Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP W ŻEGOCINIE - 14.02.2015

      Ochotnicze straże pożarne, które są stowarzyszeniami muszą przynajmniej raz do roku odbyć statutowe walne zebranie członków. Podstawowym celem tego zebrania powinna być rzetelna ocena działalności stowarzyszenia w zakończonym roku i zaplanowanie - w oparciu o dokonaną ocenę - działań, które będą tworzyć perspektywy dalszego rozwoju OSP, większych możliwości i większej efektywność, zwłaszcza na płaszczyźnie operacyjno - technicznej.
   Statuty OSP nadają walnym zebraniom sprawozdawczym członków OSP następujące kompetencje: wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu OSP i komisji rewizyjnej OSP za rok 2014, podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej, uchwalenie programu działania i budżetu stowarzyszenia na rok 2015, ustalenie wysokości składki członkowskiej, rozpatrzenie odwołań od decyzji zarządu OSP oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
    Walne zebranie członków OSP jest zatem z jednej strony obowiązkiem, z drugiej zaś - okazją do podsumowania rocznej pracy stowarzyszenia, w odniesieniu do pięcioletniego planu ustalonego podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego i wcielonego w życie uchwałą tegoż zebrania. Celem każdej OSP powinno być porównanie planu z faktycznym jego wykonaniem i
wyciągnięcie stosownych wniosków do dokonania (wynikającej także ze statutu) oceny pracy Zarządu. Ocena wykonania planu powinna posłużyć też do wytyczenia zadań dla OSP na rozpoczynający się rok.
  Takie też były podstawowe punkty Walnego Zebrania Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie, najstarszej i największej w gminie jednostce, któe odbyło się odbyło się 14 lutego 2015 roku w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie. Obrady otworzył Prezes Zarządu jednostki Zdzisław Waligóra. Powitał przybyłych gości, członków jednostki, w tym także członków drużyny młodzieżowej, prowadzonej od listopada 2008 roku. Przed rozpoczęciem zasadniczych obrad odbyła się ceremonia wręczenia brązowego medalu "Za Zasługi dla pożarnictwa" członkowi jednostki Dariuszowi Wronie, odznak "Za wysługę lat", a także ślubowanie Angeliki Zakrzewskiej - wychowance drużyny młodzieżowej, która przeszła w szeregi drużyny dorosłej. Minutą ciszy oddano pamięć zmarłym członkom jednostki.
   Na przewodniczącego zebrania wybrano Wiceprezesa Zarządu OSP Żegocina - Tadeusza Olszewskiego. Dokonano także wyboru komisji mandatowej, komisji uchwal i wniosków oraz protokolanta.
   Kolejna faza zebrania to wysłuchanie obszernych sprawozdań, które przedłożyli: Prezes Zarządu OSP Zdzisław Waligóra, Dowódca MDP Katarzyna Janiczek, Skarbnik - Paweł Bilski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Waligóra oraz komisji mandatowej, która poinformowała, że jest kworum, wobec czego można podejmować uchwały.
   Zanim jednak strażacy rozpoczęli głosowania, przemawiali goście: Komendant Powiatowy PSP w Bochni - bryg. Krzysztof Kokoszka, Wójt Jerzy Błoniarz, Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo, Kapelan Strażaków Gminy Żegocina - ks. Stanisław Szczygieł, Honorowy Prezes ZOG ZOSP RP w Żegocinie Leopold Grabowski, Ks. Proboszcz Leszek Dudziak, Tadeusz Olszewski - Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Było wiele słów uznania i podziękowań dla ochotniczej pracy strażaków z Żegociny, którzy w roku 2014 nieśli pomoc w 22 zdarzeniach (więcej o ich pracy w sprawozdaniu Prezesa Zarządu Zdzisława Waligóry, zamieszczonym w serwisie internetowym jednostki - link poniżej). Były też propozycje kolejnych zakupów, wnioski do planu pracy na 2015 rok, zachęty do odbywania szkoleń i wstępowania w strażackie szeregi. Zwrócono uwagę na to, że za mało wychowanków z MDP przechodzi do dorosłej grupy członków żegocińskiej jednostki. Były także podziękowania dla mieszkańców wsi za ofiarność wyrażona podczas akcji kalendarzowej, oraz samych strażaków za ofiarność przy dwóch akcjach pomocy finansowej dla poszkodowanych w wypadkach druhów (z Kamionnej i Bukowiny Tatrzańskiej).
   W głosowaniu jawnym przyjęto kilka uchwał, w tym zatwierdzających sprawozdania. Zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium. Zatwierdzono plan pracy na 2015 rok, wraz z planem finansowym. Życzono sobie, aby było jak najmniej wyjazdów do zdarzeń, aby udało się zrealizować zamierzenia. Społeczność lokalna w 2015 roku będzie mieć okazję podziwiać strażaków podczas działań popularyzacyjno - prewencyjnych. Odbędą się bowiem gminne zawody sportowo - pożarnicze i tradycyjny już Strażacki Piknik Rodzinny" oraz gminne obchody Dnia Strażaka. Druhów w galowych mundurach będzie można dostrzec w uroczystościach patriotycznych i religijnych. Oby tylko jak najrzadziej można ich było widzieć w akcjach ratowniczych, a jeśli już zajdzie taka potrzeba, aby ich działania były skuteczne.

Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r. Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r.
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r. Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r.
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r. Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r.
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r. Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r.
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r. Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r.
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r. Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r.
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r. Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r.
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r. Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r.
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r. Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r.
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r. Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r.

Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 14.02.2015 r.

SERWIS OSP W ŻEGOCINIE >>>

[wstecz]