Rekordowe zebranie wiejskie w Łąkcie Górnej.

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE ŻEGOCINA - MARZEC 2015

   Zebrania wiejskie, jakie w okresie od 7 do 22 marca 2015 roku odbyły się we wszystkich pięciu sołectwach Gminy Żegocina, których głównym celem były wybory sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych na nową kadencję 2015 - 2018, wyraźnie zmobilizowały mieszkańców, gdyż frekwencja na nich była wyższa niż zwykle, ale nie na tyle, aby zebrania odbyć w pierwszym terminie.
   Każde z nich przebiegało wg podobnego scenariusza. Po otwarciu zebrania sołtysi składali sprawozdania za okres kadencji, wyliczając przede wszystkim zrealizowane w ich wioskach inwestycje. następnie proszono o głos Wójta Gminy - Pana Jerzego Błoniarza, który w obszernych sprawozdaniach informował przede wszystkim o budżecie gminy roku 2015, mówił o planowanych w danej wiosce inwestycjach. Przedstawiał funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Dziękował radom sołeckim i sołtysom za pracę.
   W większości zebrań uczestniczył także Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie - Pan Gabriel Kwinta, który informował o pracy Ośrodka Zdrowia, wykonanych w nim modernizacjach, a także odpowiadał na pytania mieszkańców. W Żegocinie przemawiał także ksiądz proboszcz Leszek Dudziak, a w Rozdzielu Tadeusz Olszewski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej konsultował propozycję nadania imienia Czesława Blajdy miejscowemu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu.
   W głosowaniu jawnym wybierano komisje skrutacyjne, które następnie przeprowadzały wybory tajne, najpierw na sołtysów, potem na członków rad sołeckich i wreszcie do komisji rewizyjnych. Wcześniej ustalano w głosowaniu jawnym ile osób wejdzie w skład danej rady sołeckiej.
   Jako pierwsi na zebraniu wiejskim zgromadzili się mieszkańcy najmniejszego sołectwa, tj. wsi Bełdno. 7 marca 2015 roku w sali byłej szkoły, zgromadziło się 18 mieszkańców wsi. Zebranie prowadził radny Józef Grabiarz. Jedynym kandydatem na funkcję sołtysa był dotychczasowy sołtys - Pan Stanisław Furtak i on też został wybrany na kolejną kadencję. W skład 6-osobowej rady sołeckiej wybrano: Leopolda Grabowskiego, Józefa Grabiarza, Józefa Kuskę, Antoniego Ogielę, Józefa Gizę i Józefa Klęska.
   Dzień później, czyli 8 marca 2015 roku obradowali mieszkańcy Bytomska. Na zebranie przybyło 67 osób. Zebranie otworzyła i prowadziła Pani Lucyna Nowak. Po sprawozdaniu sołtysa Ignacego Rożnowskiego oraz wystąpieniu Wójta Jerzego Błoniarza powołano komisję skrutacyjną. Spośród dwóch kandydatów, większością głosów mieszkańcy Bytomska ponownie wybrali na sołtysa Ignacego Rożnowskiego. Do rady sołeckiej wybrano: Jana Prytko, Franciszka Mrugacza, Marka Jędrzejka, Krzysztofa Rzepkę, Adama Krawczyka, Tadeusza Kępę, Jana Rozuma, Józefa Fąfarę, Zenona Gąsiorka, Andrzeja Fąfarę.
   Na zebranie wiejskie sołectwa Żegocina, które odbyło się w dniu 15 marca 2015 roku w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie przyszło 59 osób - to rekord w stosunku zebrań w poprzednich latach, ale i tak zdecydowanie za mało, aby było kworum (potrzebna była obecność 280 osób). Zebranie prowadził radny - Pan Bogdan Bielak. Ustępujący sołtys - Pan Bolesław Łękawa, który pełnił tę funkcję przez 37 lat złożył sprawozdanie, w którym wymienił zrealizowane we wsi inwestycje ostatniego 4-lecia. Poinformował także o stanie funduszu ubezpieczeń krów i koni oraz decyzji o niekandydowaniu na kolejna kadencję. Sołtysowi dziękował najpierw ksiądz proboszcz Leszek Dudziak, który przypomniał także współpracę sołtysa z ks. Antonim Porębą. Za tak długoletnia służbę na rzecz lokalnej społeczności mieszkańcy podziękowali sołtysowi brawami. Uczynił to także w swoim wystąpieniu Wójt Jerzy Błoniarz. - Sołtys Bolesław Łękawa zawsze był lojalny, odpowiedzialny, chętny do pomocy - powiedział Wójt Jerzy Błoniarz, który w swojej dłuższej wypowiedzi przedstawił sytuację finansową gminy, poinformował o działalności jednostek organizacyjnych i planach na 2015 rok. Z kolei Kierownik ZOZ w Żegocinie - Pan Gabriel Kwinta przedstawił informacje o działalności Ośrodka Zdrowia. Następnie przystąpiono do wyborów sołtysa, Z sali zgłoszono 5 kandydatów, ale tylko trzech wyraziło zgodę na kandydowanie. W tajnych wyborach przeprowadzonych przez komisję skrutacyjną, większością głosów nowym sołtysem Żegociny mieszkańcy wybrali Pana Tomasza Janiczka. Zebrani ustalili, że wybiorą 10-osobową radę sołecką. W głosowaniu tajnym wybrano do niej następujące osoby: Bilski Paweł, Jędrzejek Grzegorz, Jędrzejek Józef, Kmiecik Czesław, Pastuszak Joanna Katarzyna, Pączek Piotr, Rosiek Karol, Waligóra Marek, Waligóra Radosław, Wrona Wojciech. Wybrano także 3-osobową komisję rewizyjną (Reginald Łukasik, Skoczylas Aleksander, Kępa Marcin). Dyskusja była krótka. Tylko dwie osoby zgłosiły zapytania - pierwsza zgłosiła zastrzeżenia do prac wykonanych w Nagórzu, druga pytała o plany i decyzje w sprawie: budynku po byłej mleczarni, dalszych losów zlikwidowanego basenu w Żegocinie oraz parku wiejskiego w Żegocinie. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Żegocina. Radny Bogdan Bielak przekonywał nową radę sołecką do podjęcia starań o przywrócenie funduszu sołeckiego.

