Zespół Szkół im. Świętej Jadwigui Królowej w Żegocinie.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół im Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
w roku szkolnym 2015/2016

      § 1
Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół w Żegocinie

1. Szkoła prowadzi rekrutację sposobem tradycyjnym i elektronicznym.
2. Kandydat składa wniosek o przyjęcie w formie papierowej lub elektronicznej do co najwyżej 3 szkół. Wniosek zawiera wskazanie wybranego oddziału w szkole.
3. Kandydaci do klas pierwszych składają następujące dokumenty:
1) do LO:
- życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,
- 2 fotografie,
- orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia,
a) do klasy straży granicznej:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w klasie o wzmożonym wysiłku fizycznym lub oświadczenie rodzica o dobrym stanie zdrowia,
- pisemna zgoda rodziców na podjęcie nauki w tej klasie,
- poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
- opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych, jeśli kandydat takie posiada,
- w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2) do Zasadniczej Szkoły Zawodowej:
- życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,
- 2 fotografie,
- orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
- zaświadczenie potwierdzające praktykę lub umowa o pracę,
- poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
- opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych, jeśli kandydat takowe posiada,
- w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3) do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:
- życiorys i podanie zawierające nr PESEL kandydata,
- świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
- 2 fotografie,
- opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, jeżeli kandydat takowe posiada.

4. Kandydat do LO i ZSZ składający dokumenty systemem tradycyjnym posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz trzema poświadczonymi kopiami zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

5. Kopie świadectw i zaświadczeń wydaje dyrektor gimnazjum.

6. Warunki przyjęcia do klas pierwszych:
1) O przyjęciu do klasy pierwszej LO i ZSZ decyduje kolejność na liście kandydatów zgodnie z limitem miejsc.
2) O przyjęcie do klasy Straży Granicznej w LO mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
3) O przyjęciu do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność na liście kandydatów, utworzonej w/g ilości punktów uzyskanych za egzaminy gimnazjalne oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć ucznia. O ilości przyjętych uczniów decyduje limit miejsc.
4) O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

7. Kandydat do klasy pierwszej może otrzymać 200 pkt, w tym:
1)100 pkt - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny przeprowadzony w ostatnim roku nauki,
2)100 pkt - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z zakresu: j. polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym przelicza się na punkty: 1% = 0,2 pkt, z tym że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 pkt.

9. Kandydat otrzyma punkty za świadectwo z następujących przedmiotów:
1) LO - klasa z rozszerzoną podstawą programową z matematyki, j. angielskiego, geografii:
- język polski
- matematyka
- j. angielski
- geografia
2) LO - klasa straży granicznej (innowacja pedagogiczna); klasa z rozszerzoną podstawą programową z
j. angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie:
- j. polski
- historia
- wiedza o społeczeństwie
- j. angielski
3) ZSZ
- język polski
- matematyka
- historia
- informatyka

10. Kandydaci do LO i ZSZ mogą uzyskać punkty:
1) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i 3 wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - 80 punktów, sposób przeliczania jest następujący:
celujący - 20 punktów (4 zajęcia edukacyjne 20 pkt = 80 punktów)
bardzo dobry - 18 punktów
dobry - 15 punktów
dostateczny - 10 punktów
dopuszczający - 2 punkty
2) liczba punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnie osiągnięcia ucznia - 20 punktów, przy czym:
za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,
za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, co najwyżej 20 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty kandydaci otrzymują:
- laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim - 12 punktów,
- laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim - 10 punktów,
- finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim - 10 punktów,
- finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim - 8 punktów,
- laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów (informatycznej, matematycznej i języka angielskiego) w kategorii drużynowej - 6 punktów,
- za uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty, albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny), co najwyżej - 6 punktów, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3) W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich 3 lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie uznaje się tylko jedną najwyższą lokatę .
4) Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz liczbę punktów za szczególne osiągnięcia kandydata do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.
5) Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli posiadają:
świadectwo ukończenia gimnazjum,
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej.


§ 2

Terminy rekrutacji
:

2.       Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

od 20 kwietnia 2015 r.
do 25 czerwca 2015 r.
d
o godz. 13.00

Składanie przez kandydatów wniosków.

do 26 czerwca 2015 r.
do 30 czerwca 2015 r.
do godz. 14.00

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej.

3 lipca 2015 r.
godz. 11.00

Podanie przez szkołę wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

do 7 lipca 2015 r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
8 lipca 2015 r.
do godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.
od 9 lipca 2015 r.
do 28 sierpnia 2015 r.
Rekrutacja uzupełniająca.

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

do 24 sierpnia 2015 r. Składanie dokumentów.
26 lub 27 sierpnia 2015 r. Rozmowy kwalifikacyjne w szkołach.
28 sierpnia 2015 r. Podanie przez szkołę wyników postępowania rekrutacyjnego w formie list przyjętych do szkoły.

§ 3

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole

1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są:
1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w pierwszym terminie, w dodatkowej rekrutacji posługują się wyłącznie oryginałami dokumentów.

                                                                                         Żegocina, 14 lutego 2015 r.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły od 8.00 do15.00.       Tel. 14 6132120.

SERWIS INTERNETOWY SZKOŁY >>>

SPOT PROMOCYJNY >>>

ZS w Żegocinie zaprasza.

[wstecz]