PSP Bytomsko Szkołą Przyjazną Rodzinie.

PSP W BYTOMSKU SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ RODZINIE

   Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Bytomsku otrzymała certyfikat "Szkoła Przyjazna Rodzinie". Certyfikaty te nadaje Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny a może go otrzymać placówka, która wyrazi gotowość do ochrony dzieci przed treściami kwestionującymi znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz podejmie działania nakierowane na promocję wartości prorodzinnych.
    Szkoła Podstawowa w Bytomsku podpisała 15.05.2015 r. porozumienie, w którym zobowiązała się do nie propagowania oraz podejmowania działań uniemożliwiających propagowanie przez osoby trzecie treści szkodliwych dla dzieci, w szczególności promujących przedwczesną inicjację seksualną, kwestionujących biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz głoszących odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej, a także kwestionujących znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci.
    Szkoła będzie również dążyć do realizowania działań skierowanych do uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego, polegających na organizowaniu warsztatów, szkoleń i prowadzeniu programów podkreślających pozytywną rolę rodziny w rozwoju osobowym człowieka. Jest to ważne, gdyż w ostatnich latach można zaobserwować coraz silniejszą promocję w szkołach ideologii przeciwstawiających się wartościom zakorzenionym w polskiej oraz europejskiej tradycji i kulturze. Przyznany certyfikat jest zatem dla rodziców znakiem, że w naszej szkole wartości rodzinne są uznawane i będą oni wspierani w procesie wychowawczym.

Certfikat dla PSP w Bytomsku.

PSP w Bytomsku Szkołą Przyjazną Rodzinie.

   Każda z przystępujących do programu placówek zobowiązuje się dążyć do realizowania - na miarę własnych możliwości - działań formacyjnych mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz promocję wartości prorodzinnych. Dopełnienie tego warunku odbyć może się przy pomocy promowanych przez Centrum Życia i Rodziny projektów edukacyjnych, jak też autorskich organizowanych przez grono pedagogiczne.
    Program "Szkoła Przyjazna Rodzinie" wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości.

Materiał nadesłany: T.L. 

[wstecz]