   Zebranie w Rozdzielu, zorganizowane w dniu 21 marca 2015 roku, w Świetlicy Wiejskiej (remizie), zgromadziło 64 osoby. Prowadził je radny Marek Pajor. Ustępujący sołtys - Pan Stanisław Guzik - złożył sprawozdanie za okres kadencji, zawierające informacje o zrealizowanych na terenie Rozdziela inwestycjach i remontach. Podziękował za zaufanie, jakim go obdarzano przez 20 lat pełnienia tej funkcji. Delegacja mieszkańców Rozdziela podziękowała ustępującemu sołtysowi bukietem kwiatów, a zgromadzeni oklaskami. Następnie przemawiał Wójt Jerzy Błoniarz, który także podziękował sołtysowi i wspierającej go żonie za wieloletnią pracę. Pozostałe elementy wystąpienia wójta były takie same jak w pozostałych sołectwach. Zgromadzeni uchwalili, że nowa rada sołecka będzie liczyć 10 osób oraz dokonali wyboru komisji skrutacyjnej. Zgłoszono 4 kandydatów na funkcję sołtysa, dwoje odmówiło kandydowania. Mieszkańcy Rozdziela spośród dwóch kandydatów, którzy krótko wypowiedzieli się o sobie i planach sołtysowania, większością głosów na nowego sołtysa tej wsi wybrali Pana Pawła Frączka. Spośród 12 kandydatów, do rady sołeckiej wybrano następujących mieszkańców Rozdziela: Marek Pajor, Tadeusz Bobowski, Jan Marcinek, Antoni Pławecki, Danuta Tatkowska, Andrzej Paruch, Stanisław Zapiór, Jan Sławęta, Zofia Paruch, Łukasz Łagosz. W skład komisji rewizyjnej wybrano: Jana Augustyna, Władysława Stacha i Roberta Jędrzejka. W dyskusji wypowiadali się: radny powiatowy - Pan Jan Marcinek, prezes OSP Tadeusz Bobowski, radny Marek Pajor (zachęcał do starań o przywrócenie funduszu sołeckiego). Pytano także o ścieżkę rowerową na Widomej, budowę chodnika w Rozdzielu Dolnym; poruszono sprawę przekwalifikowania drogi gminnej w Rozdzielu Dolnym (w stronę Laskowej) na drogę powiatową, utworzenia we wsi centrum wypoczynkowego.
   Jako ostatni obradowali mieszkańcy sołectwa Łakta Górna. Sala Świetlicy Wiejskiej ledwie pomieściła licznie przybyłych mieszkańców - w początkowym okresie - 169 mieszkańców. Trzeba było ze szkoły dowozić krzesła. Z tego powodu początek zebrania uległo opóźnieniu, ale i tak odbyło się w drugim terminie, bo do kworum (627 osób) brakowało sporo. Zebranie prowadził radny Jan Krawczyk. Przebieg zebrania był podobny do poprzednich. Ustępujący sołtys - Pan Stanisław Wątroba - przedłożył sprawozdanie z czteroletniej działalności sołtysa i rady sołeckiej (zobacz >>>), a swoje wystąpienie zakończył złożeniem wniosku o przyjęcie przez zebranie dokumentu pt. "Planu Rozwoju Miejscowości Łąkta Górna na lata 2015 - 2020". W dalszej części obrad dokument ten został przyjęty, jako jedna z czterech uchwał zebrania wiejskiego. Pozostałe trzy dotyczyły wyborów sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej. Ostatecznie na funkcję sołtysa zgodziło się kandydować trzy osoby. Każda z nich przedstawiła zebranym siebie i swój program wyborczy. W głosowaniu tajnym, w którym wzięło udział 168 osób, największą liczbę głosów (96) uzyskał Pan Tadeusz Stary - łąkiecki radny minionej kadencji. Ustalono, że w skład rady sołeckiej będzie wchodzić 10 osób i tyle też osób wybrano spośród 14 kandydatów. W skład rady sołeckiej weszli: Dominik Rogóż, Józef Kowalczyk, Janusz Stańdo, Tadeusz Krawczyk, Marek Stabrawa, Marcin Kukla, Jan Kępa, Bolesław Kukla, Bogdan Piech, Roman Bednarz. Do komisji rewizyjnej wybrano: Sławomira Orła, Jana Bujaka, Annę Kępę.
   Obszerne informacje dotyczące budżetu, działalności jednostek organizacyjnych oraz najbliższych planów inwestycyjnych dla Łąkty Górnej zaprezentował zgromadzonym Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Wójt podziękował także ustępującemu sołtysowi, radnym, mieszkańcom wsi, którzy aktywnie działają i pracują społecznie na rzecz rozwoju wsi. W dyskusji głos zabierali mieszkańcy, którzy poruszyli m. in. takie tematy jak: budowa chodników, parkowanie przy szkole, jesiennego terminu odbywania zebrań wiejskich, budowy nowego przedszkola, łąkieckiego dworu. Pan Dyrektor Jan Rosiek mówił z kolei o naborze do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Po 3,5-godzinnych obradach ostatnie w gminie zebranie wiejskie zostało zakończone.
   Społeczności lokalne gminy Żegocina dokonały więc wyboru swoich reprezentantów. Spośród 5 wybranych sołtysów, trzy osoby tj. sołtysi Łąkty Górnej, Rozdziela i Żegociny - to osoby zaczynające pracę na tym stanowisku. W większości zebrań było duże zainteresowanie tymi zebraniami, choć nie zawsze wszyscy wytrwali do końca. Podczas zebrań często mówiono o przywróceniu funduszu sołeckiego (Rada Gminy podejmie decyzję w tej sprawie już na najbliższym posiedzeniu). Szkoda, że tylko w jednym przypadku uchwalono "Plan rozwoju wsi", bo to przecież dokument podstawowy, określający główne kierunki działania samorządu wiejskiego i gminnego. Słusznymi się wydają także propozycje obywania zebrań wiejskich w jesieni, to jest przed uchwaleniem budżetu gminy na rok następny. Dyskusja wtedy odbyta, plan rozwoju oraz posiadanie funduszu sołeckiego - to w rzeczywistości realna możliwość współdecydowania o własnych środowiskach, a na tym polega przecież funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.
   Wszystkim Panom Sołtysom, radom sołeckim i komisjom rewizyjnym wybranym na nową kadencję życzymy jak najlepszej współpracy z mieszkańcami wsi, samorządem gminy, organizacjami społecznymi, jak największego zaangażowania i zrealizowania zaplanowanych przedsięwzięć. Chętnie udostępnimy nasze łamy do prezentowania planów i działań samorządów sołeckich.

