku usytuowana na w miejscowości Łąkta Górna po lewej stronie drogi powiatowej jadąc w stronę miejscowości Kierlikówka. Na dwustopniowym fundamencie z bloków piaskowca i niskim czworobocznym cokole ustawiona jest trójkondygnacyjna, gzymsowana kapliczka w typie słupowej, w stylu ludowym. Z napisu wynika, że wyrzeźbił ją Ślusarzyk - kamieniarz z Winiar, a ufundował Jędrzej Kępa w roku 1864. Także ta kapliczka jest wpisana do ewidencji zabytków.
   Gmina Żegocina zrealizowała projekt pn.: "Kompleksowy remont dwóch kapliczek w miejscowości Łąkta Górna". Wartość projektu: 38.805,31 złotych, wartość dotacji: 25.000,00 złotych. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
   Wójt Gminy Żegocina wystąpił z wnioskiem o przyznanie pomocy na remont dwóch kapliczek w dniu 01.06.2012 r. do Stowarzyszenia LGD "Dolina Raby", które po pozytywnej ocenie wniosku skierowało go do dalszej oceny do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. W dniu 11.02.2013 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu.  
    Równocześnie Wójt Gminy rozpoczął przygotowanie dokumentacji projektowej (m.in. programów prac konserwatorskich, projektu robót budowlanych, wystąpił o wydanie pozowania na prowadzenie prac konserwatorskich do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie) niezbędnej celem przedłożenia w Starostwie Powiatowym w Bochni dla wydania decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla kapliczki słupowej z figurą Chrystusa Miłosiernego, która została wydana w dniu 28.08.2014 r., natomiast dla drugiej z kapliczki zgłoszenia robót, które zostało złożone w dniu 06.06.2014 r.   
   Na wykonawcę robót zostało wyłonione w drodze rozeznania cenowego Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Andrzej Grajny z Bochni. Zakończenia prac remontowych kapliczki słupowej Chrystusa Miłosiernego nastąpiło w dniu 26.09.2014 roku, natomiast kapliczki Matki Bożej Różańcowej w dniu 31.07.2014 r.

Figura Chrystusa w Łąkcie Górnej - przed remontem.

Figura Matki Bożej Różańcowej przed remontem.

Figura Chrystusa w Łąkcie Górnej - w trakcie remontu.

Figura Matki Bożej Różańcowej w trakcie remontu.

Figura Chrystusa w Łąkcie Górnej - po remoncie.

Figura Matki Bożej Różańcowej po remoncie.

   Remont obydwu kapliczek polegał m. in. na:
- wykonaniu dokumentacji wstępnej stanu zachowania kapliczki oraz dokładne rozpoznanie materiałów,
- oczyszczeniu obiektu z niezwiązanych z powierzchnia zanieczyszczeń i usunięcie wadliwych uzupełnień oraz zwietrzałych fugowań,
- dezynfekcji wapienia i piaskowca skierowana przeciw infekcji biologicznej,
- usunięciu warstw przemalowań po rozpulchnieniu metodami dobranymi indywidualnie do spoinowania powłoki,
- stabilizacji fundamentu kapliczki i schodów,
- uzupełnieniu rozległych i powierzchniowych ubytków rzeźby, cokołu i gzymsów w masie sztucznego kamienia,
- uczytelnieniu inskrypcji,
- wykonaniu spoinowania fug odpowiednio porowatą masą zaprawy,
- hydrofobowe zabezpieczeniu powierzchni preparatem krzemoorganicznym przez nasączanie,
- oczyszczeniu, przywróceniu właściwej formy oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym daszku metalowego oraz wsporników.
   Wykonano również prace i usługi świadczone nieodpłatnie mające na celu uporządkowanie terenu wokół tych przydrożnych kapliczek.
    Kolejne dwie kapliczki, a także trzecia, w Żegocinie, odremontowana ze środków prywatnych w 2014 roku, zyskały blask i wyglądają jak nowe. Ale na remonty czekają kolejne. Przynajmniej dwie następne figury w Łąkcie Górnej, które szybko niszczeją. To widoczne na zdjęciach poniżej: figura przy drodze gminnej z Łąkty Górnej do Kierlikówki oraz Figura w przysiółku Podkosówka.

Figura w Łąkcie Górnej -

Figura - Podkosówka.

Figura w Łąkcie Górnej.

Figura - Podkosówka.

Figura w Łąkcie Górnej.

Figura - Podkosówka.

  Źródła finansowania projektu.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca
w obszary wiejskie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania "Małe projekty" Osi 4 Leader PROW 2007-2013

[wstecz]