Spotkanie konsultacyjne w sprawie LSR LGD "Dolina Raby".

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE LSR LGD "DOLINA RABY" - PERSPEKTYWA 2014 - 2020.

  Zarząd LGD "Dolina Raby" zorganizował w dniu 2 września 2015 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie spotkanie konsultacyjne dla osób, które chcą się więcej zaangażować w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dolina Raby" dla okresu programowania 2014 - 2020. Z zaproszenia skorzystało około 20 osób. Byli to głównie: radni, sołtysi, działacze organizacji społecznych.
   Ciekawe, składające się z trzech zasadniczych części poprowadził Prezes Zarządu LGD "Dolina Raby" - Pan Krzysztof Kwatera. Początkowa część spotkania to multimedialna prezentacja przedstawiająca diagnozę obszaru i ludności LGD "Dolina Raby", opracowana głównie na podstawie danych GUS oraz przeprowadzonych, także droga internetową ankiet. Na kilkudziesięciu zestawieniach i wykresach zaprezentowane zostały dane dotyczące porównania sytuacji w Polsce, województwie małopolskim, obszarze LGD oraz każdej z gmin członkowskich. To bardzo interesujące informacje, które stały się wskazówkami do opracowania propozycji - kierunków rozwoju LGD oraz każdej z gmin.
   Druga część spotkania konsultacyjnego miała formę warsztatową. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na grupy, w których dokonali analizy SWOT Gminy Żegocina. W trzeciej części spotkania jego uczestnicy pracowali nad wyznaczeniem celów ogólnych Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania PROW 2014 - 2020.
  Prezes Krzysztof Kwatera zapoznał zebranych z podstawowymi, dostępnymi już informacjami o kierunkach i sposobach przyznawania pomocy finansowej w nadchodzącym okresie, a także wielkościach kwot możliwych do pozyskania. Bardziej szczegółowe informacje i dalsze uszczegółowienia dotyczące Strategii Rozwoju LGD "Dolina Raby" dla okresu programowania 2014 - 2020 zostaną opracowane i podane podczas kolejnych spotkań, które będą organizowane już dla bardziej określonej grupy odbiorców tj. organizacji pozarządowych, przedsiębiorców itd.
   Podsumowując spotkanie konsultacyjne w Żegocinie Prezes Krzysztof Kwatera ocenił je bardzo pozytywnie i jednocześnie zaprosił na kolejne zajęcie.
   Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, który jako ostatni zabrał głos, podziękował za zorganizowanie tego spotkania, uczestnikom za udział i zapowiedział podobne spotkania informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego z innych niz program Leader. źródeł.
   Nadal zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy, a szczególnie potencjalnych beneficjentów tj. samorządy, organizacje pozarządowe, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, przedsiębiorców, rolników, którzy chcą zacząć przygodę z przetwórstwem rolno-spożywczym, osoby fizyczne posiadające uzdolnienia, niepełnosprawnych, bezrobotnych i wykluczonych społecznie do udziału w spotkaniach, bo daje to możliwość wpływu na kształt tej strategii, a tym samym na określenie przedsięwzięć i pomysłów do objęcia wsparcie środkami z programu Leader.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie LSR LGD "Dolina Raby" - Żegocina - 02.09.2015 r.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie LSR LGD "Dolina Raby" - Żegocina - 02.09.2015 r.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie LSR LGD "Dolina Raby" - Żegocina - 02.09.2015 r.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie LSR LGD "Dolina Raby" - Żegocina - 02.09.2015 r.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie LSR LGD "Dolina Raby" - Żegocina - 02.09.2015 r.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie LSR LGD "Dolina Raby" - Żegocina - 02.09.2015 r.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie LSR LGD "Dolina Raby" - Żegocina - 02.09.2015 r.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie LSR LGD "Dolina Raby" - Żegocina - 02.09.2015 r.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie LSR LGD "Dolina Raby" - Żegocina - 02.09.2015 r.

[wstecz]