Zebranie wiejskie w Bełdnie. Zebranie wiejskie w Bełdnie.
Zebranie wiejskie w Bełdnie. Zebranie wiejskie w Bełdnie.
Zebranie wiejskie w Bełdnie. Zebranie wiejskie w Bełdnie.

Zebranie wiejskie w Bełdnie.

Zebranie wiejskie w Żegocinie. Zebranie wiejskie w Żegocinie.
Zebranie wiejskie w Żegocinie. Zebranie wiejskie w Żegocinie.
Zebranie wiejskie w Żegocinie. Zebranie wiejskie w Żegocinie.

Zebranie wiejskie w Żegocinie.

Zebranie wiejskie w Rozdzielu. Zebranie wiejskie w Rozdzielu.
Zebranie wiejskie w Rozdzielu. Zebranie wiejskie w Rozdzielu.
Zebranie wiejskie w Rozdzielu. Zebranie wiejskie w Rozdzielu.

Zebranie wiejskie w Rozdzielu.

Zebranie wiejskie w Łąkcie Górnej. Zebranie wiejskie w Łąkcie Górnej.
Zebranie wiejskie w Łąkcie Górnej. Zebranie wiejskie w Łąkcie Górnej.
Zebranie wiejskie w Łąkcie Górnej. Zebranie wiejskie w Łąkcie Górnej.

Zebranie wiejskie w Łąkcie Górnej.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH 2015 >>> STRONY SOŁECTW GMINY ŻEGOCINA >>>

[wstecz]